При­хо­ва­ні мо­жли­во­сті на­шої еко­но­мі­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

За да­ни­ми Мі­н­енер­го, про­тя­гом пер­ших се­ми мі­ся­ців цьо­го року ві­тчи­зня­ні те­пло­ві стан­ції ско­ро­ти­ли спо­жи­ва­н­ня ву­гі­л­ля на 25,6% (на 5 млн 567,2 тис. тонн), а от­же змен­ши­ла­ся пи­то­ма ва­га ТЕС в укра­їн­ські­йоб’єд­на­ній енер­го­си­сте­мі (ОЕС). На­то­мість атом­ні еле­ктро­стан­ції по­сту­по­во на­ро­щу­ють об­ся­ги ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії. Мі­н­енер­го, зокре­ма, зві­тує про від­по­від­не збіль­ше­н­ня 1,7% — до за­галь­них 57,433 млрд кВт-год.

Але це — не ме­жа, ка­же ек­сперт у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ЖКГ Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень (ІСЕД) Дми­тро ДОВ­ЖЕН­КО. За йо­го ін­фор­ма­ці­єю, сьо­го­дні укра­їн­ські АЕС не пра­цю­ють на пов­ну по­ту­жність.

«Про­тя­гом на­сту­пних пів­ро­ку очі­ку­є­ться за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва двох по­ві­тря­них лі­ній­еле­ктро­пе­ре­дач. За­хі­дні фі­нан­со­ві стру­кту­ри на­да­ли на ці ці­лі від­по­від­ні кре­ди­ти. Тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плу­а­та­цію пе­ре­но­си­ли­ся або че­рез не­до­фі­нан­су­ва­н­ня, або ж че­рез зри­ви по­ста­ча­н­ня обла­дна­н­ня. Зве­де­н­ня де­яких об’єктів здій­сню­є­ться уже не один рік. У під­сум­ку по­ту­жно­сті АЕС про­сто­ю­ють, у кра­ї­ні існує де­фі­цит еле­ктри­ки. На­то­мість усі пе­ре­йма­ю­ться те­мою ву­гі­л­ля й пи­та­н­ня­ми йо­го по­хо­дже­н­ня. Але якщо за­пу­сти­ти в ро­бо­ту дві лі­нії Рів­нен­ська АЕС — Ки­їв­ська та За­по­різь­ка АЕС — Ка­хов­ська, то зни­кне по­тре­ба що­най­мен­ше в 3 — 4 млн тон­нах ву­гі­л­ля, осо­бли­во де­фі­ци­тних ма­рок», — ка­же Дми­тро Дов­жен­ко.

Ек­сперт пе­ре­ко­на­ний: пі­сля зда­чі в екс­плу­а­та­цію цих об’єктів у Укра­ї­ни з’яв­ля­ться всі пе­ред­умо­ви для ро­бо­ти ві­тчи­зня­них АЕС на пов­ну по­ту­жність. Атом­ни­ки та­ким чи­ном збіль­шать ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії, від­так по­пит на ву­гі­л­ля в ме­жах ОЕС від­по­від­но ско­ро­ти­ться. При­найм­ні сьо­го­дні це — в ін­те­ре­сах дер­жа­ви.

ЧО­ГО МО­ЖНА ДО­СЯ­ГНУ­ТИ ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯМ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА ЕЛЕ­КТРО­ЕНЕР­ГІЇ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИ­МИ АЕС?

По-пер­ше, пе­ре­ко­на­нийекс­перт у сфе­рі енер­ге­ти­ки та ЖКГ ІСЕД, від­бу­де­ться ско­ро- че­н­ня спо­жи­ва­н­ня ву­гі­л­ля. «За на­ши­ми оцін­ка­ми, еко­но­мія ву­гі­л­ля мо­же ся­гну­ти ци­фри у по­над 3,5 млн тонн на рік», — ка­же Дов­жен­ко.

По-дру­ге, мо­жли­вий­пе­ре­гляд роз­мі­рів та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію для на­се­ле­н­ня в бік змен­ше­н­ня. Еко­но­мія, за під­ра­хун­ка­ми ІСЕД, для одні­єї сім’ї мо­же ста­но­ви­ти 100 грн на рік.

По-тре­тє, мо­жли­ва еко­но­мія 5 млрд грн для спо­жи­ва­чів еле­ктро­енер­гії. Їх, як ствер­джує ек­сперт ІСЕД, мо­жна бу­де спря­му­ва­ти на ін­ші ці­лі: мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­цтва, амор­ти­за­цію то­що.

По-че­твер­те, змен­ши­ться вплив ву­гіль­но­го ло­бі дер­жав­ної по­лі­ти­ки в енер­ге­ти­чній­сфе­рі, та­кож змен­ша­ться їхні при­бу­тки, ча­сти­на з яких, на­го­ло­шує Дов­жен­ко, «ви­ми­ва­є­ться» в офшо­ри.

Як по­яснює Дов­жен­ко, при­ва­тні стру­кту­ри — ви­ро­бни­ки «до­ро­гої еле­ктри­ки» про­сто не за­ці­кав­ле­ні в по­де­шев­шан­ні атом­ної еле­ктри­ки, вла­сни­ком якої має бу­ти дер­жа­ва.

«Сьо­го­дні мо­жна кон­ста­ту­ва­ти не­спро­мо­жність дер­жа­ви опти­маль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ін­стру­мен­ти для еко­но­мії ко­штів — як гро­ма­дян, які спо­жи­ва­ють еле­ктро­енер­гію, так і бю­дже­тних, спря­мо­ва­них на за­ку­пів­лю енер­го­но­сі­їв. Якщо ж зва­жи­ти ще на та­кі аспе­кти, як то­таль­ний­роз­про­даж обл­енер­го та остан­ніх ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній, то у ві­чі впадає за­галь­на не­да­ле­ко­гля­дність дер­жав­ної по­лі­ти­ки в цій­сфе­рі, і в май­бу­тньо­му мо­жуть ви­ни­кну­ти сер­йо­зні про­бле­ми в пи­та­н­нях ста­біль­но­сті енер­го­по­ста­ча­н­ня, — роз­мір­ко­вує ек­сперт. — При цьо­му слід за­ува­жи­ти, що роз­про­даж та­ких акти­вів при­зво­дить до по­си­ле­н­ня мо­но­по­лій­та їхньо­го впли­ву на вла­ду, адже в їхніх ру­ках бу­де зо­се­ре­дже­но по­ло­ви­ну рин­ку еле­ктро­енер­ге­ти­ки дер­жа­ви».

P. S. Ма­те­рі­ал під­го­тов­ле­нийу ме­жах ре­а­лі­за­ції ін­фо­гра­фі­чно­го про­е­кту ІСЕД — «При­хо­ва­ні мо­жли­во­сті Укра­ї­ни». Йо­го суть — екс­пер­ти го­ту­ють се­рію ін­фо­гра­фі­ків, які від­обра­жа­ти­муть не­ре­а­лі­зо­ва­нийз тих чи ін­ших при­чин по­тен­ці­ал у рі­зних еко­но­мі­чних сфе­рах і га­лу­зях. Про­ект стар­ту­вав з ін­фо­гра­фі­ки при­хо­ва­них мо­жли­во­стей­ві­тчи­зня­ної атом­ної енер­ге­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.