«Те­пло з «Днем»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО, «День»

За ві­кном — справ­жня осінь. Із до­ща­ми, жов­тим листям на асфаль­ті і сі­ри­ми хма­ра­ми над мі­стом. У та­ку по­ру най­біль­ше хо­че­ться те­пла. Хі­ба не чу­до­во — за­гор­ну­ти­ся у те­плий плед чи на­дяг­ти улю­бле­ний светр, взя­ти ча­шку з ча­єм, ка­као чи ка­вою, улю­бле­ну кни­гу — і жо­дні зли­ви й ві­три не за­сму­тять! А ко­ли ще є ка­мін і цей осо­бли­вий звук дро­вець, що по­трі­ску­ють у ньо­му! Але на­віть ко­ли не­має мо­жли­во­сті ось так за­ну­ри­ти­ся у те­пло, зав­жди є ма­лень­кі «се­кре­ти», які до­по­мо­жуть зі­грі­ти і по­кра­щи­ти на­стрій. На­при­клад, стиль­ний і те­плий шарф чи кла­сна тер­мо­круж­ка від... «Дня». Так, но­вий се­зон «осінь-зи­ма» ми від­кри­ва­є­мо чудовою — ба­га­то­ве­ктор­ною — акці­єю «Те­пло з «Днем». Це й стиль­ні ре­чі, які роз­ро­би­ла ху­до­жни­ця «Дня» Ан­на Гаврилюк — шар­фи, тер­мо­круж­ки, листівки та на­клей­ки, які зов­сім ско­ро мо­жна бу­де за­мо­ви­ти на на­шо­му сай­ті. А ще — вже тра­ди­цій­ні «те­плі акції». Адже са­ме час по­ду­ма­ти про тих, хто за­раз най­біль­ше по­тре­бує те­пла — фі­зи­чно­го і ду­шев­но­го — вій­сько­вих, пе­ре­се­лен­ців та лю­дей, що не ма­ють да­ху над го­ло­вою. Ми­ну­ло­го року ми що­ти­жня про­во­ди­ли акції, на яких зби­ра­ли те­плі ре­чі і під­пи­су­ва­ли листівки для вій­сько­вих на пе­ре­до­вій, а та­кож для пе­ре­се­лен­ців, що бу­ли зму­ше­ні зу­стрі­ча­ти зи­му да­ле­ко від дому. Цьо­го року — про­дов­жи­мо цю тра­ди­цію. Вже у най­ближ­чих ви­пу­сках «Дня» ми на­дру­ку­є­мо сим­во­лі­чну кар­ту з мі­сця­ми, ку­ди мо­жна при­но­си­ти те­плі ре­чі, для ко­го та які са­ме, по­го­во­ри­мо з во­лон­те­ра­ми, які опі­ку­ю­ться цим на­прям­ком до­по­мо­ги, а ще по­ві­до­ми­мо про на­ші акції. Тож, не пропу­стіть і вже го­туй­те­ся да­ру­ва­ти те­пло ін­шим, а от­же і со­бі. Не­хай ця осінь бу­де те­плою, стиль­ною і спов­не­ною до­бра.

Ми під­го­ту­ва­ли стиль­ні ре­чі й за­пла­ну­ва­ли по­трі­бні акції — щоб ви зі­грі­лись са­мі та зі­грі­ли ін­ших. Не пропу­стіть!

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.