Львів­щи­на: які про­гно­зи?

Ек­сперт: «Роз­ча­ру­ва­н­ня ве­де до то­го, що лю­ди де­мон­стру­ють пев­ну не­до­ві­ру до май­бу­тніх ви­бо­рів»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро ПЛАХТА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка

На фі­ні­шну пря­му ви­хо­дить пе­ре­ви­бор­ча кам­па­нія. « Як са­ме во­на про­йшла і що змо­гла змі­ни­ти на Львів­щи­ні? » — на ці за­пи­та­н­ня « Дня » від­по­від­а­ють мі­сце­ві по­лі­то­ло­ги та екс­пер­ти.

«ЦЬО­ГО­РІ­ЧНА ПЕ­РЕД­ВИ­БОР­ЧА — ДУ­ЖЕ СТРІМ­КА І ШВИД­КА»

« Цьо го річ на пе ред ви бор ча кам па нія — ду же стрім ка та швид­ка. Від­по­від­но ме­то­ди, які ви ко рис то ву ють по лі тич ні пар - тії, мо­жли­во, де­що від­рі­зня­ю­ться від ви бор чих ба та лій ми ну - лих ро­ків», — від­зна­чає по­лі­то­лог Лю­бо­ми­ра Ман­дзій.

Пе ре го ни за кріс ло ме ра Льво ва на стіль ки стрім кі, що від ра зу де кіль кох кан ди да тів зло­ви­ли на своє­рі­дно­му пе­ред­ви­бор­чо­му фаль­стар­ті. У лег­кій атле ти ці пі сля фаль с тар ту по вер - та ють спортс ме нів на стар то ві по­зи­ції, а по­де­ку­ди від­ра­зу ди­сква лі фі ку ють. На то мість у по лі - ти­ці на це за­кри­ва­ють очі. «Пер­шою стар­ту­ва­ла кам­па­нія кан­ди­да­тів у ме­ри мі­ста Льво­ва. Пе­ре­д­усім, йде­ться про та­ких пре­тен­ден тів, як Ігор Ва сю ник, Во ло - ди­мир Гір­няк, Дми­тро До­бро­до­мов, які актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли за со би на оч ної агі та ції, — ана­лі­зує цьо­го­рі­чну тен­ден­цію зі зна ком мі нус по лі то лог Ана то - лій Романюк. — Зокре­ма, біл - бор ди, сі ті лай ти та ін ші ін фор - ма цій ні но сії. Знач ною мі рою, во­ни спи­ра­ли­ся на те, що ма­ли ста­тус де­пу­та­тів мі­ської або Верховної ради. Про­во­ди­ли зу­стрі­чі і здій­сню­ва­ли ін­ші дії, які під­па­да­ють під ка­те­го­рію ви­бор­чої агі­та­ції. Хо­ча на той мо­мент, від­по­від­но до за­ко­ну про мі­сце­ві ви­бо­ри, агі­та­ція ще не бу­ла до­зво­ле­на. Та­кож окре­мі кан­ди­да­ти, які більш- менш орі єн ту ва ли ся на те, де бу­дуть оби­ра­ти­ся, так са­мо по­ча­ли ро­бо­ту ще до по­ча­тку ви­бор­чої кам­па­нії».

Ін­ша тен­ден­ція та­кож рад­ше все ук ра їнсь ка і при та ман на не од но му тіль ки львівсь ко му ре гі о ну. Йдеть ся, за га лом, про зна­н­ня кан­ди­да­та­ми ню­ан­сів но­во­го за­ко­ну про мі­сце­ві ви­бо­ри. Що вже в цьо­му ви­пад­ку го­во­ри­ти про ви бор ців? « Особ ли вос ті ви­бор­чо­го за­ко­ну усві­дом­лю­ють да ле ко не всі. Окре мі по ло жен - ня ста ва ли зро зу мі ли ми ли ше пі сля роз’ яс нень Цен т раль ної ви­бор­чої ко­мі­сії, — роз­мір­ко­вує Ана то лій Ро ма нюк. — Це час тко во ко ри гу ва ло рух ви бор чої кам­па­нії. Зокре­ма, ба­га­то уча­сни­ків ви­бор­чих пе­ре­го­нів спо­ді­ва ли ся на те, що об ра ху нок ви - зна­че­н­ня пе­ре­мож­ців від­бу­ва­ти­ме­ться на осно­ві аб­со­лю­тних по­каз ни ків кіль кос ті от ри ма них го ло сів. Тіль ки зго дом усі вже зо­рі­єн­ту­ва­ли­ся, що на пер­шо­му мі­сці від­со­ток на­бра­ний в окру­зі. Вар­то від­зна­чи­ти, що при­су­тня пев­на не­ви­зна­че­ність і на­пру­же­ність, яка пов’яза­на з тим, що ні­хто до кін­ця не мо­же про­ра­ху­ва ти всі чин ни ки, які бу дуть впли­ва­ти на ре­зуль­тат ви­бо­рів.

« Різ ні суд жен ня й що до са - мо го за ко ну про міс це ві ви бо - ри, — про дов жує екс перт. — На­скіль­ки но­ва за­кла­де­на схе­ма обра­хун­ку го­ло­сів бу­де по­си­лю­ва­ти чи по­сла­блю­ва­ти по­лі­ти­чні пар­тії? Це пи­та­н­ня. Якщо спро­бу ва ти по зи ці о ну ва ти цей ви - бор чий за кон, від ки нув ши офі - цій­ні за­яви по­лі­ти­чних акто­рів і роз­ро­бни­ків за­ко­но­про­е­кту, то цей за кон є рад ше про пор цій - ним. Він біль ше тя жіє до про - пор цій ної скла до вої, ніж до то - го, щоб тут бу ли пре фе рен ції. Від­по­від­но до цьо­го за­ко­ну, пре­фе рен ції до сить умов ні. Звід си пев ні чин ни ки, які впли ва ють на ха рак тер са мо го ви бор чо го про­це­су. Ці чин­ни­ки пов’яза­ні з тим, що по­лі­ти­чна сила на­би­рає ре зуль тат за су мою ре зуль та тів кан­ди­да­тів ці­єї пар­тії. Від­по­від­но, кан­ди­да­ти зма­га­ю­ться ли­ше від нос но з пред с тав ни ка ми ін - ших по­лі­ти­чних пар­тій. Мо­жна на віть ска за ти, що во ни зма га - ються біль­ше зі сво­ї­ми одно­пар­тій ця ми за по каз ник все ре ди ні пар­тії. Ця ди­хо­то­мія до­сить від- чут но впли ває на кам па нію. Жор ст ко го про ти сто ян ня між кан ди да та ми у ме жах од но го окру­гу сьо­го­дні не­має».

«ПІ­СЛЯ ЗА­ВЕР­ШЕ­Н­НЯ РЕ­Є­СТРА­ЦІЇ МИ МО­ГЛИ ПО­БА­ЧИ­ТИ В РІ­ЗНИХ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИХ СИ­ЛАХ ДО­СИТЬ НЕ­СПО­ДІ­ВА­НІ ПРІ­ЗВИ­ЩА»

Тре­тю, до­сить ці­ка­ву тен­ден­цію мо­жна бу­ло по­мі­ти­ти ще до по­ча­тку ви­бор­чої кам­па­нії. На цих осо­бли­во­стях на­го­ло­шує по­лі­то­лог Романюк: «По­лі­ти­чні си­ли до кін­ця ма­ли про­бле­ми з фор­му­ва­н­ням спи­сків, оскіль­ки пев­на кіль­кість актив­них лю­дей, які хо­ті­ли бу­ти кан­ди­да­та­ми, не зав­жди зна­ла, від якої пар­тії пла­нує кан­ди­ду­ва­ти. Тут бу­ла сер­йо­зна ін­три­га. Пі­сля за­вер­ше­н­ня ре­є­стра­ції, ми мо­гли по­ба­чи­ти в рі­зних по­лі­ти­чних си­лах до­сить не­спо­ді­ва­ні прі­зви­ща».

У ба га тьох львів’ ян своє став­ле­н­ня до пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції. Чи­ма­ло вва­жає, що ша­ле­ним кош там, ви тра че ним на ре­клам­ний ма­те­рі­ал, мо­жна бу­ло б зна­йти ін­ше, більш до­ціль­не за­сто­су­ва­н­ня. Тим не мен­ше, ме то ди агі та ції не змі ню ють ся. «На­стрій львів’ян змінився. Во­ни не охо­че від­по­від­а­ють на агі­та цію, оскіль ки вто ми ли ся від цьо­го всьо­го. На­род пра­гне змін у якос ті віт чиз ня ної по лі ти ки. Роз ча ру ван ня ве де до то го, що лю­ди де­мон­стру­ють пев­ну не­до­ві­ру до май­бу­тніх ви­бо­рів. Якщо ана лі зу ва ти міс то Ле ва, то най­більш актив­ною є агі­та­ція на по­са ду місь ко го го ло ви. Ви бор чу кам па нію по лі тич них пар тій під­ко­ре­кту­ва­ло змі­не­не за­ко­но­дав­ство. Тут агі­та­ція від­бу­ва­є­ться в ме жах ви бор чо го окру гу. Пар­тії зо­се­ре­ди­ли свою ува­гу на кан ди да тах, які ідуть по окру - гам » , — ре зю мує Лю бо ми ра Ман­дзій.

«Чи мо­жна го­во­ри­ти про те, що з’ яв ля ють ся якісь но ві кон - стру­кції у пе­ред­ви­бо­чах кам­па­ні ях? При най м ні ми не ба чи ли жо­дно­го со­ці­аль­но­го кон­тра­кту, мов ляв: « Ви оби ра є те ме не, а я вам га­ран­тую пер­ше, дру­ге, тре­тє, чет вер те. Та ких кон т рак тів не має. Утім ба га то кан ди да тів на­ма­га­ю­ться звер­та­ти­ся до кон­кре­тних про­блем, які ха­ра­ктер­ні пев­но­му окру­гу. Це є з одно­го бо­ку за­галь­ні звер­не­н­ня і за­кли­ки: « Го ло суй про ти ко руп ції » , « Якщо про го ло су єш за нас, ко - руп ції не бу де » . А є звер нен ня до­сить кон­кре­тні: про­гра­ми спи­ра ють ся на ви вчен ня ре аль них про­блем, які існу­ють в окру­зі, і про по ну ють ся ре аль ні шля хи ви­рі­ше­н­ня. Є і одне, і дру­ге» , — ана­лі­зує Ана­то­лій Романюк.

Сус піль ст во праг не якіс - них змін, но­вих ме­то­дів ве­де­н­ня по лі ти ки. Та чи мож на ствер д - жу­ва­ти про но­ву якість ви­бор­чої кам па нії на при кла ді Львів щи - ни? « Під твер д жен ням пев них які­сних змін ви­бор­чо­го про­це­су слу­гу­ють пу­блі­чні де­ба­ти на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви, які від­бу - ли ся за тиж день до ви бо рів у мі­стах Львів­ської обла­сті. Це ці­ка ва іні ці а ти ва, яку тре ба ще вдос ко на лю ва ти. Утім, без пе - реч но, во на свід чить про но ву якість ве ден ня ви бор чої кам па - нії » , — за ува жи ла по лі то лог Ман­дзій.

Якраз ця ініціатива і за­слу­го­вує окре­мої ува­ги. 18-го жов­тня до неї до лу чи ли ві сім най біль - ших міст: Львів, Дро­го­бич, Чер­во но град, Сам бір, Зо ло чів, Стрий, Бро ди та Го ро док. Де - таль­ні­ше про післясмак де­ба­тів роз по ві ла од на з ор га ні за то рок де­ба­тів Окса­на Да­ща­ків­ська, ке­рів ник За хід но ук ра їнсь ко го пред­став­ни­цтва Між­на­ро­дно­го фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня»: «Спо­ді­ваю ся, що бу ло за кла де но тра ди - цію пу­блі­чних де­ба­тів, ко­ли кан­ди­да­ти де­ба­ту­ють не про­сто між со бою, а це від бу ва єть ся в при - су­тно­сті ви­бор­ців. Те­о­ре­ти­чно і по фор ма ту бу ло пе ред ба че но, що ви­бор­ці мо­жуть по­ста­ви­ти за­пи тан ня кан ди да там, але, на жаль, нам це не вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва ти цьо го ра зу. Та кож мі нус у то му, що не бу ло од но го з оди - над­ця­ти кан­ди­да­тів. Хо­чу за­ува­жи­ти, що ці де­ба­ти про­во­ди­ли­ся у вось ми міс тах Львівсь кої об - лас ті. І ли ше в двох міс тах — Бро­дах і Сам­бо­рі — бу­ли сут­тє­ві тру­дно­щі в ор­га­ні­за­ції. У ре­шта мі­стах кан­ди­да­ти охо­че йшли на де­ба­ти і спіл­ку­ва­ли­ся з ви­бор­ця­ми. На Львів­щи­ні де­що ін­ша якість і ви бор ців, і по лі ти ків. Во­ни ро­зу­му­ють, що один без одно го ні чо го не мо жуть зро би ти. Чи під хоп лять іні ці а ти ву в ін - ших обла­стях? У по­то­чній кам­па­нії, ні, оскіль­ки вже ба­наль­но не ви­ста­чає ча­су. Однак, ду­маю, що та кі де ба ти, ймо вір но, мо - жуть від­бу­ти­ся у мі­стах під час дру­го­го ту­ру ви­бо­рів ме­ра».

Чорних ви­бор­чих те­хно­ло­гій під час цьо­го­рі­чної кам­па­нії ви­ста­чає. У Льво­ві во­ни зде­біль­шо­го спря­мо­ва­ні про­ти чин­но­го мі­сько­го го­ло­ви. Най­більш гу­чни­ми «по­стрі­ла­ми» від­зна­чив­ся те­ле­ка­нал «ZIK», в ефі­рі яко­го ви­йшов ві­сім­де­ся­ти­хви­лин­ний фільм «Та­єм­ни­ці Ра­ту­ші: по­ча­ток». «Де­пу­та­ти мі­ської ради, які зна­ли про фа­кти в цьо­му філь­мі, мо­гли б пу­блі­чно про це за­яви­ти про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків ка­ден­ції Ан­дрій Са­до­во­го, а не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти це в остан­ній ти­ждень, як чор­ний пі­ар», — від­зна­чає Лю­бо­ми­ра Ман­дзій.

«СЕР­ЙО­ЗНИХ НЕ­СПО­ДІ­ВА­НОК НА ЛЬВІВ­ЩИ­НІ ЧЕ­КА­ТИ НЕ ВАР­ТО»

Що до про гно зів ре зуль та тів май бут ніх міс це вих ви бо рів, то змін з ча сів пуб лі ка ції ма те рі а - лу «Яким пар­ті­ям сьо­го­дні сим­па ти зує Львів щи на? » ( « День » , № 156 за 1 ве рес ня 2015 р.) від - бу­ло­ся не ба­га­то. Без­за­пе­ре­чним фа­во­ри­том за­ли­ша­є­ться «Са­мо­по­міч». «Ви­бор­ча кам­па­нія «Са­мо по мо чі » від різ ня єть ся від ін - ших по лі тич них сил, оскіль ки, по су ті, ба зу єть ся на кам па нії Ан­дрія Са до во го. Як би там не бу­ло, в ін­ших по­лі­ти­чних пар­ті­ях зде біль шо го пра цю ють кан - ди­да­ти. А тут все по­бу­до­ва­но ви­клю­чно на ав­то­ри­те­ті і під­трим­ці Са­до­во­го», — за­ува­жує по­лі - то­лог Ман­дзій. Дру­гу схо­дин­ку про­гно­зу­ють Бло­ку Пе­тра По­ро­шен ка « Со лі дар ність » , а тре - тю — « Гро ма дянсь кій по­зи ції » Анатолія Гри­цен­ка.

До пе­ре­лі­ку пар­тій, які ма­ли б по до ла ти ви бор чий бар’ єр, уві­рвав­ся «На­ро­дний кон­троль». «Ця сила уві­йшла в гру­пу тих по­лі­ти­чних сил, які ма­ють по­до­ла ти бар’ єр. « На род ний кон т - роль » ра­зом із «БПП» і «УКРОПом» лі ди ру ють на Львів­щи­ні по кіль­ко­сті агі­та­цій­них ма­те­рі­а­лів. Ці по­ка­зни­ки на пев­но­му ета­пі по­чи­на­ють пра­цю­ва ти, за ра ху нок чо го рей тинг пар­тії зро­стає», — ре­зю­мує Ана­то­лій Романюк. Що­до ін­ших по­лі тич них пар тій про гно зи львів­сько­го по­лі­то­ло­га та­кі: «Ра­ди­каль­на пар­тія», яка на по­ча­тку сер п ня ма ла до сить ви со кі оцін ки й очі ку ван ня, по ча ла про­сі­да­ти. По­лі­ти­чна сила Оле­га Ля­шка бо­ро­ти­ме­ться за те, щоб по до ла ти ви бор чий бар’ єр. Так са­мо сер­йо­зні ко­ли­ва­н­ня у «Сво­бо ди » , по при ду же ак тив ну ви - бор­чу кам­па­нію з то­чки зо­ру но­сі­їв зов­ні­шньої ре­кла­ми. На цьо­му по при щі « сво бо дів ці » бу ли ду же ак тив ні, але ре зуль тат у них зов­сім не пе­ре­кон­ли­вий. За­га лом, се рйоз них не спо ді ва нок на Львів­щи­ні че­ка­ти не ва­то».

«До обла­сної ради та­кож мо­жуть по­тра­пи­ти ті пар­тії, за які тра­ди­цій­но го­ло­су­ють на За­хі­дній Укра­ї­ні — це і «Ба­тьків­щи­на», і «На­ро­дний рух Укра­ї­ни». Во­ни змо­жуть отри­ма­ти своє не­ве­ли­чке пред­став­ни­цтво в обла­сній ра ді. У місь ку ра ду нав ряд чи прой дуть, але в об лас ті, на - пев но, от ри ма ють кре дит до ві - ри » , — про гно зує Лю бо ми ра Ман­дзій.

Ін­три га у бо роть бі за кріс ло мі­сько­го го­ло­ви Льво­ва зво­ди­ться до то­го: пе­ре­мо­же чин­ний мер від ра зу у пер шо му ту рі чи бу де дру­гий. Лю­бо­ми­ра Ман­дзій схи­ля єть ся до ва рі ан ту, що ви бо ри ме­ра мі­ста Ле­ва прой­дуть все-та­ки в два ту­ри. Ін­шої дум­ки Ана­то­лій Романюк: «Швид­ше за все, Ан­дрій Са­до­вий мав би пе­ре­мог­ти в пер шо му ту рі. Утім, без - умов­но, це за­ле­жа­ти­ме від яв­ки ви­бо­рів. До­сить зна­чна ча­сти­на ви­бор­ців ще не впев­не­на в то­му, що во­на при­йде на ви­бо­ри».

«У Льво­ві кам­па­нії до обла­сної та мі­ської ради, пе­ре­го­ни за кріс ло ме ра від бу ва ють ся спо - кій но. В са мій об лас ті все ку ди більш на­пру­же­но. На­при­клад, у Трус кав ці по міт но, що гра дус ви бо рів бу де ду же ви со ким. Йде­ться про ве­ли­че­зну кіль­кість ком­про­ма­тів, які з’яв­ля­ю­ться, і т.д. і т.п. Це сто­су­є­ться не тіль­ки Трус кав ця, а й ря ду ін ших міст і сіл об ла­сті. Там ба га­то не­спо ді ва них і до сить та ки гос т - рих мо­мен­тів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.