Лі­бе­раль­ний ва­рі­ант по­да­тко­вої ре­фор­ми по­да­дуть пі­сля мі­сце­вих ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ро­бо­ча гру­па з на­пра­цю­ва­н­ня єди­ної кон­це­пції по­да­тко­вої ре­фор­ми вне­се аль­тер­на­тив­ний мін­фі­нів­сько­му за­ко­но­про­ект про лі­бе­раль­ну по­да­тко­ву ре­фор­му до Верховної Ради одра­зу пі­сля ви­бо­рів 26 жов­тня, аби уни­кну­ти зви­ну­ва­чень у по­лі­ти­чно­му під­ґрун­ті, по­ві­до­ми­ла го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­на Южа­ні­на. Во­на уто­чни­ла, що пред­став­ник МВФ в Укра­ї­ні Же­ром Ва­ше на зу­стрі­чі ви­сло­вив за­сте­ре­же­н­ня про не­об­хі­дність про­во­ди­ти зва­же­ну бю­дже­тну по­лі­ти­ку і за­без­пе­чи­ти зба­лан­со­ва­ність бю­дже­ту для про­дов­же­н­ня про­гра­ми роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня EFF з МВФ. «Ми го­то­ві до кон­стру­ктив­ної спів­пра­ці з Мін­фі­ном і МВФ, що до­зво­лить ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня за про­гра­мою — так зва­ні стру­ктур­ні ма­я­ки», — ска­за­ла го­ло­ва ко­мі­те­ту. За її сло­ва­ми, то­ді як Мін­фін за­яв­ляє про зни­же­н­ня до­хо­дів від про­ве­де­н­ня за­про­по­но­ва­ної лі­бе­раль­ної ре­фор­ми в 200 мі­льяр­дів гри­вень, низ­ка екс­пер­тів оці­нює йо­го тіль­ки в 15 мі­льяр­дів гри­вень. Южа­ні­на уто­чни­ла, що про­по­но­ва­ний за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає кар­ди­наль­ну ре­стру­кту­ри­за­цію фун­кцій Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, роз­ши­ре­н­ня еле­ктрон­них сер­ві­сів, зни­же­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на фонд опла­ти пра­ці, пе­ре­хід до опо­да­тку­ва­н­ня роз­по­ді­ле­но­го при­бу­тку і ви­прав­ле­н­ня не­до­лі­ків еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.