Тяж­кі на­слід­ки без­прин­ци­пно­сті

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ан­дрій СЕНЧЕНКО: «Юри­сти Яну­ко­ви­ча оці­ни­ли не­охай­ність укра­їн­ської пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми, яка ма­ла ді­я­ти в пра­во­во­му по­лі»

Зниклий екс-пре­зи­дент Укра­ї­ни Ві­ктор Яну­ко­вич по­дав по­зов до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. При­чи­на — ні­би­то «ре­гу­ляр­ні по­ру­ше­н­ня Укра­ї­ною прав лю­ди­ни що­до ньо­го». «Укра­ї­на не­о­дно­ра­зо­во по­ру­шу­ва­ла йо­го пра­ва лю­ди­ни. Він про­сить суд ви­зна­ти по­ру­ше­н­ня йо­го прав згі­дно з Єв­ро­пей­ською кон­вен­ці­єю про пра­ва лю­ди­ни, вклю­ча­ю­чи пра­во на спра­ве­дли­вий су­до­вий роз­гляд (ста­т­тя 6), пра­во на ефе­ктив­не роз­слі­ду­ва­н­ня спро­би за­ма­ху на йо­го жи­т­тя і пра­во на за­хист (ста­т­тя 2), а та­кож пра­во не під­да­ва­ти­ся дис­кри­мі­на­ції за йо­го по­лі­ти­чний ста­тус і дум­ки (ста­т­тя 14), — по­ві­до­ми­ли у фір­мі Joseph Hage Aaronson LLP, яка пред­став­ляє ін­те­ре­си Яну­ко­ви­ча. — Яскра­вим при­кла­дом та­ко­го над­зви­чай­но по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­но­го су­до­во­го рі­ше­н­ня про­ти пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча, се­ред ба­га­тьох ін­ших, є рі­ше­н­ня Пе­чер­сько­го су­ду, що до­зво­ли­ло про­ве­сти спе­ці­аль­не до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у спра­ві про­ти пре­зи­ден­та за йо­го від­су­тно­сті, при цьо­му ві­дмов­ля­ю­чи йо­му у пра­ві бра­ти участь у про­це­сі в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції».

Цей факт зву­чить як ци­ні­чне зну­ща­н­ня з пам’яті жертв Не­бе­сної со­тні. Адже, як не­що­дав­но за­явив про­ку­рор ГПУ Вла­ди­слав Ку­цен­ко, Яну­ко­вич осо­би­сто да­вав на­каз про ви­ко­ри­ста­н­ня зброї про­ти акти­ві­стів Май­да­ну. Але в епі­зо­ді з по­зо­вом екс-пре­зи­ден­та мо­жна зви­ну­ва­ти­ти й укра­їн­ську вла­ду, яка про­яв­ляє ма­ло ен­ту­зі­а­зму і про­фе­сіо­на­лі­зму в роз­слі­ду­ван­ні ре­зо­нан­сних зло­чи­нів і до­пу­скає ре­ін­кар­на­цію в укра­їн­ській по­лі­ти­ці ста­рих по­лі­ти­чних ді­я­чів, які фа­кти­чно до­ве­ли кра­ї­ну до ста­ну вій­ни. Тут вар­то при­га­да­ти і «спра­ву Гон­га­дзе-По­доль­ско­го», і роз­стрі­ли на Єв­ро­май­да­ні, і роз­слі­ду­ва­н­ня ро­сій­ської агре­сії, участь Ле­о­ні­да Ку­чми в Мін­сько­му про­це­сі, по­вер­не­н­ня ко­ман­ди Яну­ко­ви­ча на екра­ни те­ле­ві­зо­рів, а та­кож участь у мі­сце­вих ви­бо­рах се­па­ра­ти­стів.

Усі ці пи­та­н­ня «День» обго­во­рив з екс-на­ро­дним де­пу­та­том, го­ло­вою ко­ор­ди­на­цій­ної ради Все­укра­їн­сько­го гро­мад­сько­го ру­ху «Сила пра­ва» Ан­дрі­єм СЕНЧЕНКОМ:

— Будь-який гро­ма­дя­нин мо­же по­да­ти про­ти сво­єї дер­жа­ви по­зов до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ). Ін­ше пи­та­н­ня — як йо­го бу­де роз­гля­ну­то і які бу­дуть йо­го ре­зуль­та­ти. Мі­ру ж аде­ква­тно­сті Яну­ко­ви­ча ко­мен­ту­ва­ти я не бе­русь.

Ду­маю, ті юри­сти, які йо­го об­слу­го­ву­ють, оці­ни­ли зокре­ма не­охай­ність і про­да­жність укра­їн­ської пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми, яка бу­ла зо­бов’яза­на на­ле­жним чи­ном за­до­ку­мен­ту­ва­ти зло­чин­ні дії Яну­ко­ви­ча і да­лі ді­я­ти в пра­во­во­му по­лі. З ура­ху­ва­н­ням то­го, що цьо­го не зро­бле­но, а по­де­ку­ди на­віть бу­ло зни­ще­но до­ка­зи зло­чи­нів ре­жи­му, на цьо­му й мо­же ба­зу­ва­ти­ся оцін­ка пер­спе­ктив ті­єю сто­ро­ною. Але я ду­маю, що вар­то не стіль­ки ана­лі­зу­ва­ти ар­гу­мен­ти Яну­ко­ви­ча, скіль­ки при­во­ди­ти до тя­ми укра­їн­ську вла­ду.

— Низь­ка актив­ність пра­во­охо­рон­них ор­га­нів і дер­жав­них ін­сти­ту­тів у пи­та­н­нях за­хи­сту ін­те­ре­сів дер­жа­ви і гро­ма­дян у між­на­ро­дних су­дах і ста­ла при­чи­ною ство­ре­н­ня ва­шої ГО «Сила пра­ва»?

— Ми за­йма­є­мось пра­во­вою до­по­мо­гою гро­ма­дя­нам, які по­стра­жда­ли від ро­сій­ської озбро­є­ної агре­сії — це п’ять ка­те­го­рій гро­ма­дян. Пер­ша — най­більш ма­со­ва — ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці, яких, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, від 1,5 до 2 млн осіб. Дру­га — най­важ­ча — сім’ї вій­сько­вих і про­стих гро­ма­дян, за­гиб- лих у ре­зуль­та­ті во­єн­них дій. На­сту­пна ка­те­го­рія — по­ра­не­ні і по­ка­лі­че­ні. Че­твер­та — лю­ди, що по­бу­ва­ли в по­ло­ні. Й оста­н­ня ка­те­го­рія — гро­ма­дя­ни, що втра­ти­ли осо­би­сте май­но. Є шо­ста ка­те­го­рія лю­дей, із яки­ми по­ки що скла­дно пра­цю­ва­ти, — гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, які пе­ре­бу­ва­ють на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Бе­зу­мов­но, во­єн­на агре­сія за­вда­ла зби­тків біль­шо­сті з них, але по­ки що во­ни не го­то­ві по­да­ва­ти до су­ду на дер­жа­ву-агре­со­ра вна­слі­док то­го, що во­ни яко­юсь мі­рою її за­ру­чни­ки.

Ми до­по­ма­га­є­мо цим лю­дям офор­ми­ти до­ку­мен­ти і пов­ні­стю су­про­во­джу­є­мо цей про­цес. Це об’єм­на ро­бо­та, яка ви­ма­гає роз­гор­та­н­ня ін­фра­стру­кту­ри. Ми ді­є­мо ли­ше за ра­ху­нок до­бро­віль­них по­жер­тву­вань — у нас за спи­ною не­має дер­жа­ви, і ми не за­лу­ча­є­мо для цьо­го олі­гар­хів. Упро­довж мі­ся­ця ми роз­ра­хо­ву­є­мо від­кри­ти гро­мад­ські при­ймаль­ні в по­ло­ви­ні обла­сних цен­трів, а до кін­ця року — вза­га­лі у всіх.

Вла­да ж ли­ше імі­тує цю ро­бо­ту, при­чо­му ро­бить це аб­со­лю­тно без­со­ві­сним чи­ном. На­при­клад, за гро­ші ка­над­сько­го уря­ду бу­ло від­кри­то 100 при­йма­лень для на­да­н­ня пер­вин­ної юри­ди­чної до­по­мо­ги гро­ма­дя­нам. Але ця про­гра­ма зви­ро­дні­ла в без­со­ві­сний пі­ар за чу­жий ра­ху­нок у сво­їх ін­те­ре­сах з бо­ку пред­став­ни­ків уря­ду. На­справ­ді там не ви­яв­ля­є­ться жо­дної до­по­мо­ги і ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці, які звер­та­ли­ся до та­ких при­йма­лень, не отри­ма­ли вза­га­лі жо­дної до­по­мо­ги.

— Фа­кти­чно, во­лон­те­ри в Укра­ї­ні за­йма­ю­ться за­без­пе­че­н­ням ар­мії, до­бро­воль­ці пер­ши­ми йдуть за­хи­ща­ти дер­жа­ву. Те­пер гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ру­ха­ють про­цес су­до­вих по­зо­вів про­ти агре­со­ра. Де ж роль дер­жа­ви в цьо­му про­це­сі?

— Як­би ця ді­яль­ність бу­ла за до­по­мо­гою дер­жа­ви, а не за­мість, це бу­ло б до­бре. Але в нас ви­хо­дить, що дер­жа­ва не ви­ко­нує свої основ­ні фун­кції. По-дру­ге, ни­ні­шні мо­жно­влад­ці роз­кла­да­ють весь ме­ха­нізм дер­жав­ної вла­ди — не­аде­ква­тни­ми держ­при­зна­че­н­ня­ми, по­ро­жнім пі­а­ром за­мість розв’яза­н­ня пи­тань, не ство­рю­ю­чи но­ві ме­ха­ні­зми вла­ди, а про­сто руй­ну­ю­чи ста­рі. У ре­зуль­та­ті на­стає па­ра­ліч і роз­клад стру­ктур дер­жав­ної вла­ди.

— Яка ва­ша оцін­ка тим між­на­ро­дним по­зо­вам Укра­ї­ни про­ти Ро­сії, про які так ба­га­то за­яв­ля­ли офі­цій­ні осо­би дер­жа­ви? Які в них пер­спе­кти­ви?

— На­при­клад, що сто­су­є­ться Га­азь­ко­го три­бу­на­лу, у нас є пе­ред­умо­ви для позитивних ре­зуль­та­тів, але все за­ле­жить від яко­сті ро­бо­ти укра­їн­ських пра­во­охо­рон­ців і вла­ди. Зно­ву ж та­ки, ми зі­ткне­мо­ся з ті­єю мі­ною, яку під­клав Пре­зи­дент, так і не на­звав­ши все сво­ї­ми сло­ва­ми. У нас як і ра­ні­ше від­бу­ва­є­ться «АТО», а не вій­на, про­ти нас во­ю­ють «те­ро­ри­сти» і «се­па­ра­ти­сти», а не оку­пан­ти. Від усьо­го цьо­го віє «вну­трі­шньою про­бле­мою», а не вій­сько­вою агре­сі­єю ін­шої дер­жа­ви про­ти Укра­ї­ни.

Між­на­ро­дні су­ди роз­гля­да­ють ці пи­та­н­ня до­кла­дно і дов­го. Спли­не час і бу­де ще скла­дні­ше до­ве­сти, що це бу­ла ро­сій­ська агре­сія, а не вну­трі­шнє зброй­не про­ти­сто­я­н­ня. То­му те, що ми ро­би­мо на ко­ристь гро­ма­дян, у то­му чи­слі су­про­во­ди­ться документуванням і юри­ди­чним оформ­ле­н­ням фа­ктів і до­ка­зів ро­сій­ської агре­сії. Це до­по­мо­же при розв’язан­ні і ін­ших пи­тань.

Якщо го­во­ри­ти про між­на­ро­дний три­бу­нал по ма­ла­зій­сько­му Бо­їн­гу, то в то­му чи ін­шо­му ви­гля­ді він обов’яз­ко­во від­бу­де­ться. Але, на мій по­гляд, те, що Ро­сія за­раз пе­ре­шко­джає цьо­му про­це­со­ві, во­на не­пря­мим чи­ном ви­знає свою про­ви­ну. По-дру­ге, ро­сі­я­ни са­мі штов­ха­ють до то­го, щоб цей зло­чин роз­гля­да­ли на­ціо­наль­ні су­ди або ін­ші ор­га­ни, ство­ре­ні кра­ї­на­ми, які вва­жа­ють се­бе по­тер­пі­ли­ми від ці­єї тра­ге­дії. Ро­сія ж, як кра­ї­на-агре­сор, втра­тить су­до­вий іму­ні­тет для да­них су­дів. На­при­клад, влі­тку цьо­го року Оба­ма ска­су­вав акт Пре­зи­ден­та США 1993 року, який да­вав іму­ні­тет Ро­сій­ській дер­жа­ві від при­ва­тних осіб на те­ри­то­рії Спо­лу­че­них Шта­тів. В Укра­ї­ні РФ те­о­ре­ти­чно має су­до­вий іму­ні­тет, але це пи­та­н­ня має бу­ти вре­гу­льо­ва­не Вер­хов­ним Су­дом або Вер­хов­ною Ра­дою. Адже фа­кти­чно з мо­мен­ту зброй­ної агре­сії про­ти Укра­їн­ської дер­жа­ви цей іму­ні­тет ді­я­ти не мо­же.

Нам же на­ма­га­ти­ся спи­ра­ти­ся ли­ше на між­на­ро­дні су­ди, ко­ли йде­ться про міль­йо­ни по­тер­пі­лих, важ­ко. Адже ЄСПЛ не мо­же роз­гля­ну­ти 2 млн. по­зо­вів гро­ма­дян Укра­ї­ни — для цьо­го існує на­ціо­наль­на су­до­ва си­сте­ма, яка по­вин­на взя­ти на се­бе весь тя­гар вста­нов­ле­н­ня об­ста­вин і оцін­ки до­ка­зів. А вже «від­сі­я­ні» і ві­ді­бра­ні спра­ви да­лі мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні на подаль­ших ета­пах для звер­не­н­ня на стя­гне­н­ня з ро­сій­сько­го май­на за кор­до­ном.

— За­раз ми на­бли­жа­є­мо­ся до дру­гих ро­ко­вин по­ча­тку Єв­ро­май­да­ну, і ГПУ знов акти­ві­зу­ва­ла­ся з роз­слі­ду­ва­н­ням зло­чи­нів під час про­те­стних акцій. Не­що­дав­но зву­ча­ли за­яви пред­став­ни­ків ГПУ про від­су­тність ро­сій­сько­го слі­ду в цих по­ді­ях. Як ви про­ко­мен­ту­є­те ці про­це­си?

— У ме­не є брид­ке від­чу­т­тя то­го, що на яко­мусь ета­пі, мо­жли­во на­віть пів­то­ра ро­ки то­му під час пер­шої зу­стрі­чі, «нор­манд­ський квар­тет» ви­рі­шив ки­ну­ти Укра­ї­ну на­зад в обійми Ро­сії. Є ба­га­то сим­пто­мів то­го, що так це й від­бу­ва­є­ться. Участь Ку­чми в Мін­сько­му про­це­сі це опо­се­ред­ко­ва­но до­во­дить.

Ми, як гро­ма­дя­ни, то­чно з цим не по­го­ди­мо­ся, але, мо­жли­во, ву­ста­ми Шо­кі­на хо­чуть зня­ти цей аспект на­пру­же­н­ня в сто­сун­ках із РФ. Хо­ча на тлі вій­ни і ти­сяч за­ги­блих від­нов­ле­н­ня нор­маль­них сто­сун­ків із Ро­сі­єю неможливе — в ко­ро­ткі тер­мі­ни і при збе­ре­жен­ні ни­ні­шньо­го ро­сій­сько­го ке­рів­ни­цтва.

— За­раз від­бу­ва­є­ться фі­наль­ний етап мі­сце­вої пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії. Але ми ба­чи­мо, як на не­о­ку­по­ва­ній те­ри­то­рії Донбасу від­бу­ва­ю­ться во­ла­ю­чі ви­пад­ки по­ру­шень, скан­да­ли і ви­су­не­н­ня в кан­ди­да­ти ко­ли­шніх по­сі­пак оку­пан­тів. Та­ким чи­ном, існує не­без­пе­ка ле­гі­ти­ма­ції фа­кти­чних зра­дни­ків на мі­сце­во­му рів­ні з но­ви­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми в ре­зуль­та­ті де­цен­тра­лі­за­ції.

— На­справ­ді, ця проблема ще глиб­ша, ніж про­сто ле­гі­ти­ма­ція окре­мих пер­со­на­жів. Що­до Ма­рі­у­по­ля і схо­ду кра­ї­ни — це окре­мий про­ект, який ре­а­лі­зує Кремль зі сво­ї­ми під­ру­чни­ми з укра­їн­сько­го бо­ку. Вза­га­лі, все, що сто­су­є­ться си­ту­а­ції на не­о­ку­по­ва­ній ча­сти­ні схо­ду Укра­ї­ни, впи­су­є­ться в рам­ки про­е­кту «Ма­рі­у­поль­сько-За­по­різь­кої ре­спу­блі­ки» за до­по­мо­гою ви­бо­рів на при­фрон­то­вій те­ри­то­рії.

Ро­сія змі­ни­ла та­кти­ку в Укра­ї­ні — оку­пан­ти біль­ше не за­хо­плю­ють адмін­при­мі­ще­н­ня і не руй­ну­ють ін­фра­стру­кту­ри — во­ни фі­нан­су­ють за­хо­пле­н­ня вла­ди в пев­них ре­гіо­нах, а по­тім звід­ти роз­гой­ду­ва­ти­муть си­ту­а­цію. Це про­дов­же­н­ня вій­ни, але вже ін­ши­ми ме­то­да­ми. Да­ний план спи­ра­є­ться на па­то­ло­гі­чну жа­ді­бність сьо­го­дні­шньої вла­ди і ко­ру­пцію ря­ду ві­до­мих по­лі­ти­чних пар­тій.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

СЬО­ГО­ДНІ УКРА­ЇН­СЬКЕ СУ­СПІЛЬ­СТВО МАЄ ВИ­КО­НУ­ВА­ТИ ФУН­КЦІЇ ДЕР­ЖА­ВИ ТА ЗА­ХИ­ЩА­ТИ СЕ­БЕ ВІД НА­СЛІД­КІВ РО­СІЙ­СЬКОЇ АГРЕ­СІЇ НЕ ЛИ­ШЕ НА ФРОН­ТІ, А Й У МІЖ­НА­РО­ДНИХ ІН­СТИ­ТУ­ЦІ­ЯХ

АН­ДРІЙ СЕНЧЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.