Сло­ве­нія про­сить у ЄС по­лі­цей­ських для ре­гу­лю­ва­н­ня по­то­ку бі­жен­ців

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Уряд Сло­ве­нії звер­нув­ся до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу з про­ха­н­ням на­да­ти до­да­тко­ві по­лі­цей­ські під­роз­ді­ли для під­си­ле­н­ня по­лі­ції у ре­гу­лю­ван­ні по­то­ку мі­гран­тів з Близь­ко­го Схо­ду. Про це в ефі­рі сло­вен­сько­го те­ле­ба­че­н­ня по­ві­до­ми­ла мі­ністр вну­трі­шніх справ Сло­ве­нії Ве­сна Жні­дар, пе­ре­дає Reuters. За остан­ню до­бу кор­дон Сло­ве­нії пе­ре­тну­ло по­над 12,5 тис. мі­гран­тів, в основ­но­му із Си­рії. «Сло­ве­нія вже звер­ну­ла­ся за до­да­тко­ви­ми по­лі­цей­ськи­ми під­роз­ді­ла­ми до ін­ших краї ЄС», - за­яви­ла Жні­дар. Для обго­во­ре­н­ня про­бле­ми мі­гран­тів учо­ра Сло­ве­нію від­ві­дав єв­ро­ко­мі­сар з мі­гра­ції та вну­трі­шніх справ Ді­мі­тріс Ав­ра­мо­пу­лос. У той же час го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер скли­кає по­за­чер­го­ве засідання єв­ро­пей­ських лі­де­рів що­до мі­гра­цій­ної кри­зи на 25 жов­тня. На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше, для до­по­мо­ги по­лі­ції у ре­гу­лю­ван­ні по­то­ку мі­гран­тів, пар­ла­мент Сло­ве­нії роз­ши­рив пов­но­ва­же­н­ня ар­мії в охо­ро­ні кор­до­нів. По­тік мі­гран­тів з Хор­ва­тії до Сло­ве­нії зна­чно збіль­шив­ся пі­сля 17 жов­тня, ко­ли Угор­щи­на за­кри­ла свій кор­дон з Хор­ва­ті­єю.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.