Та­лант і лю­бов – у спа­док

У га­ле­реї «Хлі­бня» до 1 листопада три­ває ви­став­ка «Арт-ди­на­стія. Ро­ди­на Ри­жих — Не­ле­два»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

ект, бо ба­тьки ба­га­то зро­би­ли для роз­ви­тку укра­їн­сько­го ми­сте­цтва. На­ша сім’ я жи­ве твор­чі­стю, і ми — ду­же згур­то­ва­на ро­ди­на. Хо­ча ми — рі­зні ху­до­жни­ки, нас об’єд­нує лю­бов одне до одно­го і до ми­сте­цтва. Ми впли­ва­є­мо одне на одно­го са­ме лю­бов’ю. Я з пе­лю­шок ма­люю. Не зна­ла і не ба­жа­ла ін­шої до­лі, крім до­лі митця».

Ви­став­ка «Арт-ди­на­стія. Ро­ди­на Ри­жих — Не­ле­два» від­кри­ває ве­ли­кий куль­тур­ний про­ект «ART Families — Ми­сте­цькі ро­ди­ни». Про­тя­гом року йо­го іні­ці­а­то­ри пред­став­ля­ти­муть ро­бо­ти рі­зних ху­до­жніх ди­на­стій Укра­ї­ни: Анатолія Кри­во­ла­па і йо­го донь­ки Ан­ни, Ті­бе­рія Сіль­ва­ші й йо­го донь­ки Іло­ни, Оле­га Ті­сто­ла і йо­го дру­жи­ни Ма­ри­ни Ску­га­рє­вої.

«Ди­на­стія Ри­жих — Не­ле­два, ма­буть, най­стар­ша в Укра­ї­ні. Це не­ймо­вір­но при­єм­ні й ці­ка­ві лю­ди. Ко­ли по­бу­вав в їхній май­стер­ні, по­ба­чив ше­дев­ри, що дав­но не ви­став­ля­ли­ся. Ме­ні за­хо­ті­ло­ся по­ка­за­ти їх знов у ве­ли­ко­му фор­ма­ті. Так на­ро­ди­ла­ся ідея зна­йти ві­до­мі укра­їн­ські ро­ди­ни ми­тців і зро­би­ти се­рію ве­ли­ких пре­зен­та­цій їхніх ро­біт, — роз­по­від­ає ку­ра­тор про­е­кту «ART Families» Дми­тро Струк. — Та­кож че­рез при­зму ми­сте­цтва за­хо­ті­ли по­ка­за­ти ва­жли­вість сі­мей­них цін­но­стей. Сьо­го­дні укра­їн­ці по­ча­ли за­бу­ва­ти про це, у кра­ї­ні ба­га­то роз­лу­чень, лан­ка ро­ди­ни роз­хи­та­ла­ся. І у про­е­кті «ART Families» ми­сте­цтво дає по­сил для змі­цне­н­ня сі­мей зви­чай­них укра­їн­ців. То­му ідея пред­ста­ви­ти ми­сте­цькі ро­ди­ни є на ча­сі».

Ви­став­ка «Арт-ди­на­стія. Ро­ди­на Ри­жих — Не­ле­два» три­ва­ти­ме у за­лах «Хлі­бні» до 1 листопада.

БІБЛІЙНІ МО­ТИ­ВИ Є ОДНИ­МИ З НАСКРІЗНИХ У РО­ДИ­НІ РИ­ЖИХ — НЕ­ЛЕ­ДВА. НА ФОТО — КАРТИНА ОЛЕ­НИ РИ­ЖИХ «ТА­ЄМ­НА ВЕ­ЧЕ­РЯ»

ТА­ЛА­НО­ВИ­ТА ДИ­НА­СТІЯ. ВІ­КТОР РИ­ЖИХ ПО­РУЧ ІЗ ПОРТ­РЕ­ТОМ ДРУ­ЖИ­НИ, ХУ­ДО­ЖНИ­ЦІ ГА­ЛИ­НИ НЕЛЕДВИ, ВЛА­СНО­ГО АВ­ТОР­СТВА (ЛІВОРУЧ) І АВТОПОРТРЕТОМ ДОНЬ­КИ ОЛЕ­НИ РИ­ЖИХ (ПРА­ВО­РУЧ), ЯКИЙ ТА СТВО­РИ­ЛА У 15 РО­КІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.