Об­сер­ва­то­рія – у не­без­пе­ці

За рі­ше­н­ня­ми Ки­їв­ра­ди на Об­сер­ва­тор­ній гір­ці до­зво­ле­но бу­дів­ни­цтво та при­ва­ти­за­цію

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Цьо­го року Астро­но­мі­чна об­сер­ва­то­рія від­зна­чає своє 170-річчя. Однак вче­ні го­во­рять не ли­ше про бю­джет та на­у­ко­ві до­ся­гне­н­ня, а й про сам факт її існу­ва­н­ня. Бо ни­ні те­ри­то­рія Об­сер­ва­тор­ної гір­ки — під за­гро­зою за­бу­до­ви. Так, за рі­ше­н­ням Ки­їв­ра­ди від 2003 року ПАТАві­а­ком­па­нія «Ві­та» отри­ма­ла зе­мель­ну ді­лян­ку для бу­дів­ни­цтва жи­тло­во­го бу­дин­ку за адре­сою ву­ли­ця Го­го­лів­ська, 32В, на схи­лі Об­сер­ва­тор­ної гір­ки. По­ява висотки у цій мі­сци­ні має кіль­ка ри­зи­ків: руй­ну­ва­н­ня істо­ри­чно­го ланд­ша­фту, до ре­чі, ця те­ри­то­рія вхо­дить до зе­мель істо­ри­ко-куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня, та­кож ймо­вір­ні зсу­ви ґрун­ту, під­то­пле­н­ня, руй­ну­ва­н­ня нав­ко­ли­шніх бу­дин­ків.

«У нас є кіль­ка бу­ді­вель: го­лов­ний кор­пус та астро­но­мі­чні ін­стру­мен­ти, на яких про­во­дять спостереження. Але мі­сто нав­ко­ло бу­ду­є­ться. Це все по­гір­шує на­ше ста­но­ви­ще. Ко­ли з’яв­ля­є­ться но­вий будинок, збіль­шу­є­ться за­сві­тка не­ба, і ні­чні спостереження ускла­дню­ю­ться. Не всі об’єкти мо­жна спо­сте­рі­га­ти. Був лист до МОН із на­шою по­зи­ці­єю що­до бу­дів­ни­цтва на Го­го­лів­ський, 32, уні­вер­си­тет про­сив ска­су­ва­ти до­звіл на цю бу­дів­лю, але цьо­го не зро­би­ли», — за­зна­чає Во­ло­ди­мир Єфі­мен­ко, ди­ре­ктор Астро­но­мі­чної об­сер­ва­то­рії Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка.

Го­ло­ва ГО «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна ініціатива» Ма­ри­на Со­лов­йо­ва акцен­тує, що пе­ре­да­ча зе­мель­ної ді­лян­ки під за­бу­до­ву не­за­кон­на, оскіль­ки по­ді­бні рі­ше­н­ня, ко­ли це сто­су­є­ться зе­мель істо­ри­ко-куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня, мо­же ухва- лю­ва­ти ли­ше Вер­хов­на Ра­да, аж ні­як не ки­їв­ські де­пу­та­ти. Прав­да, 8 жов­тня цьо­го року Ки­їв­ра­да зро­би­ла спро­бу врятувати Об­сер­ва­тор­ну гір­ку, прийняв­ши рі­ше­н­ня про тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня «Ві­тою» пра­ва ко­ри­сту­ва­ти­ся зе­мель­ною ді­лян­кою. Про­те йо­го слід бу­ло про­пи­са­ти так, щоб за­бо­ро­ни­ти за­бу­дов­ни­ку ро­би­ти там будь-що на по­стій­ній осно­ві.

Але це не єди­ний ри­зик, який за­гро­жує Об­сер­ва­то­рії та дов­ко­ли­шній мі­сци­ні. Є ще одне рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди, ухва­ле­не 2007 року: про укла­де­н­ня до­го­во­ру з ТОВ «Фонд роз­ви­тку бу­ді­вель­них іні­ці­а­тив» (як ді­зна­ли­ся зго­дом гро­мад­ські ді­я­чі, у до­го­во­рі про­пи­са­но, що йо­го умо­ви ма­ють бу­ти та­єм­ни­ми). Йшло­ся, що ком­па­нія ре­мон­тує са­на­то­рій «Ялин­ка» у Пу­щі-Во­ди­ці, а на­то­мість отри­мує у свою вла­сність са­на­то­рій «Са­лют», що на те­ри­то­рії Об­сер­ва­тор­ної гір­ки. Між ін­шим, ре­монт у са­на­то­рії «Ялин­ка» вже про­ве­ли. Однак, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, він був по­то­чним, а не ка­пі­таль­ним, то­му ви­гі­дні­ше бу­ло б по­вер­ну­ти ком­па­нії вкла­де­ні гро­ші, ніж від­да­ва­ти «Са­лют». Над­то не­рів­но­цін­ний обмін.

Гро­мад­ськість ро­бить своє­рі­дний по­да­ру­нок до юві­лею Астро­но­мі­чної об­сер­ва­то­рії, під­го­ту­вав­ши по­зо­ви до Адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Ки­є­ва про ска­су­ва­н­ня рі­шень Ки­їв­ра­ди що­до бу­дів­ни­цтва на Го­го­лів­ській та при­ва­ти­за­ції са­на­то­рію. До ре­чі, об­сер­ва­то­рія 2008 року бу­ла за­ра­хо­ва­на у по­пе­ре­дній спи­сок об’єктів Все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО. Якщо між­на­ро­дна спіль­но­та ви­знає її цін­ність, чо­му цьо­го не бачить на­ша вла­да?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.