Ко­рей­ські ро­бо­ти за­мі­нять ки­тай­ських ро­бі­тни­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія Samsung одер­жа­ла ін­ве­сти­ції від пів­ден­но­ко­рей­сько­го уря­ду на спо­ру­дже­н­ня фа­бри­ки з ви­ро­бни­цтва ро­бо­тів, які по­вин­ні за­мі­ни­ти де­ше­ву ки­тай­ську ро­бо­чу си­лу, від якої за­ле­жить ви­ро­бник, по­ві­дом­ляє УНН з по­си­ла­н­ням на Wired. Ме­тою пів­ден­но­ко­рей­ської ком­па­нії є ро­бо­ти­за­ція ви­ро­бни­цтва еле­ктро­ні­ки, на­при­клад смарт- фо­нів, для скла­да­н­ня яких по­трі­бна то­чність і ко­ор­ди­на­ція ру­хів лю­ди­ни. На­ра­зі ро­бо­ти­зо­ва­но 10% ви­ро­бни­цтва, до 2025 року цей по­ка­зник пла­ну­є­ться до­ве­сти до 25%.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.