Від «Го­роб­ців» до «По­дії»

У су­бо­ту роз­по­чи­на­є­ться 45-й кі­но­фе­сти­валь «Мо­ло­дість»

Den (Ukrainian) - - Культура -

ЦДми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» ьо­го­рі­чну «Мо­ло­дість» го­ту­ва­ли у нер­во­вій атмо­сфе­рі. Бу­ли за­яви про брак ко­штів і не­ува­гу з бо­ку вла­ди, по­гро­зи пе­ре­дис­ло­ку­ва­ти­ся в ін­ше мі­сто, при­крий (спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, тим­ча­со­вий) кон­флікт зі щой­но від­бу­до­ва­ним кі­но­те­а­тром «Жов­тень». Про­те фе­сти­валь все ж та­ки роз­по­чи­на­є­ться як за­ве­де­но — в пе­ред­остан­ню су­бо­ту жов­тня, три­ва­ти­ме у зви­чних ло­ка­ці­ях і ма­ти­ме на­си­че­ну про­гра­му.

На­сам­пе­ред — кон­курс. За Скіф­сько­го оле­ня зма­га­ти­му­ться 14 пов­но­ме­тра­жні, 21 сту­дент­ський та 17 ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів. Укра­їн­ські стрі­чки є у всіх трьох ка­те­го­рі­ях, в то­му чи­слі в най­ва­жли­ві­шій пов­но­ме­тра­жній — «По той бік» (ре­жи­сер Оле­ксандр Ли­тви­нен­ко).

На­ціо­наль­ний кон­курс, який має вла­сне жу­рі на чо­лі з Ро­ма­ном Ба­ла­я­ном, скла­ли 23 ко­ро­тко­ме­траж­ки. У свою чер­гу го­лов­не жу­рі очо­лить про­дю­сер Ка­трін Дюс­сар (Фран­ція), з нею тут пра­цю­ва­ти­муть поль­ський ре­жи­сер та сце­на­рист Да­рі­уш Ґа­єв­ський, ні­ме­цький актор Ма­ті­ас Фрай­гоф, ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю в Іск’ї Мі­ке­лан­дже­ло Мес­сі­на (Іта­лія) та один із про­від­них укра­їн­ських опе­ра­то­рів Яро­слав Пі­лун­ський.

Се­ред по­за­кон­кур­сних про­грам най­біль­шу ува­гу гля­да­чів тра­ди­цій­но при­вер­та­ти­ме «Фе­сти­валь фе­сти­ва­лів». Пер­шим тут по­ка­жуть во­ло­да­ря «Зо­ло­тої паль мо вої гіл ки » цьо го річ них Канн — «Ді­пан» Жа­ка Оді­я­ра (Фран­ція). Це істо­рія трьох та­міль­ських бі­жен­ців зі Шрі-Лан­ки в Парижі. Го­лов­ну роль зі­грав не­про­фе­сій­ний актор, ко­ли­шній бо­йо­вик-се­па­ра­тист «та­міль­ських ти­грів» Дже­су­та­сан Ан­то­ні­та­сан. «Бра­во!» Ра­ду Жу­де має приз за най­кра­щу ре­жи­су­ру на цьо­го­рі­чно­му Бер­лі­на­ле і є чи не пер­шим зраз­ком істо­ри­чно­го жан­ру в про­слав­ле­ній ру­мун­ській «но­вій хви­лі». Володар Гран­прі жу­рі та при­зу гля­да­цьких сим­па­тій на аме­ри­кан­сько­му фо­ру­мі не­за­леж- но­го кі­но в Сан­ден­сі «Я, Ерл і та, що по­ми­рає» Аль­фон­со Ґо­ме­cа-Ре­хо­на (США) опо­від­ає про двох стар­шо­кла­сни­ків­ди­ва­ків, які зні­ма­ють па­ро­дії на кла­си­чні філь­ми. Ге­рой пси­хо­ло­гі­чної дра­ми Ді­є­ґо Онґа­ро «Боб і де­ре­ва» (США — Фран­ція, Гран-прі в Кар­ло­вих Ва­рах) — лі­со­руб Боб, який що­си­ли на­ма­га­є­ться зве­сти кін­ці з кін­ця­ми, за­хо­плю­є­ться голь­фом і ганг­ста­ре­пом, а ще бо­ре­ться з вла­сни­ми де­мо­на­ми. «Му­станг» Де­ніз Ґам­зе Ер­ґю­вен (Фран­ція — Ні­меч­чи­на — Ту­реч­чи­на — Ка­тар, на­го­ро­да Europa Cinemas Label у «Дво­ти­жне­ви­ку ре­жи­се­рів» в Кан­нах) при­свя­че­ний бо­роть­бі дів­чат за вла­сну гі­дність у па­трі­ар­халь­ній ро­ди­ні. Дру­гий пов­ний метр Ру­на­ра Ру­нарс­со­на «Го­роб­ці» (Іслан­дія — Да­нія — Хор­ва­тія) бу­кваль­но на днях ви­зна­но най­кра­щим на одно­му з най­ав­то­ри­те­тні­ших єв­ро­пей­ських фе­сти­ва­лів — у Сан-Се­ба­стья­ні. Ці­ка­во, що Ру­нарс­сон сво­го ча­су де­бю­ту­вав на «Мо­ло­до­сті» з філь­мом «Вул­кан».

Ви­ста­ча­ти­ме зір­ко­вих прем’єр і в «Спе­ці­аль­них по­ді­ях». Сю­ди, се­ред ін­ших, уві­йшли дві між­на­ро­дні до­ку­мен­таль­ні ко­про­ду­кції за уча­стю Укра­ї­ни — «З.О.С.» (про про­цес Оле­га Сен­цо­ва, ре­жи­сер Аскольд Ку­ров) і «В по­шу­ках Ба­бе­ля» (Де­від Но­вак); дра­ма «Пів­ні­чний ан­гел» Со­фі Блон­ді, яку пред­ста­вить фран­цузь­ка актри­са Бе­а­тріс Далль (гра­ла в одно­му з філь­мів Джи­ма Джар­му­ша); мі­ні-се­рі­ал фран­цу­за Брю­но Дю­мо­на «Ма­лий Ке­кен» і но­вий ви­твір швед­сько­го па­трі­ар­ха, ку­ми­ра кі­но­кри­ти­ків і кі­но­есте­тів Роя Ан­дерс­со­на «Си­дів го­луб на гіл­ці, мір­ку­ю­чи про бу­т­тя» («Зо­ло­тий лев» Ве­не­цій­сько­го МКФ 2014 року).

На то­му-та­ки Ве­не­цій­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі ли­ше пів­то­ра мі­ся­ці то­му від­бу­ла­ся прем’єра но­вої не­і­гро­вої стрі­чки ви­зна­но­го в сві­ті укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Сер­гія Ло­зни­ці «Подія» (Ні­дер­лан­ди — Бель­гія). 25 жов­тня ре­жи­сер осо­би­сто пред­ста­вить «Подію» на «Мо­ло­до­сті». Фільм змон­то­ва­но з хроніки, зня­тої кі­не­ма­то­гра­фі­ста­ми сту­дії «Лен­до­кфільм» під час сер­пне­во­го пу­тчу 1991 року в Ле­нін­гра­ді.

У кі­но­те­а­трі «Сі­не­ма Сі­ті» від­бу­де­ться «Мо­ло­дість — ді­тям». 100 кви­тків ор­га­ні­за­то­ри від­да­дуть ді­тям бій­ців АТО. До ре­чі, одна з кар­тин бу­де ці­ка­ва й до­ро­слим, адже «Мі­кроб та Бен­зин» — но­ва ро­бо­та ві­до­мо­го фран­цузь­ко­го ре­жи­се­ра, при­ро­дже­но­го кі­не­ма­то­гра­фі­чно­го каз­ка­ря, во­ло­да­ря «Оска­ра» за кра­щий сце­на­рій Мі­ше­ля Ґон­дрі («Ві­чне сяй­во чи­сто­го ро­зу­му», «На­у­ка сну», «Пі­на днів»). В ро­лі ма­те­рі го­лов­но­го ге­роя зня­ла­ся Одрі То­ту.

Най­більш кон­тро­вер­сій­ний кон­курс «Мо­ло­до­сті» — при­свя­че­ний ЛГБТ-те­ма­ти­ці «Со­ня­чний зай­чик» — від­кри­є­ться «Ка­мі­нґ-ау­том» (Гай­нер Ка­ров) — пер­шим і остан­нім філь­мом про ге­їв, ви­пу­ще­ним у то­ді ще фор­маль­но існу­ю­чій ко­му­ні­сти­чній НДР (1989). Фільм пред­ста­вить ви­ко­на­вець го­лов­ної ро­лі та член жу­рі Ма­ті­ас Фрай­гоф. За­га­лом у кон­кур­сі 10 ро­біт. На­га­да­є­мо, що са­ме че­рез по­ка­зи «Со­ня­чно­го зай­чи­ка» кі­но­те­атр «Жов­тень» був спа­ле­ний уль­тра­пра­ви­ми го­мо­фо­ба­ми ми­ну­ло­го року; ви­ну­ва­тців зна­йшли, однак во­ни у під­сум­ку від­бу­ли­ся умов­ним тер­мі­ном.

Гео­гра­фі­чно орі­єн­то­ва­ні про­гра­ми French Connection, German Wave і «Скан­ди­нав­ська па­но­ра­ма» скла­ли від­по­від­но 6, 7 і 8 філь­мів. У рам­ках «Укра­їн­ських прем’єр» від­бу­ду­ться пре­зен­та­ція про­е­кту Михайла Іл­лєн­ка «То­ло­ка» та прем’єра «Ге­тьма­на» (Ва­ле­рій Ям­бур­ський); ще сім ко­ро­тко­ме­тра­жок на­ших ре­жи­се­рів — у до­бір­ці «Су­ча­сне укра­їн­ське кі­но». У рам­ках «Май­стер­ні та­лан­тів» свої май­стер­кла­си да­дуть іслан­дець Ґрі­мур Ха­ко­нар­сон (йо­го «Ба­ра­ни», від­зна­че­ні цьо­го року в Кан­нах пер­ші­стю в «Осо­бли­во­му по­гля­ді», від­кри­ва­ти­муть «Скан­ди­нав­ську па­но­ра­му»), актор­ка Бе­а­тріс Далль, фран­цузь­кий ре­жи­сер Іван ле Му­ан. Філь­мом відкриття фе­сти­ва­лю ста­не стрі­чка «45 ро­ків» (Ен­дрю Хей, Ве­ли­ко­бри­та­нія), від­зна­че­на за кра­щі жі­но­чу і чо­ло­ві­чу актор­ські ро­бо­ти на остан­ньо­му Бер­лін­сько­му фе­сти­ва­лі.

«Мо­ло­дість» за­вер­ши­ться 1 листопада. По­ка­зи від­бу­ду­ться у кі­но­те­а­трах «Київ» (го­лов­ний май­дан­чик фе­сти­ва­лю), «Кі­но­па­но­ра­ма», «Сі­не­ма Сі­ті», «Крон­верк», «Лі­ра». Фе­сти­валь­ні ре­цен­зії, ін­терв’ю та но­ви­ни ви мо­же­те зна­йти на сай­ті та сто­рін­ках на­шої га­зе­ти.

У РАМ­КАХ «УКРА­ЇН­СЬКИХ ПРЕМ’ЄР» ПРЕД­СТАВ­ЛЯ­ТИ­МУТЬ ФРА­ГМЕН­ТИ ПРО­Е­КТУ МИХАЙЛА ІЛ­ЛЄН­КА «ТО­ЛО­КА». КІНОСТРІЧКУ ЗНІ­МА­ЮТЬ ЗА ВІР­ШЕМ ТА­РА­СА ШЕВ­ЧЕН­КА «У ТІ­ЄЇ КА­ТЕ­РИ­НИ ХА­ТА НА ПО­МО­СТІ» —ЦЕ ЕКРА­НІ­ЗА­ЦІЯ БА­ЛА­ДИ ІЗ РОЗ­ШИ­РЕ­Н­НЯМ БІО­ГРА­ФІЙ ДІ­ЙО­ВИХ ОСІБ ДО МАС­ШТА­БІВ ІСТО­РИ­ЧНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ ВІД ЧА­СІВ КОЗАЧЧИНИ ДО СЬО­ГО­ДЕ­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.