Уряд за­крі­пив за Дер­жлі­кслу­жбою пов­но­ва­же­н­ня ор­га­ну лі­цен­зу­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­крі­пив за Дер­жав­ною службою з кон­тро­лю яко­сті лі­кар­ських за­со­бів (Дер­жлі­кслу­жба) пов­но­ва­же­н­ня з лі­цен­зу­ва­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з ви­ро­бни­цтва, опто­вої і роз­дрі­бної тор­гів­лі та ім­пор­ту лі­кар­ських за­со­бів (окрім актив­них фар­ма­цев­ти­чних ін­гре­ді­єн­тів). Від­по­від­на по­ста­но­ва № 829 від 7 жов­тня «Про вне­се­н­ня змін до пе­ре­лі­ку ор­га­нів лі­цен­зу­ва­н­ня» опри­лю­дне­на на сай­ті уря­ду. Ці­єю ж по­ста­но­вою Ка­бмін ви­зна­чив Дер­жав­ну слу­жбу з кон­тро­лю за нар­ко­ти­ка­ми (ДСКН) ор­га­ном лі­цен­зу­ва­н­ня го­сп­ді­яль­но­сті з куль­ти­ву­ва­н­ня ро­слин, вне­се­них до та­бли­ці I пе­ре­лі­ку нар­ко­ти­чних за­со­бів, пси­хо­тро­пних ре­чо­вин і пре­кур­со­рів, з роз­роб­ки, ви­ро­бни­цтва, ви­го­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пе­ре­ве­зе­н­ня, при­дба­н­ня, ре­а­лі­за­ції, вве­зе­н­ня на те­ри­то­рію Укра­ї­ни, ви­во­зу з те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ви­ко­ри­ста­н­ня, зни­ще­н­ня нар­ко­ти­чних за­со­бів, пси­хо­тро­пних ре­чо­вин і пре­кур­со­рів. Дер­жлі­кслу­жба, зі сво­го бо­ку, по­ві­до­ми­ла на офі­цій­но­му веб-сай­ті про від­нов­ле­н­ня про­це­су ви­да­чі лі­цен­зій на ве­де­н­ня го­сп­ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.