Укра­ї­на по­да­ла в СОТ по­зов до РФ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на по­да­ла в СОТпо­зов до РФ що­до обме­же­н­ня екс­пор­ту ва­го­нів і стрі­ло­чних пе­ре­ве­день, по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі — тор­го­вий пред­став­ник На­та­лія Ні­коль­ська (на фото). «Сьо­го­дні Укра­ї­на по­да­ла в СОТпер­ший по­зов про­ти РФ що­до обме­жень, які бу­ли вве­де­ні на укра­їн­ські ва­го­ни і стрі­ло­чні пе­ре­ве­де­н­ня», — ска­за­ла во­на на бри­фін­гу в Ка­бмі­ні у Ки­є­ві в се­ре­ду. Ні­коль­ська за­зна­чи­ла, що це пер­ший по­зов, що го­ту­є­ться про­ти РФ. Во­на по­ясни­ла, що з 2013 р. Ро­сія не­о­б­ґрун­то­ва­но вво­ди­ла обме­же­н­ня на по­ста­ча­н­ня ва­го­нів із Укра­ї­ни, ану­лю­ю­чи від­по­від­ні сер­ти­фі­ка­ти. Обме­же­н­ня сто­су­ю­ться Крю­ків­сько­го ва­го­но­бу­дів­но­го за­во­ду, Дні­про­пе­тров­сько­го стрі­ло­чно­го за­во­ду, під­при­єм­ства «Азов­за­галь­маш» і Хар­ків­сько­го ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду «ФЕД». За сло­ва­ми Н. Ні­коль­ської, у зв’яз­ку з цим екс­порт із Укра­ї­ни то­ва­рів гру­пи 86 ско­ро­тив­ся з $1,7 млрд 2013 р. до $51 млн за сім мі­ся­ців 2015 р. За­сту­пник мі­ні­стра та­кож до­да­ла, що Укра­ї­на не­о­дно­ра­зо­во на­ма­га­ла­ся вре­гу­лю­ва­ти цю су­пе­ре­чку на рів­ні від­по­від­них ко­мі­те­тів СОТ, але без­успі­шно, в зв’яз­ку з чим зму­ше­на бу­ла вда­ти­ся до про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня су­пе­ре­чок у СОТ. Ні­коль­ська за­зна­чи­ла, що Укра­ї­на че­кає від Ро­сії вре­гу­лю­ва­н­ня ці­єї су­пе­ре­чки на ста­дії кон­суль­та­цій упро­довж 30 днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.