Кер­рі за­кли­кав Ізра­їль і па­ле­стин­ців при­пи­ни­ти про­во­ка­ції

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі за­кли­кав вла­ду Ізра­ї­лю і па­ле­стин­ців при­пи­ни­ти вза­єм­ні про­во­ка­ції, щоб зу­пи­ни­ти но­ву хви­лю на­силь­ства в ре­гіо­ні. На зу­стрі­чі з прем’єр-мі­ні­стром Ізра­ї­лю Бі­нья­мі­ном Не­та­нья­ху в Бер­лі­ні Кер­рі за­явив, що дві сто­ро­ни по­вин­ні зна­йти мо­жли­вість роз­ши­ри­ти про­цес мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня. Не­та­нья­ху, у свою чер­гу, за­явив, що се­рія на­па­дів на ізра­їль­тян бу­ла спро­во­ко­ва­на па­ле­стин­ським лі­де­ром Ма­хму­дом Аб­ба­сом і ру­хом ХАМАС. Ра­ні­ше, в се­ре­ду, по­ві­дом­ля­ло­ся, що ізра­їль­ський вій­сько­во­слу­жбо­вець убив чо­ло­ві­ка єв­рей­сько­го по­хо­дже­н­ня під час су­ти­чки в Єру­са­ли­мі. Тим ча­сом у цен­траль­ній ча­сти­ні Ізра­ї­лю бу­ло вби­то двоє па­ле­стин­ців, що на­па­ли на ізра­їль­тя­ни­на. На­га­да­є­мо, з по­ча­тку жов­тня ві­сім ізра­їль­тян бу­ло вби­то і де­ся­тки отри­ма­ли важ­кі по­ра­не­н­ня в ре­зуль­та­ті хви­лі по­оди­но­ких на­па­дів з бо­ку па­ле­стин­ців, озбро­є­них най­ча­сті­ше ножами і ви­кру­тка­ми. У від­по­відь біль­ше 40 озбро­є­них па­ле­стин­ців бу­ло за­стре­ле­но ізра­їль­ськи­ми си­ла­ми без­пе­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.