Як убе­рег­ти Лі­де­рів від... «Лі­де­рів»?

«Не мо­жна допу­сти­ти, щоб мо­лодь успад­ку­ва­ла ста­рі під­хо­ди та бу­ла ура­же­на ві­ру­сом ста­рої по­лі­ти­чної куль­ту­ри», — Ган­на ГО­ПКО

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

« Укра­їн­ська ака­де­мія лі­дер­ства» (УАЛ) — під та­кою на­звою вчо­ра в Ки­є­ві у Пу­щі Во­ди­ці був пре­зен­то­ва­ний осві­тній про­ект для та­ла­но­ви­тої мо­ло­ді Укра­ї­ни. Він три­ва­ти­ме 10 мі­ся­ців і бу­ду­є­ться на по­єд­нан­ні фі­зи­чно­го, ака­де­мі­чно­го і ду­хов­но­го ви­хо­ва­н­ня. До ді­яль­но­сті сту­де­нів вхо­дить і обов’яз­ко­ва во­лон­тер­ська ді­яль­ність. У пер­ший на­бір по­тра­пи­ло 39 ви­пу­скни­ків 11 кла­су та сту­ден­тів І кур­су (17— 18 ро­ків). Ор­га­ні­за­то­ри УАЛ по­обі­ця­ли за­пу­сти­ти з но­во­го року но­ві на­вчаль­ні за­кла­ди у Хар­ко­ві, Дні­про­пе­тров­ську, Оде­сі, Льво­ві, зро­бив­ши но­вий ви­пуск більш ма­со­вим. УАЛ за­сно­ва­на за під­трим­ки ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду Western NIS Enterprise Fund. До її іні­ці­а­тив­ної гру­пи до­лу­чи­ли­ся Свя­то­слав Ва­кар­чук, Бо­рис Ґу­дзяк, На­та­ля По­по­вич, Вла­ди­слав Тро­ї­цький, Іван Мал­ко­вич, Ві­та­лій Сич, Ві­ктор Зо­тов, Яро­слав Грицак, Ва­лен­ти­на Зо­то­ва, Окса­на Се­ме­нюк, Ан­дрій Зелінський, Яро­слав Ру­щи­шин, Оле­на Ко­шар­на, Яро­сла­ва Джон­сон.

На уро­чи­сту подію за­ві­тав і Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, який під­кре­слив, що до УАЛ по­тра­пи­ли учні з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи Крим і Дон­бас: «Це ду­же сим­во­лі­чно, бо по­ка­зує, що Крим і Дон­бас є Укра­ї­на». Пре­зи­дент на­звав за­по­ча­тку­ва­н­ня та­кої Ака­де­мії « сим­во­лом то­го, що Укра­ї­на змі­ню­є­ться » . «Ко­жна хви­ли­на, яку во­ни про­ве­дуть тут, — це хви­ли­на, яка ство­рить май­бу­тньо­го лі­де­ра Укра­ї­ни. Від цих 39 учнів за­ле­жить, що вже на­сту­пно­го року нас бу­дуть со­тні, нас бу­дуть ти­ся­чі, і ре­зуль­тат кра­ї­на від­чує не че­рез двад­цять ро­ків, а вже, за­раз, бо сю­ди при­хо­дять по­лі­ти­чні лі­де­ри, і во­ни вча­ться у вас, як тре­ба змі­ню­ва­ти кра­ї­ну», — за­явив По­ро­шен­ко.

На по­дії та­кож бу­ли пер­ші чи­нов­ни­ки Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та — гла­ва АП Бо­рис Лож­кін, який є іде­о­ло­гом да­но­го про­е­кту, та йо­го за­сту­пник Дми­тро Шим­ків. «Ко­ли я був сту­ден­том, я брав участь у лі­дер­ських се­мі­на­рах і вва­жаю, що та­кі ака­де­мії є кри­ти­чни­ми для фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го Укра­ї­ни, — ко­мен­тує «Дню» Шим­ків, — Всі лю­ди, які про­йшли то­ді че­рез по­ді­бні про­е­кти, сфор­му­ва­ли­ся як лі­де­ри і за­раз пра­цю­ють в Укра­ї­ні. Тож чим біль­ше бу­де по­ді­бних фор­ма­тів, тим біль­ше ми го­во­ри­ти­ме­мо про лю­дя­ність, ко­ман­ду, вмі­н­ня ста­ви­ти та до­ся­га­ти ме­ти, ві­ри­ти в се­бе».

Ви­хо­ва­ти мо­ло­дих лі­де­рів та за­кла­сти в них ба­зис про­фе­сіо­на­лі­зму — це одна спра­ва. Про­те як їм з но­ви­ми зна­н­ня­ми ро­зі­рва­ти за­мкну­те ко­ло укра­їн­сько­го по­лі­ти­чно­го кла­су? Адже всі «мо­ло­ді та пер­спе­ктив­ні» в Укра­ї­ні ду­же ча­сто зли­ва­ли­ся із олі­гар­хі­чною си­сте­мою, об­слу­го­ву­ва­ли її ін­те­ре­си або ж пов­ні­стю нею «від­штов­ху­ва­лись». Тож як за­по­біг­ти то­му, щоб «Укра­їн­ська ака­де­мія лі­дер­ства» не ста­ла ку­знею «но­вих облич си­сте­ми»?

«Не мо­жна допу­сти­ти, щоб мо­лодь успад­ку­ва­ла ста­рі під­хо­ди та бу­ла ура­же­ні ві­ру­сом ста­рої по­лі­ти­чної куль­ту­ри, — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва Ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах ВРУ Ган­на ГО­ПКО, — То­му ва­жли­во, щоб во­ни існу­ва­ли за сво­ї­ми де­кла­ро­ва­ни­ми прин­ци­па­ми: бу­ти ін­шим які­сно, бу­ти справ­жнім, бу­ти твор­чим, па­трі­о­ти­чним. Ва­жли­во по­ка­за­ти їм, що слу­жі­н­ня дер­жа­ві і є го­лов­на ме­та лі­де­ра. Не кар’єризм та за­до­во­ле­н­ня вла­сних ам­бі­цій, а здо­ро­ві на­мі­ри са­мов­до­ско­на­лю­ва­ти­ся, роз­ви­ва­ти­ся, бу­ду­ва­ти, по­зи­тив­но ми­сли­ти з ме­тою, щоб Укра­ї­на ста­ла силь­ні­шою. До то­го ж, справ­жнє лі­дер­ство — не ко­ли ти один, а ко­ли ти пра­цю­єш у ко­ман­ді та до­по­ма­га­єш слаб­шим. Для нас, су­ча­сних по­лі­ти­ків, на­два­жли­во, щоб ре­ванш ста­рих пред­став­ни­ків ку­чміст­сько-яну­ко­ви­чів­ської си­сте­ми, які за­раз у по­лі­ти­чних ма­сках по­вер­та­ю­ться в по­лі­ти­ку, був не­мо­жли­вим. Мо­ло­ді лю­ди, які отри­му­ють осві­ту, ма­ють при­йти з но­вим сві­то­с­прийня­т­тям до но­вої Укра­ї­ни. І тут слід під­кре­сли­ти ва­жли­вість та­ких про­е­ктів, як «Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки» га­зе­ти «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.