1 300 кі­ло­ме­трів – для одно­го кон­цер­ту

«Мо­ло­ди­чки» із Ша­цька ви­сту­пи­ли пе­ред укра­їн­ськи­ми при­кор­дон­ни­ка­ми на До­неч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

До ці­єї по­їзд­ки у зо­ну так зва­ної АТО уча­сни­ці на­ро­дно­го ама­тор­сько­го ко­ле­кти­ву «Мо­ло­ди­чки» з мі­сте­чка Шацьк на Во­ли­ні зби­ра­ли­ся май­же рік. Вже на­зби­ра­ли по ра­йо­ну 22 ящи­ки про­ду­ктів та не­об­хі­дної аму­ні­ції для укра­їн­ських вій­сько­вих, але з по­їзд­кою не скла­ло­ся, і всю пе­ре­да­чу до­ста­ви­ли во­лон­те­ри. А у жов­тні по­їзд­ка та­ки від­бу­ла­ся.

Ви­сту­па­ли «Мо­ло­ди­чки» у під­роз­ді­лі, де слу­жить ба­га­то во­ли­нян, є тут і вій­сько­ві з Ша­цько­го та су­сі­дньо­го Лю­бомль­сько­го ра­йо­ну. А в ка­зар­мі, яку обла­шту­ва­ли со­бі сол­да­ти, на сті­нах вра­зи­ла величезна кіль­кість ди­тя­чих ма­люн­ків. І одна з «мо­ло­ди­чок», вчи­тель Прип’ят­ської шко­ли Ва­лен­ти­на Си­до­рук, на­віть від­шу­ка­ла тут ма­люн­ки, які го­ту­ва­ли її учні!

«Мо­ло­ди­чки» — ко­ле­ктив, ві­до­мий да­ле­ко за ме­жа­ми Во­ли­ні. Він існує 32 ро­ки, за­сну­ва­ла і до­сі ним ке­рує ди­ре­ктор мі­сько­го бу­дин­ку куль­ту­ри Ні­на Ви­ро­вич. Він по­пу­ляр­ний і в су­сі­дній Поль­щі, цьо­го року ша­ча­ни вже да­ли у Вло­да­ві та Бі­лій По­для­сці 19 кон­цер­тів. Для ви­сту­пу пе­ред укра­їн­ськи­ми вій­сько­ви­ми пі­ді­бра­ли пі­сні, які б по­ті­ши­ли і до­да­ли на­строю. Бу­ли і па­трі­о­ти­чні, але не за­над­то, бо, як ка­же Ні­на Фе­до­рів­на, на­ші во­ї­ни не по­тре­бу­ють, аби їм про це на­га­ду­ва­ли. Во­ни на­стро­є­ні до кін­ця сто­я­ти за Ба­тьків­щи­ну і сво­їм па­трі­о­ти­змом ще мо­жуть ді­ли­ти­ся з ін­ши­ми. Співали пі­сні, по­пу­ляр­ні на Во­ли­ні: «Роз­пря­гай­те, хло­пці, ко­ні», «Ой, сме­ре­ко», «Во­линь моя» та ін­ші. І сол­да­ти при­зна­ва­ли­ся, що на­че вдо­ма по­бу­ва­ли. Та­кі кон­цер­ти, пе­ре­ко­на­ні те­пер «мо­ло­ди­чки», ду­же по­трі­бні і у зо­ні не­ого­ло­ше­ної вій­ни. Доби­ра­ли­ся во­ни у спар­тан­ських умо­вах: під но­га­ми бу­ли ящи­ки і сум­ки з пе­ре­да­ча­ми для зем­ля­ків. Май­же 1 300 кі­ло­ме­трів тіль­ки в один бік, і стіль­ки ж —у зво­ро­тній, за­ра­ди одно­го кон­цер­ту. Сол­дат­ський обід і одра­зу ж на­зад, до­до­му. Але вто­ми не бу­ло ні кра­плі, ка­же Ні­на Фе­до­рів­на. Тіль­ки ра­дість від зу­стрі­чі з зем­ля­ка­ми і не­зем­ля­ка­ми, з во­ї­на­ми, які сто­ять му­жньо на за­хи­сті на­шо­го з ва­ми спо­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.