У ли­сто­па­ді «День» пред­ста­вить но­вин­ки у За­по­ріж­жі!

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це чу­до­ва на­го­да по­зна­йо­ми­ти­ся з ав­то­ра­ми і упо­ря­дни­ка­ми пу­блі­ци­сти­чно­го три­пти­ха, ді­зна­ти­ся, як на­ро­джу­ва­ли­ся ці книж­ки і що за­ли­ши­ло­ся «за ка­дром». А та­кож — чо­му ці ви­да­н­ня по­трі­бно чи­та­ти сьо­го­дні, осо­бли­во жур­на­лі­стам. Зу­стрі­чі від­бу­ва­ти­му­ться в ау­ди­то­рі­ях За­по­різь­ко­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, який і за­про­сив «День» від­ві­да­ти мі­сто. Із кві­тня цьо­го року на ба­зі фа­куль­те­ту жур­на­лі­сти­ки цьо­го ву­зу пра­цює Пів­ден­но­укра­їн­ський центр ме­ді­а­о­сві­ти. Він ви­ник як від­по­відь на ви­кли­ки сьо­го­де­н­ня — За­по­різь­ка область є, по су­ті, при­фрон­то­вим ре­гіо­ном і пе­ре­бу­ває у зо­ні ри­зи­ку. Якщо не фі­зи­чно­го втор­гне­н­ня, то ін­фор­ма­цій­но­го. Тим біль­ше ва­жли­вим є це спіл­ку­ва­н­ня ав­то­рів та упо­ря­дни­ків но­ви­нок «Дня» зі сту­ден­та­ми — май­бу­тні­ми жур­на­лі­ста­ми. Для нас сьо­го­дні на­два­жли­во бра­ти актив­ну участь у фор­му­ван­ні но­во­го по­ко­лі­н­ня ми­сля- чих жур­на­лі­стів із чі­тки­ми жит­тє­ви­ми та про­фе­сій­ни­ми орі­єн­ти­ра­ми.

На зу­стрі­чі бу­дуть при­су­тні: ав­тор кни­ги «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» Іван Капсамун, ав­тор кни­ги «Я — сві­док! За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» Ва­лен­тин Торба та упо­ря­дник кни­ги «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» Ма­рія Семенченко.

Біль­ше про де­та­лі пре­зен­та­цій і зу­стрі­чей чи­тай­те у ли­сто­па­ді на шпаль­тах «Дня».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.