«По­вір у се­бе»

У Тер­но­по­лі 350 осо­бли­вих ді­тей по­ка­за­ли свої та­лан­ти на фе­сти­ва­лі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

УТер­но­по­лі від­був­ся уже ХХІ обла­сний фе­сти­валь твор­чо­сті ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми «По­вір у се­бе». За­хід про­во­ди­ться в обла­сті що­ро­ку з 1994 року. За 21 рік до ньо­го до­лу­чи­ли­ся по­над 17,5 ти­ся­чі ді­тей. Цьо­го­річ у фе­сти­ва­лі «По­вір у се­бе» взя­ли участь 350 ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, які на­вча­ю­ться в ін­тер­на­тних за­кла­дах обла­сті, а та­кож ді­ти із сі­мей, які є клі­єн­та­ми цен­трів со­ці­аль­них служб обла­сті.

«У фе­сти­ва­лі бра­ли участь ді­ти шкіль­но­го ві­ку. Від­бу­ла­ся ви­став­ка твор­чих ро­біт уча­сни­ків за­хо­ду. Ді­ти з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми пред­ста­ви­ли ви­шив­ку, ви­ро­би з бі­се­ру, зі шкі­ри — за­га­лом близь­ко 100 ро­біт. Бу­ли про­ве­де­ні та­кож май­стер­кла­си. Ді­ти виготовили в пам’ять про фе­сти­валь рі­зні ко­роб­ки, кві­то­чки, бра­сле­ти, ем­бле­мо­чки. В рам­ках за­хо­ду від­був­ся кон­церт ла­у­ре­а­тів фе­сти­ва­лю «По­вір у се­бе» і твор­чих колективів Цен­тру твор­чо­сті ді­тей та юна­цтва. У свя­тко­вій кон­цер­тній про­гра­мі бу­ло 15 но­ме­рів. З них 10 но­ме­рів під­го­ту­ва­ли ла­у­ре­а­ти ра­йон­них та мі­ських фе­сти­ва­лів «По­вір у се­бе», які бу­ли про­ве­де­ні упро­довж осін­ніх мі­ся­ців. Са­ме то­ді по всій обла­сті бу­ло ві­ді­бра­но кращих з кращих ла­у­ре­а­тів фе­сти­ва­лю», — роз­по­від­ає за­сту­пник ди­ре­кто­ра Тер­но­піль­сько­го обла­сно­го цен­тру со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді Те­тя­на ЧЕТВЕРТАК.

У Тер­но­піль­ській обла­сті про­жи­ва­ють 4550 ді­тей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, ін­фор­му­ють у Тер­но­піль­сько­му обла­сно­му цен­трі со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді. «На фе­сти­ва­лі «По­вір у се­бе» ді­ти з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми ма­ють мо­жли­вість по­ка­за­ти свої твор­чі зді­бно­сті. Це для них еле­мент са­мо­у­твер­дже­н­ня. По-дру­ге, ми зав­жди на фе­сти­валь за­про­шу­є­мо ді­ток за­галь­но­осві­тніх шкіл. Тоб­то за­хід дає мо­жли­вість ді­ткам з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми спіл­ку­ва­ти­ся, по­зна­йо­ми­ти­ся з ді­тьми з ін­ших ра­йо­нів, міст, шкіл і гар­но про­ве­сти час. Ді­ти ба­чать, що їхньою твор­чі­стю ці­ка­ви­ться су­спіль­ство. Це дає їм сти­мул да­лі пра­цю­ва­ти над со­бою, до­ла­ти хво­ро­бу, роз­кри­ва­ти свої зді­бно­сті, по­ві­ри­ти у свої си­ли», — ка­же Те­тя­на Четвертак.

Усі уча­сни­ки фе­сти­ва­лю «По­вір у се­бе» отри­ма­ли по­да­рун­ки, а ла­у­ре­а­там фе­сти­ва­лю вру­чи­ли при­зи та ди­пло­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.