ВДВ де­мон­струє на­бу­тий до­свід

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На Жи­то­мир­щи­ні від­бу­лась зу­стріч ко­ман­ду­ва­н­ня ЗС Укра­ї­ни з де­ле­га­ці­єю ЗС США та ЗС Ве­ли­ко­бри­та­нії

На ба зі На вчаль но го цен т ру високомобільних де­сан­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни, що на Жи то мир щи ні, про­йшла ро­бо­ча зу­стріч по­са­до­вих осіб ко­ман­ду­ва­н­ня ВДВ ЗС Укра­ї­ни та На вчаль но го цен т ру на чо лі із за ступ ни ком ко ман ду ва ча пол - ков­ни­ком Во­ло­ди ми­ром Іва­но­вим з де­ле­га­ці­єю Зброй­них сил Спо­лу­че них Шта тів Аме ри ки та Зброй - них сил Ве ли ко­бри та нії. Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­ні­стер­ства обо - ро­ни Укра­ї­ни.

На бри­фін­гу на­чаль­ник На­вчаль­но­го цен­тру ВДВ під­пол­ков­ник Свя­то­слав Щербина роз­по­вів про до­ся­гне­н­ня в збо­рі, ана­лі­зі та опра­цю­ван­ні но­вих на­вчаль­них ме­то­дик. На­яв­на ефе­ктив­ність дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці з бри­тан­ськи­ми ко­ле­га­ми, ре­зуль­та­том якої ста­ло про­ве­де­н­ня спіль­них про­грам-тре­нін­гів для ін­стру­кто­рів Цен­тру в ли­пні, сер­пні та ве­ре­сні. Бу­ли обго­во­ре­ні пер­спе­кти­ви подаль­шої спів­пра­ці, вже у роз­ши­ре­но­му між­на­ро­дно­му фор­ма­ті, із за­лу­че­н­ням пред­став­ни­ків Зброй­них сил США.

Між­на­ро­дна де­ле­га­ція на за - галь­но­вій­сько­во­му по лі­го­ні ВДВ озна­йо­ми­ла­ся з ма­те­рі­аль­но-те­хні­чною ба­зою На­вчаль­но­го цен­тру та ма­ла мо­жли­вість спо­сте­рі­га­ти за де­яки­ми ета­па­ми на­вча­н­ня, тренування та бо­йо­во­го зла­го­дже­н­ня бри­гад ВДВ.

ФОТО НА­ДА­НО МІ­Н­ОБО­РО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.