IT-ком­па­нії пі­до­зрю­ють в... роз­го­тів­ку­ван­ні гро­шей

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Спів­ро­бі­тни­ки Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (ДФС) про­ве­ли об­шу­ки в одній із IT-ком­па­ній, по­са­до­ві осо­би якої пі­до­зрю­ю­ться в роз­го­тів­ку­ван­ні гро­шей. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви ДФС Сер­гій Бі­лан на сво­їй сто­рін­ці в Facebook. За йо­го сло­ва­ми, роз­го­тів­ку­ва­н­ня гро­шей про­во­ди­ло­ся під при­кри­т­тям по­ку­пки-про­да­жу на вір­ту­аль­них рин­ках ва­лю­ти, си­ро­ви­ни, акцій ком­па­ній. Бі­лан по­яснив, що для отри­ма­н­ня ви­го­ди ор­га­ні­за­то­ри ма­хі­на­цій ство­ри­ли схе­му, до якої за­лу­чи­ли де­кіль­ка під­при­ємств, зокре­ма так зва­них «бу­фер­них». Лан­цюж­ком гро­ші пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли­ся на ра­хун­ки під­при­ємств, які ма­ють озна­ки фі­ктив­но­сті з під­став­ни­ми ди­ре­кто­ра­ми, за­зна­чив він. «На жаль, за­раз ор­га­ні­за­то­ри кон­вер­та­цій­них цен­трів усе ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють IT-те­хно­ло­гії і за­лу­ча­ють до сво­єї ді­яль­но­сті ком­па­нії, які пра­цю­ють у цій га­лу­зі», — на­пи­сав він. Бі­лан на­вів при­клад фор­му­ва­н­ня фі­ктив­но­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту під­при­єм­ства­ми ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки за ра­ху­нок по­ку­пки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня за за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми. «На­при­клад, одним із під­при­ємств бу­ло при­дба­но про­грам­не за­без­пе­че­н­ня за мо­ні­то­рин­гом і ана­лі­зом про­да­жів то­ва­рів за ці­ною, яка в де­кіль­ка ти­сяч ра­зів пе­ре­ви­щує йо­го ре­аль­ну вар­тість», — по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви ДФС, до­дав­ши при цьо­му, що в цьо­му ви­пад­ку під­при­єм­ству вда­ло­ся сфор­му­ва­ти по­да­тко­вий кре­дит на де­кіль­ка міль­йо­нів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.