Ви­на­хі­дни­ки у по­го­нах

Без­пі­ло­тни­ки, авіа­цій­на те­хні­ка, гвин­тів­ки, осо­бли­ві апте­чки — та­кі роз­роб­ки пред­ста­ви­ли уча­сни­ки Все­ар­мій­сько­го кон­кур­су «Най­кра­щий винахід року»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Учо­ра в Ки­є­ві на­го­ро­ди­ли пе­ре­мож­ців кон­кур­су. Цьо­го року ор­га­ні­за­то­ри отри­ма­ли 226 за­явок від 26 ор­га­ні­за­цій. Чи­ма­ло по­дань бу­ло від уча­сни­ків АТО. У під­сум­ку від­зна­чи­ли 39 най­кра­щих роз­ро­бок — пе­ре­мож­ці отри­ма­ли куб­ки, ди­пло­ми і гро­шо­ві пре­мії. У день на­го­ро­дже­н­ня ар­мій­ців-ви­на­хі­дни­ків у Цен­траль­но­му бу­дин­ку офі­це­рів про­ве­ли ви­став­ку про­ду­кції вій­сько­во­го та по­двій­но­го при­зна­че­н­ня — се­ред уча­сни­ків бу­ли і пе­ре­мож­ці кон­кур­су, і про­сто фа­хо­ві роз­ро­бни­ки.

Ко­ман­дир вій­сько­вої ча­сти­ни А4558 пол­ков­ник Во­ло­ди­мир Шей­ко отри­мав дві на­го­ро­ди — у но­мі­на­ці­ях, пов’яза­них з ути­лі­за­ці­єю вій­сько­вої те­хні­ки і вдо­ско­на­ле­н­ням стрі­ле­цько­го озбро­є­н­ня і боє­при­па­сів. На ра­хун­ку пол­ков­ни­ка Шей­ка — по­над со­тню па­тен­тів, він має зва­н­ня «За­слу­же­ний ра­ціо­на­лі­за­тор Укра­ї­ни». Бій­ці у зо­ні АТО вже ви­ко­ри­сто­ву­ють — і хва­лять — гвин­тів­ку си­сте­ми Мо­сі­на, яку Во­ло­ди­мир Шей­ко з ко­ле­га­ми удо­ско­на­лив під снай­пер­ську гвин­тів­ку. «Снай­пер­ських гвин­ті­вок у на­ших бій­ців ма­ло. І якщо бій­цю тре­ба пра­цю­ва­ти на відстані у 300 ме­трів, мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гвин­тів­ку Мо­сі­на, — ка­же Во­ло­ди­мир Шей­ко. — Від­би­ра­є­мо гвин­тів­ки з хо­ро­шою які­стю ство­ла, про­во­ди­мо їх від­стріл, до­о­пра­цьо­ву­є­мо і ста­ви­мо по­трі­бний при­ціл. Гвин­тів­ки для мо­дер­ні­за­ції від­би­ра­ли пі­сля стрільб у ти­рі. Ті, які за­до­воль­ня­ли за те­хні­чни­ми яко­стя­ми, йшли на снай­пер­ський ком­плекс. Тож, гвин­тів­ку Мо­сі­на, яку ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють укра­їн­ські бій­ці, мо­жна да­ти пі­хо­тно­му снай­пе­ру. Ми не ка­же­мо про снай­пе­рів із за­го­нів спец­при­зна­че­н­ня, які стрі­ля­ють на кі­ло­метр. Але мо­жна ура­зи­ти ціль на відстані 300 — 500 ме­трів, якщо гар­ні па­тро­ни — на відстані 600 — 800 ме­трів».

Ар­мій­ці зма­га­ю­ться у ви­на­хі­дни­цтві із 2005 року. Кіль­кість за­явок що­ро­ку збіль­шу­є­ться. Один з ор­га­ні­за­то­рів кон­кур­су, на­чаль­ник па­тен­тно­го під­роз­ді­лу Цен­траль­но- го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту озбро­є­н­ня та вій­сько­вої те­хні­ки ЗСУ Во­ло­ди­мир Ко­ма­ров ді­ли­ться: «Зброя бу­ла зав­жди, і не мо­жна зу­пи­ня­ти­ся у її вдо­ско­на­лен­ні. Цьо­го року най­біль­ше роз­ро­бок бу­ло для авіа­цій­ної і бро­не­тан­ко­вої те­хні­ки, стрі­ле­цької зброї. Най­ці­ка­ві- ші ви­на­хо­ди на­прав­ля­є­мо на про­ми­сло­ві під­при­єм­ства, про­си­мо роз­гля­ну­ти ці про­е­кти. Адже вій­сько­вий у ча­сти­ні не мо­же сам вдо­ско­на­ли­ти ку­ле­мет — це зро­бить ли­ше під­при­єм­ство. Ба­га­то зраз­ків те­хні­ки, які пред­став­ле­ні на ви­став­ці чи бра­ли участь у кон­кур­сі, вже є у зо­ні АТО або з’яв­ля­ться там най­ближ­чим ча­сом. Так, один з ви­дів без­пі­ло­тни­ка, пред­став­ле­ний На­ціо­наль­ним авіа­цій­ним уні­вер­си­те­том, про­хо­див ви­про­бу­ва­н­ня на пе­ре­до­вій. Ви­на­хі­дни­ки вдо­ско­на­лю­ють те­хні­ку і ство­рю­ють но­ві мо­де­лі. Але но­ве за­раз важ­ко ство­рю­ва­ти че­рез брак ко­штів. Вдо­ско­на­ли­ти щось про­сті­ше і до­ціль­ні­ше».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.