Кіль­кість жертв ти­сня­ви в Мі­ні пе­ре­ви­щи­ла дві ти­ся­чі осіб

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Учо­ра, 22 жов­тня, опри­лю­дне­ні но­ві да­ні про кіль­кість жертв ти­сня­ви у Мі­ні по­бли­зу Мек­ки. Тра­ге­дія ста­ла­ся 24 ве­ре­сня під час що­рі­чно­го ха­джу. На да­ний мо­мент в ре­зуль­та­ті ін­ци­ден­ту за­ги­ну­ло по­над дві ти­ся­чі чо­ло­вік. Це чи­сло, отри­ма­не шля­хом до­да­ва­н­ня офі­цій­них да­них про кіль­кість жертв, опри­лю­дне­них 34 кра­ї­на­ми, ро­бить тра­ге­дію в Мі­ні най­кри­ва­ві­шою за всю істо­рію ха­джу. По­шук зни­клих без ві­сті три­ває. Цим за­йма­ю­ться пе­ре­ва­жно до­бро­чин­ні ор­га­ні­за­ції, та­кі як «Ма­лій­ці в ти­сня­ві в Мі­ні». «Лю­ди при­си­ла­ли фото сво­їх зни­клих ро­ди­чів на той ви­па­док, якщо у нас з’яви­ться ін­фор­ма­ція. У нас бу­ли до­бро­воль­ці в Мец­ці, які хо­ди­ли по лі­кар­нях і фо­то­гра­фу­ва­ли по­ра­не­них, і ми по­рів­ню­ва­ли ці фото», - роз­по­від­ає пред­став­ник ор­га­ні­за­ції Ка­ді­а­ту Сіс­ско. Тим ча­сом вла­да Са­у­дів­ської Ара­вії не опу­блі­ку­ва­ла жо­дних но­вих да­них пі­сля то­го, як на дру­гий день пі­сля тра­ге­дії ви­зна­ли за­ги­бель 769 про­чан.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.