Всі ліс­го­спи об’єд­на­ють в одну держ­ком­па­нію

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Про «зло­чин­ні й не ду­же» іні­ці­а­ти­ви уря­ду в га­лу­зі ре­гу­лю­ва­н­ня екс­пор­ту пи­ло­ма­те­рі­а­лів та «кру­гля­ку»

Дер­жав­не агент­ство лі­со­во­го го­спо­дар­ства пла­нує об’єд­на­ти всі лі­со­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства в одну ком­па­нію, яка не під­ля­га­ти­ме при­ва­ти­за­ції. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жлі­с­агент­ства Оле­ксандр Ковальчук під час ко­ле­гії в Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства. «Ми іні­ці­ю­є­мо ство­ре­н­ня но­во­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства лі­со­во­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни, яке ство­ре­но з ура­ху­ва­н­ням кон­це­пції ре­фор­му­ва­н­ня лі­со­во­го та ми­слив­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни за рі­ше­н­ням Дер­жлі­с­агент­ства», — по­яснив він.

Ковальчук до­дав, що ди­ре­кто­ра і го­лов­них фа­хів­ців та­кої ком­па­нії при­зна­ча­ти­муть за від­кри­тим кон­кур­сом. Но­вій держ­ком­па­нії та­кож пе­ре­да­дуть фун­кції охо­ро­ни лі­су. При цьо­му во­на не бу­де фі­нан­су­ва­ти­ся з дер­жав­но­го бю­дже­ту. « Ми пла­ну­є­мо від­мо­ву від бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня для но­во­ство­ре­ної лі­со­го­спо­дар­ської стру­кту­ри», — ска­зав він.

Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Дер­жлі­с­агент­ство та­кож має на­мір за­про­ва­ди­ти обов’яз­ко­вий еле­ктрон­ний облік де­ре­ви­ни для всіх лі­со­ко­ри­сту­ва­чів, щоб при­пи­ни­ти ті­ньо­ву тор­гів­лю лі­сом. За да­ни­ми ві­дом­ства, вна­слі­док не­до­ско­на­ло­го облі­ку в Укра­ї­ні зро­стає по­тен­ці­ал тор­гів­лі де­ре­ви­ною. Об­сяг ті­ньо­во- го рин­ку ста­но­вить близь­ко 20%, або два мі­льяр­ди до­ла­рів. Тоб­то при за­галь­ній рі­чній ви­руб­ці в 14 — 15 міль­йо­нів ку­бо­ме­трів об­сяг « чор­но­го » лі­су ся­гає трьох міль­йо­нів ку­бо­ме­трів. До управ­лі­н­ня Дер­жлі­с­агент­ства на­ле­жить 74% лі­сів кра­ї­ни. Ре­шта 26% на­ле­жить ін­шим лі­со­ко­ри­сту­ва­чам, які, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, що­ро­ку ви­ру­бу­ють близь­ко пів­то­ра міль­йо­на ку­бо­ме­трів лі­су.

Втім, це не єди­на за­ко­но­дав­ча но­ва­ція в сфе­рі лі­со­го­спо­да­рю­ва­н­ня. Як по­ві­до­мив на­ро­дний де­пу­тат Остап Єднак, є ін­фор­ма­ція про до­ру­че­н­ня прем’єра Ар­се­нія Яце­ню­ка Мі­ні­стер­ству еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі (МЕРТ) та Мі­на­гро­про­ду роз­ро­би­ти за­ко­но­про­ект про ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на екс­порт не­о­бро­бле­ної де­ре­ви­ни. «Який аль­тер­на­тив­ний ме­ха­нізм про­по­нує прем’єр — не­ві­до­мо», — ка­же нар­деп. За йо­го сло­ва­ми, ко­ли за­кон про мо­ра­то­рій про­го­ло­су­ва­ли і йо­го мав під­пи­са­ти Пре­зи­дент, то де­пу­та­ти обго­во­рю­ва­ли «про­блем­ну ча­сти­ну» до­ку­мен­та з екс­пер­та­ми у сфе­рі між­на­ро­дної тор­гів­лі, вклю­чно з пред­став­ни­ком Мін­фі­ну Ма­кси­мом Не­фьо­до­вим. «Є пи­та­н­ня що­до уго­ди про віль­ну тор­гів­лю з ЄС за пра­ви­ла­ми СОТ. Але оскіль­ки за­кон схва­ле­но Вер­хов­ною Ра­дою, то уря­ду слід пра­цю­ва­ти з цим ви­кли­ком і за­хи­ща­ти ін­те­ре­си кра­ї­ни», — до­дає він.

У чо­му го­лов­ні за­ува­же­н­ня до аль­тер­на­тив­но­го за­ко­но­про­е­кту, який на­чеб­то, за сло­ва­ми Єдна­ка, роз­ро­бляє КМУ? «Ним пе­ред­ба­че­но змі­ну по­ряд­ку ви­да­чі го­лов­но­го до­ку­мен­та, який ре­гу­лює екс- порт не ли­ше кру­гло­го лі­су, а й пи­ло­ма­те­рі­а­лів. Це ді­яль­ність близь­ко со­тні дер­жліс­го­спів та кіль­кох ти­сяч при­ва­тних під­при­ємств. У За­ко­ні бу­ло пе­ред­ба­че­но три мі­ся­ці для уря­ду, щоб змі­ни­ти пра­ви­ла. Ці три мі­ся­ці ми­ну­ли 10 жов­тня. Уряд не зро­бив ні­чо­го, тим са­мим ство­рив­ши ко­лапс в екс­пор­ті ти­сяч ком­па­ній, як дер­жав­них, так і при­ва­тних. Із чу­ток у са­мо­му Дер­жлі­с­агент­стві, мо­жна зро­зу­мі­ти, що це був нав­ми­сний са­бо­таж дії за­ко­ну з бо­ку по­са­до­вих осіб, аби зно­ву змі­ни­ти пра­ви­ла гри, бо мо­ра­то­рій вкрай не­ви­гі­дний чи­нов­ни­кам, які про­дов­жу­ють бра­ти ха­ба­рі з ці­єї ді­яль­но­сті», — ка­же на­ро­дний де­пу­тат. Остап Єднак по­ві­до­мив, що на­пра­вив від­по­від­не звер­не­н­ня в Ген­про­ку­ра­ту­ру, бо че­рез екс­порт­ний ко­лапс за­зна­ли зби­тків дер­жав­ні та при­ва­тні ком­па­нії. «Цей са­бо­таж має чі­ткі іме­на й прі­зви­ща, які лег­ко бу­де вста­но­ви­ти», — до­дав він.

На­ро­дний де­пу­тат ка­же, що че­кає на про­зоре ви­ко­на­н­ня до­ру­че­н­ня прем’єра що­до роз­роб­ки но­во­го за­ко­но­про­е­кту. «Спо­ді­ва­ю­ся по­ба­чи­ти від МЕРТ­ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи, в яку про­шу включити ме­не, а та­кож пред­став­ни­ків де­ре­во­об­ро­бних асо­ці­а­цій. За­кон по­ви­нен ре­гу­лю­ва­ти не ли­ше екс­порт­ну ді­яль­ність, а й про­даж де­ре­ви­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку. Ли­ше ми­ну­ло­го ти­жня обго­во­рю­вав з екс­пер­та­ми на кру­гло­му сто­лі, ор­га­ні­зо­ва­но­му Сві­то­вим бан­ком, що слід роз­ро­би­ти за­кон про ри­нок де­ре­ви­ни», — по­яснює він. На роз­роб­ку, обго­во­ре­н­ня, по­го­дже­н­ня но­во­го до­ку­мен­та, який за­хи­стив би де­ре­во­об­ро­бни­ків від сва­ві­л­ля дер­жа­ви, по­трі­бно де­кіль­ка мі­ся­ців. Да­лі — про­хо­дже­н­ня по­го­джень че­рез уря­до­ві уста­но­ви, по­да­н­ня в пар­ла­мент та го­ло­су­ва­н­ня. «Про­сто від­мі­ни­ти мо­ра­то­рій нав­ряд чи вда­сться. Де­пу­та­ти на та­кий крок не пі­дуть. Мо­жна ли­ше за­про­по­ну­ва­ти су­пер’які­сне рі­ше­н­ня, що за­до­воль­нить усіх стей­кхол­де­рів. То­ді мо­жли­вий йо­го успіх у Ра­ді», — під­су­му­вав де­пу­тат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.