«Я зби­рав свою ко­ман­ду не по гро­шах»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

«День» по­го­во­рив із одним із най­му­жні­ших кан­ди­да­тів на мі­сце­вих ви­бо­рах — «Ти­та­но­вим Дже­ксо­ном» із Пав­ло­гра­ду

У« сто­ли­ці » За­хі­дно­го Донбасу — мі­сті Пав­ло­гра­ді — на пост мі­сько­го го­ло­ви ба­ло­ту­є­ться 25- рі­чний ве­те­ран АТО Єв­ген Терехов. Мо­ло­дий ку­ле­ме­тник з по­зив­ним Дже­ксон во­ю­вав у скла­ді 20-го те­ри­то­рі­аль­но­го ба­таль­йо­ну, про який не раз пи­са­ла га­зе­та «День». У сер­пні ми­ну­ло­го року Єв­ген Терехов ді­став важ­кі по­ра­не­н­ня під час ар­ти­ле­рій­сько­го об­стрі­лу Мар’їн­ки се­па­ра­ти­ста­ми. Лі­ка­рі Дні­про­пе­тров­ської клі­ні­чної лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва ви­яви­ли в йо­го тілі 83 оскол­ки — три де­ся­тки з них так і за­ли­ши­ли­ся в пра­во­му бо­ці, ру­ці і но­зі. Че­рез трав­му че­ре­па хі­рур­гам до­ве­ло­ся вши­ти бій­це­ві ме­та­ле­ву пла­тів­ку, і з ці­єї при­чи­ни йо­го ста­ли на­зи­ва­ти Ти­та­но­вий Дже­ксон. Від­вер­то ка­жу­чи, шан­сів на жи­т­тя у Єв­ге­на бу­ло ду­же ма­ло, але він ви­жив, звів­ся на но­ги, лі­ку­вав­ся в Поль­щі і Ли­тві. А по­тім зно­ву від­пра­вив­ся на «пе­ре­док » як во­лон­тер до­бро­дій­но­го « Фон­ду обо­ро­ни кра­ї­ни » . Во­се­ни цьо­го року Укра­їн­ське об’єд­на­н­ня па­трі­о­тів «УКРОП» ви­су­ну­ло Єв­ге­на Те­ре­хо­ва з по­зив­ним « Ти­та­но­вий Дже­ксон » як кан­ди­да­та на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Пав­ло­гра­да.

«День» по­го­во­рив з Єв­ге­ном ТЕРЕХОВИМ про йо­го по­зи­цію і пла­ни в ра­зі перемоги.

— Єв­ге­не, чо­му ви ви­рі­ши­ли ба­ло­ту­ва­ти­ся на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви?

— Від­по­вім вам за­пи­та­н­ням на за­пи­та­н­ня: а хто, якщо не ми — бій­ці, які во­ю­ва­ли і за­хи­ща­ли Укра­ї­ну? На вій­ні швид­ко ді­зна­є­шся про ці­ну всьо­го. У ме­ні пі­сля по­ра­не­н­ня си­дить трид­цять оскол­ків, во­ни не да­ють ме­ні спо­кою і мо­жли­во­сті роз­сла­би­ти­ся. Хо­чу зро­би­ти щось ко­ри­сне для Пав­ло­гра­да — мі­ста, де ви­ріс, де жи­ве моя ро­ди­на, рі­дні і близь­кі лю­ди.

У сво­їй про­гра­мі я на­мі­тив сім го­лов­них про­блем, які не ви­рі­шу­ю­ться ро­ка­ми. І по­обі­цяв ме­шкан­цям Пав­ло­гра­да, що для їхньо­го розв’яза­н­ня ме­ні по­трі­бно 700 днів. Якщо я не впо­ра­ю­ся — по­дам у від­став­ку. Перш за все, це проблема во­ди, бо у нас в За­хі­дно­му Дон­ба­сі най­до­рож­ча во­да в обла­сті. У мі­сті існує та­кож проблема ЖЕКів і ство­ре­н­ня ОСМД, які ви­рі­шу­ють усі пи­та­н­ня ефе­ктив­ні­ше. Є ще ці­ла низ­ка за­пи­тань, які я зби­ра­ю­ся ви­рі­ши­ти ра­зом зі своєю командою.

— Хто вхо­дить до ва­шої ко­ман­ди?

— Мо­ло­ді та пер­спе­ктив­ні лю­ди, за яки­ми не­має сум­нів­но­го ми­ну­ло­го. Це під­при­єм­ці, які за­йма­ю­ться бі­зне­сом, тор­гу­ють на рин­ку, і вій­сько­ві. Я зби­рав свою ко­ман­ду не за гро­ши­ма, а за прин­ци­пом по­ря­дно­сті і ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти на ко­ристь го­ро­дян.

— Чо­го, на ва­шу дум­ку, че­ка­ють ме­шкан­ці Пав­ло­гра­да від мі­сце­вих ви­бо­рів?

— Лю­ди вто­ми­ли­ся че­ка­ти від вла­ди позитивних змін. Ба­га­то ро­ків у нас пра­ви­ли ре­гіо­на­ли, але окрім обі­ця­нок, по­ро­жніх роз­мов ме­шкан­ці ні­чо­го не ба­чи­ли. Гро­шей на по­тре­би мі­ста зав­жди ви­ді­ля­ло­ся не­до­ста­тньо, і ті роз­кра­да­ли­ся. Ін­ве­сти­ції до Пав­ло­гра­да не йдуть, то­му по­трі­бно шу­ка­ти ко­шти на мі­сцях. У нас є один та­кий про­ект — на­ші ко­паль­ні роз­та­шо­ва­но в се­ли­щах, а гро­ші, які пла­тить ком­па­нія-вла­сник, ідуть до Ки­є­ва. Ми хо­че­мо при­єд­на­ти ці ша­хтні се­ли­ща до Пав­ло­гра­да, то­ді і фі­нан­су­ва­н­ня змі­ни­ться.

— Що по­зи­тив­но­го і не­га­тив­но­го бу­ло в цій ви­бор­чій кам­па­нії?

— Не­га­тив­ні вра­же­н­ня у ме­не пов’яза­но з не­че­сною бо­роть­бою, яку ве­дуть кон­ку­рен­ти. Бру­ду на ме­ні ні­яко­го не­має — ме­ні ні­чо­го бо­я­ти­ся, що зна­йдуть якийсь ком­про­мат, про­те, все одно не­при­єм­но. А що сто­су­є­ться по­зи­ти­ву — я зу­стрів ба­га­то хо­ро­ших і при­єм­них лю­дей, які жи­вуть у на­шо­му мі­сті. Всі во­ни хо­чуть змін. Во­ни близь­кі ме­ні за ду­хом і на­стро­єм.

— Скіль­ки у вас су­пер­ни­ків, і які шан­си на пе­ре­мо­гу?

— Всьо­го на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви ба­ло­ту­є­ться 14 осіб. Се­ред них чин­ний мі­ський го­ло­ва і йо­го пер­ший за­сту­пник. У пер­шій п’ятір­ці пред­став­ни­ки пар­тії « Ві­дро­дже­н­ня » , « Опо­зи­цій­но­го бло­ку», «Са­мо­по­мо­чі», Ра­ди­каль­ної пар­тії та «УКРО­Пу». Су­дя­чи з опи­ту­вань, зна­чну підтримку має пер­ший за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ана­то­лій Вер­ши­на. Я роз­ра­хо­вую, що ра­зом з ним ми й ви­йде­мо на дру­гий тур. Вла­да нер­вує, ро­бить ата­ки на лю­дей, які до­по­ма­га­ли ме­ні у ви­бор­чій кам­па­нії. Але, спо­ді­ва­ю­ся, ні­чо­го в них не ви­йде. На­віть якщо я не по­тра­плю на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви, в мі­ській ра­ді Пав­ло­гра­да ви­яви­ться чи­ма­ло де­пу­та­тів від близь­ких до нас пар­тій. З ни­ми спів­пра­цю­ва­ти­ме­мо і пра­цю­ва­ти­ме­мо на бла­го рі­дно­го мі­ста.

ЄВ­ГЕН ТЕРЕХОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.