Ла­ска­во про­си­мо чи...?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Із Кри­му не так ма­со­во, але про­дов­жу­ють ви­їжджа­ти гро­ма­дя­ни. Як їх при­йма­є­ма­те­ри­ко­ва Укра­ї­на?

ВУкра­ї­ні — май­же 21 ти­ся­ча офіційно за­ре­є­стро­ва­них пе­ре­се­лен­ців з ане­ксо­ва­но­го Кри­му. На дум­ку до­слі­дни­ків, від пе­ре­се­лен­ців з Донбасу їх від­рі­зняє мо­тив пе­ре­їзду — сві­до­ма про­укра­їн­ська по­зи­ція. Со­ці­о­ло­гі­чний центр «Сфе­ра» про­вів фо­кус-опи­ту­ва­н­ня вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб (ВПО) із Кри­му у Ки­є­ві, Льво­ві та Хер­со­ні на пре­дмет ада­пта­ції та со­ці­аль­ної ін­те­гра­ції. До­слі­дни­ки з’ясу­ва­ли, що пра­кти­чно всі сти­кну­ли­ся з про­бле­ма­ми по­шу­ку житла та ро­бо­ти. До­сі ці пи­та­н­ня у ба­га­тьох за­ли­ша­ю­ться не­ви­рі­ше­ни­ми.

Та­кож ви­хід­ці з Кри­му вва­жа­ють при­ни­же­н­ням до­від­ку пе­ре­се­лен­ця, яку по­стій­но тре­ба но­си­ти із со­бою, оскіль­ки один па­спорт із крим­ською ре­є­стра­ці­єю дер­жав­ні слу­жби ігно­ру­ють. Ще одна тен­ден­ція: опи­та­ні свід­чать, що все біль­ше їхніх зна­йо­мих, які ни­ні жи­вуть у Кри­му, ви­слов­лю­ю­ться за пе­ре­їзд на ма­те­рик. Про­те їх від­ля- ку­ють ми­тар­ства, з яки­ми мо­жуть тут сти­кну­ти­ся.

— Аб­со­лю­тна біль­шість опи­та­них лю­дей го­во­рить про те, що во­ни ви­їха­ли з Кри­му че­рез про­укра­їн­ську по­зи­цію: не за­хо­ті­ли жи­ти в умо­вах не­тер­пи­мо­сті до укра­їн­сько­го, че­рез свою актив­ну ді­яль­ність та че­рез по­бо­ю­ва­н­ня за своє жи­т­тя, — ка­же ке­рів­ник со­ціо­ло­гі­чної слу­жби «Сфе­ра» Оле­ксандр Шуль­га. — Всі опи­та­ні на­го­ло­шу­ва­ли, що довідка ВПО ду­же ускладнює жи­т­тя, бо обме­жує гро­ма­дян­ські пра­ва. Дру­ге пи­та­н­ня: на най­ближ­чих ви­бо­рах ВПО із Кри­му не змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти там, де во­ни за­ре­є­стро­ва­ні, хо­ча й хо­чуть бра­ти участь у жит­ті гро­мад, в яких жи­вуть. На­сту­пні пи­та­н­ня — жи­тло і ро­бо­та: май­же ні­хто не міг на­зва­ти по­зи­тив­но­го до­сві­ду ви­рі­ше­н­ня. Бо жи­тло, що на­да­но дер­жа­вою, бу­ло тим­ча­со­вим: лю­дей по­се­ли­ли на кіль­ка мі­ся­ців в пан­сіо­на­тах чи го­те­лях. Біль­шість пе­ре­се­лен­ців ка­жуть, що на­віть не че­ка­ли від дер­жа­ви до­по­мо­ги в отри­ман­ні ро­бо­чо­го мі­сця, а тим, хто звер­нув­ся, за­про­по­но­ва­ний ва­рі­ант не пі­ді­йшов за осві­тньо-ква­лі­фі­ка­цій­ним рів­нем.

По­зи­ти­вом май­же всі пе­ре­се­лен­ці на­зва­ли спри­я­н­ня дер­жа­ви у вла­шту­ва­н­ня ді­тей до на­вчаль­них за­кла­дів (від сад­ків до ви­шів). Скла­дно­щі ви­ни­ка­ли в мі­ста­хміль­йон­ни­ках, але їх вда­ва­ло­ся ви­рі­шу­ва­ти. Та­кож пе­ре­се­лен­ці з Кри­му ка­жуть, що їхні зна­йо­мі, які жи­вуть в Кри­му, по­ча­ли змі­ню­ва­ти дум­ку і по­чи­на­ють зон­ду­ва­ти грунт — чи мо­жна пе­ре­їха­ти на ма­те­ри­ко­ву Укра­ї­ну. Але не ро­блять цьо­го, бо ба­чать всі про­бле­ми, які на них че­ка­ють. Про­те пра­во­за­хи­сни­ки вва­жа­ють, що це не мо­же бу­ти одно­зна­чним плю­сом — ба­жа­н­ня ви­їха­ти, хо­ча гро­ма­дян мо­жна зро­зу­мі­ти. Гло­баль­но по­трі­бно бо­ро­ти­ся за те, щоб Крим по­вер­ну­ти дер­жа­ві.

— Ане­ксія Кри­му по­ча­ла­ся де­ся­тки ро­ків то­му, це не вій­сько­ве за­хо­пле­н­ня, а пси­хо­ло­гі­чне, ко­ли лю­дям про­ми­ва­ли мізки бре­хли­вою ін­фор­ма­ці­єю. То­му за­раз ми по­вин­ні на всіх рів­нях ви­вча­ти си­ту­а­цію та шу­ка­ти спіль­ну мо­ву з жи­те­ля­ми Кри­му. Це — основ­не, — вва­жає го­ло­ва під­ко­мі­те­ту Верховної Ради Укра­ї­ни з пи­тань ВПО Ге­ор­гій Ло­гвин­ський. — Ми актив­но пра­цю­є­мо на між­на­ро­дно­му рів­ні для за­хи­сту крим­чан: ство­ри­ли по­льо­ву мі­сію в Кри­му, про­дов­жу­є­мо на­прав­ля­ти єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків в Ро­сію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.