Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - УКР­ІН­ФОРМ

Ми від­нов­лю­ва­ти­ме­мо ін­фра­стру­кту­ру Донбасу, зокре­ма й за ра­ху­нок на­ших пар­тне­рів, які го­то­ві да­ти 500 млн єв­ро ли­ше на до­ро­жню ме­ре­жу Донбасу. Тіль­ки дай­те мир, дай­те мо­жли­вість Укра­ї­ні від­но­ви­ти те, що бу­ло зруй­но­ва­не Пу­ті­ним, ро­сі­я­на­ми, оку­пан­та­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.