У Пер­во­май­сько­му зва­ри­ли «Ку­ліш ми­ру»

Ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії-ор­га­ні­за­то­ра «TERRA FEST» Оле­ксандр Ясин­ський: «Ко­ли ми го­ту­ва­ли «рекорд», про­ана­лі­зу­ва­ли, з чо­го він скла­да­є­ться. І ви­яви­ло­ся — в ньо­му вся Укра­ї­на...»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Лю­бо­мир СЛАВСЬКИЙ

Го­лов­не на­дба­н­ня на­шої кра­ї­ни, перш за все, — її лю­ди і її зем­ля. У всьо­му сві­ті укра­їн­ців зна­ють як пра­це­лю­бних лю­дей, а укра­їн­ську зем­лю — як най­кра­щу, ета­лон­ну.

Terra з ла­ти­ни — «зем­ля». Ком­па­нія «ТЕРРА», узя­ла со­бі в на­зву це сло­во, під­кре­слю­ю­чи по­хо­дже­н­ня про­ду­кції, яка ви­ро­бля­є­ться. А, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи Пер­ший яр­ма­рок-фе­сти­валь під­при­ємств хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті Пер­во­май­сько­го ра­йо­ну Хар­ків­ської обла­сті, при­свя­че­ний сво­є­му про­фе­сій­но­му свя­ту, на­зва­ла йо­го «TERRA FEST», щоб під­кре­сли­ти зна­че­н­ня ді­яль­но­сті мі­сце­вих то­ва­ро­ви­ро­бни­ків най­по­трі­бні­ших про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня — бо­ро­шна, круп, мо­ло­ка. На цих під­при­єм­ствах пра­цює біль­ша по­ло­ви­на ме­шкан­ців Пер­во­май­щи­ни. Во­ни фор­му­ють бю­джет да­но­го ре­гіо­ну. Са­ме їх мо­жна і по­трі­бно на­зи­ва­ти вну­трі­шні­ми, а го­лов­не — ста­біль­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки.

На до­каз цьо­го в рам­ках фо­ру­му про­йшла ви­став­ка-про­даж ви­ро­блю­ва­них пер­во­май­ськи­ми під­при­єм­ства­ми про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня — при­чо­му за ці­ною ви­ро­бни­ка і з до­бро­дій­ни­ми ці­ля­ми: всі ви­ру­че­ні від про­да­жу гро­ші бу­ло пе­ре­да­но про­сто на сце­ні за­хо­ду ро­ди­чам он­ко­хво­рих ді­тей Пер­во­май­щи­ни. «Ми під­три­му­є­мо цих ді­тей че­рез те, що їм і їхнім рі­дним най­скла­дні­ше, во­ни що­дня на ме­жі жи­т­тя і смер­ті», — ска­зав ди­ре­ктор СТОВ «Ржав­чик» Ми­ко­ла Ба­кше­єв при вру­чен­ні до­по­мо­ги.

Та­кож на свя­ті від­бу­ло­ся вша­ну­ва­н­ня ве­те­ра­нів пра­ці, які про­пра­цю­ва­ли в хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті не один де­ся­ток ро­ків. Ба­га­то хто з них сто­яв бі­ля ви­то­ків сво­їх під­при­ємств і пра­цює тут і до­сі.

Але без­пе­ре­чною ро­дзин­кою «ТЕRRА ФЕSТ» став «Ку­ліш ми­ру» — в уні­каль­но­му ка­за­ні об­ся­гом май­же 4 ти­ся­чі літрів ка­шо­ва­ри ком­па­нії «ТЕРРА» при­го­ту­ва­ли улю­бле­ну по­льо­ву ка­шу укра­їн­ців — ку­ліш — із не менш вра­жа­ю­чи­ми кіль­кі­сни­ми да­ни­ми ре­кор­ду. На йо­го при­го­ту­ва­н­ня пі­шло 2300 літрів во­ди, 500 кг пшо­на, 150 кг м’яса, по 100 кг са­ла, мор­кви і ци­бу­лі (до ре­чі, мор­кву і цибулю чи­сти­ли всі ба­жа­ю­чі гля­да­чі акції без­по­се­ре­дньо на свя­ті).

Щоб під­го­ту­ва­ти, зва­ри­ти і розда­ти по­над 12 ти­сяч пор­цій ка­ші-ре­корд­сме­на у по­ті чо­ла по­пра­цю­вав весь ко­ле­ктив ком­па­нії «Т ЕРРА» — а це не ба­га­то і не ма­ло — 350 осіб! А шеф-ку­ха­рем, ке­ру­ю­чи по­мі­чни­ка­ми ку­ха­ря­ми­ко­за­ка­ми, став ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ТОВ «ТЕРРА» — Оле­ксандр Ясин­ський.

«Свій но­вий рекорд ми на­зва­ли «Ку­лі­шем ми­ру» не ви­пад­ко­во, — ска­зав Оле­ксандр Ясин­ський. — У цей не­спо­кій­ний для всіх нас час ва­жли­во усві­дом­лю­ва­ти, що в на­шо­му єд­нан­ні, в ор­га­ні­за­ції яки­хось акцій, які об’єд­ну­ють лю­дей, за­кла­де­но на­ба­га­то біль­ше сен­су і від­да­чі, аніж у гар­них сло­вах про лю­бов до кра­ї­ни вза­га­лі. Ко­ли ми го­ту­ва­ли «рекорд», то про­ана­лі­зу­ва­ли з чо­го він скла­да­є­ться. І ви­яви­ло­ся — в ньо­му бе­ре участь вся Укра­ї­на, адже ча­вун­ний ка­зан ви­ли­тий два ро­ки то­му на ли­вар­но­му за­во­ді в До­не­цьку, опо­ри, які три­ма­ють ка­зан, — із со­сен, які ви­ро­сли в Кар­па­тах, лан­цю­ги — ви­ку­ті ко­ва­ля­ми Хар­ко­ва, зер­но — ви­ро­ще­не пол­тав­ськи­ми хлі­бо­ро­ба­ми, а те­пло рук в при­го­ту­ван­ні укра­їн­ської топ-ка­ші — пра­ців­ни­ків на­шої ком­па­нії і — ря­до­вих пер­во­май­ців, які до­по­ма­га­ли нам».

При­су­тній на акції пред­став­ник «Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни» Ігор Під­чи­бій зро­бив не­об­хі­дні ви­мі­ри і — вру­чив пер­во­май­ським ка­шо­ва­рам по­свід­че­н­ня їхньої сві­то­вої сла­ви — ди­плом про вста­нов­ле­н­ня сві­то­во­го ре­кор­ду в ка­те­го­рії «Ку­лі­на­рія. Ро­змі­ри».

Ор­га­ні­за­то­ри не­ор­ди­нар­но­го яр­мар­ку-фе­сти­ва­лю по­ра­ду­ва­ли пер­во­май­ців ще й яскра­вою куль­тур­ною про­гра­мою — при­ма­ню­ва­ло своєю твор­чі­стю і рі­зно­барв’ям мі­сте­чко на­ро­дних ре­ме­сел, пра­цю­ва­ли ігро­ві май­дан­чи­ки, на сце­ні і бі­ля сце­ни ви­ру­ва­ло жи­т­тя з кон­кур­сів, ар­ти­стів на ди­бах і яскра­вої шоу-про­гра­ми.

Най­більш вра­зи­ли си­ло­ві кон­кур­си, в яких бра­ли участь як звичайні ме­шкан­ці мі­ста, так і ван­та­жни­ки мі­сце­вих під­при­ємств, які своєю уча­стю ще раз до­ве­ли, що во­ни — про­фе­сіо­на­ли сво­єї спра­ви, не­хай на­віть і в та­кій ря­до­вій про­фе­сії. А та­кож — впер­ше про­йшов у Пер­во­май­сько­му флеш-моб, який об’єд­нав у єди­не тан­цю­валь­не ці­ле всіх при­су­тніх на май­да­ні. А це не ба­га­то, не ма­ло — на мо­мент про­ве­де­н­ня флеш-мо­бу — близь­ко 20 ти­сяч пер­во­май­ців.

От­же ці­лі фе­сти­ва­лю, які ста­ви­ла ком­па­нія «ТЕРРА», ціл­ком ре­а­лі­зо­ва­но.

ФОТО АН­НИ ГОРЯБІНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.