Ре­стру­кту­ри­за­ція ва­лю­тних кре­ди­тів: обе­ре­жно... «мі­ни»

По­да­тко­ва по­лі­ти­ка уря­ду Яце­ню­ка за­ли­ша­є­ться одні­єю з «най­бо­лю­чі­ших» те­мяк для вну­трі­шньо­го, так і зов­ні­шньо­го ін­ве­сто­ра

Den (Ukrainian) - - Економіка -

пла­чує ви­на­го­ро­ду сво­їм пра­ців­ни­кам та спла­чує по­да­тки. Будь-які на­ма­га­н­ня за­про­ва­ди­ти ви­бір­ко­ве об­тя­же­н­ня са­ме до­бро­со­ві­сних пла­тни­ків по­да­тків бу­дуть рі­шу­че за­пе­ре­чу­ва­тись Асо­ці­а­ці­єю. 2. Ми вва­жа­є­мо, що будь-які по­да­тко­ві но­ва­ції не ма­ють істо­тно по­ру­шу­ва­ти ба­ланс між до­хо­да­ми бю­дже­ту та ви­тра­та­ми, що фі­нан­су­ю­ться дер­жа­вою. Адже, як це не при­кро, у ра­зі не­до­ста­тно­сті ко­штів у дер­жав­ній­скар­бни­ці, са­ме до­бро­со­ві­сний­бі­знес стає об’єктом до­да­тко­во­го не­о­б­ґрун­то­ва­но­го по­да­тко­во­го ти­ску. 3. Якість адмі­ні­стру­ва­н­ня та до­бро­со­ві­сне ви­ко­на­н­ня по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми при­пи­сів за­ко­но­дав­ства ма­ють зна­че­н­ня не мен­ше, а по­де­ку­ди біль­ше, ніж став­ки по­да­тків. Асо­ці­а­ція з при­крі­стю кон­ста­тує збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті скарг від на­ших ком­па­ній-чле­нів на не­о­б­ґрун­то­ва­ні та не­пра­во­мір­ні дії по­да­тко­вих ор­га­нів. Го­лов­не, чо­го очі­кує бі­знес від про­гре­сив­ної по­да­тко­вої ре­фор­ми, — це за­без­пе­че­н­ня че­сної ро­бо­ти по­да­тко­вих ор­га­нів, на­ле­жно­го став­ле­н­ня до до­бро­со­ві­сних пла­тни­ків по­да­тків та про­ти­дії тим, хто ухи­ля­є­ться від спла­ти по­да­тків», — йде­ться у за­яві ЄБА, яка є у роз­по­ря­джен­ні «Дня».

ЧО­МУ ПРОБЛЕМА ТРИ­ВА­ЛИЙ ЧАС НЕ ВИ­РІ­ШУ­ВА­ЛА­СЯ ЧИ НЕ ВИ­РІ­ШУ­Є­ТЬСЯ?

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.