«По­стмай­дан­ні» ви­бо­ри. Фі­ні­шна пряма

На тлі всіх не­га­тив­них явищ мі­сце­вої кам­па­нії, чи існу­ють все-та­ки по­зи­тив­ні мо­мен­ти? Які?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День» Під­го­ту­ва­ли Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон; Ла­ри­са ОСАД­ЧУК, Тер­но­піль; Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

До мі­сце­вих ви­бо­рів за­ли­ши­ли­ся лі­че­ні дні. І пе­ред тим, як 25 жов­тня від­чи­ня­ться ви­бор­чі діль­ни­ці, а зго­дом на­род ді­зна­є­ться про пе­ре­мож­ців пе­ре­го­нів, вар­то при­га­да­ти, в яких умо­вах від­бу­ва­ла­ся ця кам­па­нія пе­ре­го­нів кан­ди­да­тів. Як пре­зи­дент­ські й пар­ла­мент­ські, так і мі­сце­ві — це ви­бо­ри в умо­вах вій­ни. І не­зва­жа­ю­чи на те, що за­раз на фрон­ті за­крі­пи­ло­ся кри­хке пе­ре­мир’ я, а бо­йо­ви­ки по­ча­ли са­мі з’ ясо­ву­ва­ти сто­сун­ки між со­бою, ски­да­ти з ра­хун­ків факт ро­сій­ської агре­сії не вар­то. Перш за все то­му, що са­ме ви­бо­ри є две­ри­ма для по­тра­пля­н­ня до вла­ди тих, хто цю вій­ну по­кли­кав, а те­пер під ма­скою но­вих по­лі­ти­чних про­е­ктів го­во­рить про мир. От­же, одні­єю із осо­бли­во­стей і не­без­пе­кою цих ви­бо­рів є ре­ін­кар­на­ція ре­гіо­на­лів і на­віть ко­му­ні­стів, тіль­ки вже у ман­ті­ях Опо­бло­ку та су­мі­жних пар­тій. Сер­гій Льо­во­чкін мі­сяць то­му за­явив, що йо­го сила має на ме­ті з ча­сом зро­би­ти ре­брен­динг і від­мо­ви­ти­ся від при­став­ки «опо­зи­цій­ний». Льо­во­чкін це по­яснює своєю впев­не­ні­стю в пе­ре­мо­зі.

По­ка­зо­вою є по­ява про­ро­сій­ських по­лі­ти­ків не ли­ше на укра­їн­ських те­ле­е­кра­нах, ай у ви­бор­чих спи­сках. Са­ме то­му ба­га­то хто по­чав ро­би­ти при­пу­ще­н­ня про те, що ни­ні­шня вла­да го­тує ін­дуль­ген­цію по­пе­ре­дни­кам. І ви­бо­ри в цьо­му пла­ні є ме­ха­ні­чною ле­гі­ти­мі­за­ці­єю та­кої ре­ін­кар­на­ції. Одно­стай­не го­ло­су­ва­н­ня з низ­ки пи­тань БПП, НФ і Опо­бло­ку на­тя­ка­ло: у ви­що­му за­ко­но­дав­чо­му ор­га­ні існує та­ке по­ня­т­тя, як « шир­ка » — ши­ро­ка не­фор­маль­на ко­а­лі­ція. Ця кон­сен­су­сна осо­бли­вість про­вла­дних і на­чеб­то опо­зи­цій­них по­лі­ти­ків, за дум­кою екс­пер­тів, пі­сля мі­сце­вих ви­бо­рів ста­не ще більш мі­цною. « Ре­во­лю­цій­на до­ціль­ність» уже дав­но ві­ді­йшла на дру­гий план, і по усьо­му ви­дно, що на­став час до­мов­ля­тись. І не ли­ше то­му, що су­спіль­ство пра­гне кон­со­лі­да­ції, а по­лі­ти­ки ма­ють ста­ти на чо­лі та­ких про­це­сів. Гро­ші лю­блять ти­шу, то на­їв­но бу­ло б ду­ма­ти, що во­ро­ни пе­ре­клю­ють один одно­му очі. Са­ме цей мо­мент і є основ­ним тлом цьо­го­рі­чних мі­сце­вих ви­бо­рів, як, зре­штою, вза­га­лі за­галь­но­по­лі­ти­чних про­це­сів.

Вар­то та­кож зга­да­ти, що ці ви­бо­ри бу­дуть про­хо­ди­ти згі­дно з но­вим за­ко­но­дав­ством, у тлу­ма­чен­ні яко­го спе­ре­ча­ю­ться на­віть екс­пер­ти, до­да­ю­чи, що ана­ло­гій та­ко­му за­ко­но­дав­ству не­має в сві­ті, адже в но­во­му за­ко­ні бу­кваль­но змі­ша­на низ­ка си­стем. Ясно те, що са­мо­ви­су­ван­ці як та­кі про­сто зник- нуть, адже ко­жен кан­ди­дат пред­став­ляє якусь пар­тію, на­віть якщо він до неї не всту­пив. Та­кож бу­де за­про­ва­дже­но ім­пе­ра­тив­ний ман­дат, тоб­то мо­жли­вість від­кли­ка­ти за на­ро­дною іні­ці­а­ти­вою мі­сько­го го­ло­ву або де­пу­та­тів.

Ще одні­єю осо­бли­ві­стю ни­ні­шніх ви­бо­рів є те, що ве­ли­ка ча­сти­на гро­ма­дян не змо­жуть бра­ти в них уча­сті. Мова йде про так зва­них пе­ре­се­лен­ців, ра­ху­нок яких дав­но вже пе­ре­ва­лив за міль­йон. Ця ка­те­го­рія гро­ма­дян пе­ре­бу­ває в під­ві­ше­но­му ста­ні. По­вер­ну­ти­ся до сво­їх осель во­ни не мо­жуть. Оби­ра­ти вла­ду міст, де во­ни жи­вуть, пе­ре­се­лен­ці пра­ва не ма­ють, а на їхній рі­дній те­ри­то­рії па­нує вла­да оку­пан­та. Та­ким чи­ном, Укра­ї­на має прецедент, яко­му со­ціо­ло­га­ми ще не да­но на­ле­жної оцін­ки, — в Укра­ї­ні зна­чну ча­сти­ну гро­ма­дян від­лу­че­но від ви­бор­чо­го про­це­су, а от­же, дум­ку цих чле­нів су­спіль­ства не бу­де взя­то до ува­ги. Дис­ку­сій­ним питанням ви­яви­ло­ся про­ве­де­н­ня ви­бо­рів і в при­фрон­то­вій зо­ні Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей. Мі­сце­ві го­ло­ви ВЦА ске­пти­чно ста­ви­ли­ся до мо­жли­во­сті вза­га­лі за­без­пе­чи­ти нор­маль­ний пе­ре­біг ви­бор­чо­го про­це­су на цій те­ри­то­рії. Але все ж та­ки рі­ше­н­ня в цьо­му пла­ні бу­ло прийня­то як по­зи­тив­не. Те­пер ми ба­чи­мо, як на схо­ді Укра­ї­ни в мі­сце­ві ради, які й без то­го бу­ли за­пов­не­ні ла­тен­тни­ми се­па­ра­ти­ста­ми, аб­со­лю­тно ле­гі­тим­но мо­жуть зай­ти ті, хто не со­ро­ми­ться го­во­ри­ти про при­на­ди « рус­ско­го ми­ра » . І то­ді Ки­є­ву вко­тре до­ве­де­ться ма­ти спра­ву з на­мі­сни­ка­ми Крем­ля. Хо­ча вра­хо­ву­ю­чи зга­да­ну «шир­ку» в парламенті, та­кий до­свід бу­де не но­вим.

Що­до істин­ної опо­зи­цій­но­сті, то ви­йшло, що в ре­аль­ну су­пе­ре­чку між со­бою ни­ні уві­йшли про­вла­дні пар­тії й но­вий бренд — «УКРОП». Мо­жли­во, «шир­ка», тіль­ки вже за­галь­но­дер­жав­но­го мас­шта­бу, й є фрон­том, з яким Іго­рю Ко­ло­мой­сько­му до­ве­де­ться або во­ю­ва­ти, або до­мов­ля­ти­ся. То­му одні­єї з го­лов­них ін­триг у су­спіль­стві за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня, як дов­го й як ефе­ктив­но змо­же дні­про­пе­тров­ська ко­ман­да про­ти­ді­я­ти яв­но існу­ю­чій кон­со­лі­да­ції ін­ших ба­га­ті­їв.

Бе­зу­мов­но, та­кий стан ре­чей фор­мує в су­спіль­стві по­пит на но­ві облич­чя. При­чо­му облич­чя, які не­суть у со­бі ре­аль­ну аль­тер­на­ти­ву, адже са­ме її ви­бо­рець і не від­чу­ває. При­кла­дом по­яви та­кої аль­тер­на­ти­ви мо­же слу­гу­ва­ти Глу­хів — мі­сто на Сум­щи­ні, де в ме­ри ба­ло­ту­є­ться Мі­шель Те­ре­щен­ко — на­ща­док ві­до­мих бі­зне­сме­нів і ме­це­на­тів. Лю­ди­на по­за ста­лої по­ро­чної си­сте­ми, що є ско­рі­ше ви­ня­тком, ніж за­ко­но­мір­ні­стю. Ви­ня­тком, який на­штов­хує на дум­ку — мо­же, вар­то на­шо­му су­спіль­ству си­стем­но за­про­шу­ва­ти до управ­лі­н­ня укра­їн­ських єв­ро­пей­ців?

Не­га­ти­вів ба­га­то, а от які ще є по­зи­ти­ви в ни­ні­шній кам­па­нії? І чи є во­ни вза­га­лі? Від­по­від­а­ють екс­пер­ти «Дня».

КО­МЕН­ТА­РІ «ЛЮ­ДИ ОБИ­РА­ТИ­МУТЬ ГО­ЛІВ, ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ ОБ’ЄД­НА­НИХ ГРО­МАД»

Iгор ПРОЦИК, ке­рів­ник ви­бор­чих про­грам Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «Опора» в Тер­но­піль­ській обла­сті:

— У цій ви­бор­чій кам­па­нії ду­же скла­дно зна­йти по­зи­ти­ви, бо над­то ба­га­то не­га­ти­ву. Осо­бли­во, якщо го­во­ри­ти про по­ру­ше­н­ня ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. Але все ж по­зи­ти­вом, на­пев­но, є те, що в об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­ма­дах — пер­ші ви­бо­ри. Лю­ди оби­ра­ти­муть го­лів, де­пу­та­тів об’єд­на­них гро­мад. Мо­жна вва­жа­ти по­зи­ти­вом і но­вий за­кон, за яким від­бу­ва­ю­ться ви­бо­ри. Але тре­ба за­зна­чи­ти, що він не зов­сім до­ско­на­лий, оскіль­ки під час мо­ні­то­рин­гу ми ви­яв­ля­є­мо ба­га­то не уто­чне­них ре­чей, ко­трі ви­ко­ри­сто­ву­ють по­лі­ти­чні пар­тії. До­брим є те, що, згі­дно з но­вим за­ко­ном, по­мен­шає де­пу­та­тів, а це, від­по­від­но, по­тя­гне за со­бою і змен­ше­н­ня ви­трат на їхнє утри­ма­н­ня в ра­дах. Про­те, з ін­шо­го бо­ку, по­си­лю­є­ться кон­ку­рен­ція між по­лі­ти­чни­ми пар­ті­я­ми у бо­роть­бі за де­пу­тат­ські ман­да­ти. А во­на, як ми ба­чи­мо, є не зов­сім чи­стою, про­зо­рою.

Як по­ка­зує за­галь­на картина, зна­чна ча­сти­на жи­те­лів Тер­но­піль­ської обла­сті до­сі не ви­зна­чи­ла­ся, за ко­го їм го­ло­су­ва­ти. Ба­га­то лю­дей, при­найм­ні за­раз, го­во­рять про те, що не пі­дуть на ви­бо­ри. А це нав­ряд чи свід­чить про по­зи­тив­ні на­строї. Вар­то очі­ку­ва­ти пев­них по­ру­шень у день ви­бо­рів, що сто­су­є­ться ви­бор­чих бю­ле­те­нів. Ми вже цьо­го ти­жня ба­чи­ли, яка си­ту­а­ція бу­ла з на­дли­шко­вим дру­ком їх у Тер­но­по­лі. Уже мо­жна пе­ред­ба­чи­ти фаль­си­фі­ка­ції під час ви­бор­чої кам­па­нії. Ну, а це, ду­маю, не­га­тив­но впли­не на дум­ку лю­дей, і зна­чна ча­сти­на все­та­ки не при­йде на ви­бор­чі діль­ни­ці. Кан­ди­да­ти та­кож не бу­ли до­сить актив­ни­ми у сво­їй, так би мо­ви­ти, пе­ред­ви­бор­чій агі­та­ції. Ма­ло хто з них зу­стрі­чав­ся з лю­дьми. От­же, очі­ку­є­мо, що яв­ка на мі­сце­вих ви­бо­рах мо­же бу­ти не зов­сім ви­со­кою.

«КАН­ДИ­ДА­ТИ ПО­ЧА­ЛИ ІДЕН­ТИ­ФІ­КУ­ВА­ТИ СЕ­БЕ З ТІ­ЄЮ ЧИ ІН­ШОЮ ПАР­ТІ­ЄЮ»

Оле­ксандр ЛОГИНОВ, по­лі­то­лог, Він­ни­ця:

— З огля­ду на те, що на мі­сце­вих ви­бо­рах го­лов­ні по­лі­ти­чні пар­тії про­во­дять свою кам­па­нію у фор­ма­ті за­галь­но­на­ціо­наль­них ви­бо­рів, ви­зна­чи­ти по­зи­тив­ні мо­мен­ти скла­дно, але мо­жли­во. Один із них по­ля­гає в то­му, що кан­ди­да­ти по­ча- ли іден­ти­фі­ку­ва­ти се­бе з ті­єю чи ін­шою пар­ті­єю. Про­грає він — про­грає пар­тія. І це зму­си­ло на­ших не­актив­них по­лі­ти­ків ді­я­ти. Однак ствер­джу­ва­ти, що спів­від­но­ше­н­ня пев­них кан­ди­да­тів із брен­да­ми, бло­ка­ми, ко­ман­да­ми до­по­мо­же якось мі­сце­вій гро­ма­ді, не мо­жна, бо для то­го, щоб пе­ре­мог­ти на ви­бо­рах, пар­тія по­вин­на про­во­ди­ти си­стем­ну ро­бо­ту. Ці­єї дум­ки, до ре­чі, до­три­му­є­ться аб­со­лю­тна біль­шість він­ни­чан.

Під час не­що­дав­ньо­го со­ціо­ло­гі­чно­го опи­ту­ва­н­ня ми на­ма­га­ли­ся з’ясу­ва­ти, що для ви­бор­ців є го­лов­ним — спи­сок, бренд, ко­ман­да чи ком­пле­ксний під­хід. Біль­шість ре­спон­ден­тів від­да­ла свій го­лос за ком­пле­ксний під­хід. А це свід­чить про те, що ви­бор­ці ви­сту­па­ють за те, що пар­тії по­вин­ні пра­цю­ва­ти си­стем­но, ма­ти гар­ну ко­ман­ду, роз­кру­че­ний бренд і спи­сок кан­ди­да­тів, яким до­ві­ря­ють лю­ди.

«ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ВИМОГЛИВОСТІ ГРО­МА­ДЯН»

Во­ло­ди­мир МОЛ­ЧА­НОВ, ек­сперт Хер­сон­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції КВУ:

— За­га­лом по­зи­ти­вом є по­сту­по­ве збіль­ше­н­ня вимогливості гро­ма­дян до ре­аль­них про­грам кан­ди­да­тів і до їхньо­го ми­ну­ло­го. Якщо ра­ні­ше під­сум­ки мо­ні­то­рин­гів КВУ на ці те­ми бу­ли схо­жі на глас во­ла­ю­чо­го в пу­сте­лі, то те­пер, че­рез по­сту­по­ву транс­фор­ма­цію акти­ві­стів Май­да­ну в сві­до­мий про­ша­рок, що про­ни­зує усі со­ці­аль­ні вер­стви, спо­сте­рі­га­є­мо су­ціль­ний тиск на кан­ди­да­тів. Пев­ною мі­рою це до­по­мо­же пар­ті­ям, чиє ре­кру­ту­ва­н­ня здій­сню­ва­ло­ся не про­да­жем місць аби­ко­му, за­лу­че­н­ням не по­са­до­во впли­во­вих, а са­ме ро­зум­них і актив­них. До­по­мо­же по­ки що не пе­ре­мог­ти, а хо­ча би зай­ти до рад і отри­ма­ти шанс, «від­ку­сив­ши» ча­сти­ну го­ло­сів у пар­тії вла­ди, офі­цій­ної опо­зи­ції та кіль­кох га­ла­сли­вих те­ле­про­е­ктів за­галь­но­на­ціо­наль­но­го мас­шта­бу.

Від цих ви­бо­рів одні ні­чо­го не очі­ку­ють і не при­йдуть, ін­ші тра­ди­цій­но про­го­ло­су­ють за най­по­пу­ляр­ні­ших із чи­сла іде­о­ло­гі­чно «сво­їх» (дар­ма, що за пер­со­наль­ним скла­дом во­ни вже ма­ло від­рі­зня­ю­ться від «чу­жих» у си­лу ди­фу­зій­них мі­гра­цій). Ча­сти­на оби­ра­ти­ме (се­ред «сво­їх», зві­сно, бо ци­ві­лі­за­ція та іде­о­ло­гія — це не­здо­лан­на стіна) тих, хто спра­вив най­кра­ще вра­же­н­ня вмі­н­ням під­ла­шту­ва­ти­ся під по­тре­би ви­бор­ця. Се­ред остан­ніх бу­дуть як по­пу­лі­сти, яким не важ­ко на­бре­ха­ти, так і нав­па­ки, сер­йо­зні про­фе­сіо­на­ли, для яких ні­ша від­кри­ла­ся чи не впер­ше в істо­рії. На все це пев­ний вплив ма­ти­муть фаль­си­фі­ка­ції з кіль­кох цен­трів впли­ву, що вза­єм­но змен­шу­ва­ти­муть за­галь­ний не­га­тив від се­бе, кон­ку­ру­ю­чи між со­бою.

ФОТО ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ФА­ЛІ­НА XVII Мiж на род ний фо то кон курс ФОТО — -2015

«А ВИ­БО­РУ ТО НЕ­МАЄ...»

ФОТО ІГО­РЯ ЖОЛОБАКА XVII Мiж на род ний фо то кон курс ФОТО — -2015

«СИ­ТУ­А­ЦІЯ НА­СТІЛЬ­КИ СКЛА­ДНА, ЩО ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ЛИ­ШЕ СМІ­Я­ТИ­СЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.