«Iме­нем МВФ»...

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ко­мен­ту­ва­ло за­яви Южа­ні­ної. «День» звер­нув­ся з за­пи­том на еле­ктрон­ну по­шту Фон­ду, з про­ха­н­ням роз’ясни­ти по­зи­цію, все ще че­ка­є­мо від­по­віді.

Тим ча­сом Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція за­кли­кає не ро­би­ти до­бро­со­ві­сний­бі­знес об’єктом мас­шта­бних що­рі­чних по­да­тко­вих екс­пе­ри­мен­тів. Не­зва­жа­ю­чи на близь­кість но­во­го бю­дже­тно­го та по­да­тко­во­го року, бі­знес мо­же ли­ше здо­га­ду­ва­тись про те, за яки­ми по­да­тко­ви­ми пра­ви­ла­ми до­ве­де­ться пра­цю­ва­ти у но­во­му ро­ці. З бо­ку пред­став­ни­ків дер­жа­ви лу­на­ють обі­цян­ки про­ве­сти най­ближ­чим ча­сом по­да­тко­ву ре­фор­му. Не­о­дно­ра­зо­во бу­ло озву­че­но, що текс­то­ві вер­сії за­зна­че­ної ре­фор­ми вже го­то­ві, ка­жуть в ЄБА. Асо­ці­а­ція не­о­дно­ра­зо­во за­зна­ча­ла, що ста­біль­ність та пе­ред­ба­чу­ва­ність пра­вил опо­да­тку­ва­н­ня є не менш зна­чу­щи­ми чин­ни­ка­ми під час оцін­ки ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту, ніж став­ки по­да­тків. На­ма­га­н­ня вчер­го­ве змі­ни­ти пра­ви­ла опо­да­тку­ва­н­ня всу­пе­реч прин­ци­пу ста­біль­но­сті, за­крі­пле­но­му у По­да­тко­во­му ко­де­ксі Укра­ї­ни, ви­кли­кає спра­ве­дли­ве за­не­по­ко­є­н­ня та роз­дра­ту­ва­н­ня до­бро­со­ві­сно­го бі­зне­су, якийв пер­шу чер­гу від­чу­ває на со­бі тя­гар та­ких ха­о­ти­чних змін. Вра­хо­ву­ю­чи до­свід по­пе­ре­дніх змін бі­знес не має впев­не­но­сті в то­му, що но­ві нор­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу бу­дуть ви­пи­са­ні до­сту­пно, зро­зумі­ло і не по­тре­бу­ва­ти­муть ко­ри­гу­вань про­тя­гом року або роз’яснень з бо­ку ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди.

Та­кож у ЄБА ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня від­су­тність узго­дже­них між рі­зни­ми гіл­ка­ми вла­ди, зокре­ма між пар­ла­мен­том та уря­дом, про­по­зи­цій­що­до по­да­тко­вих змін. За­ру­чни­ком цьо­го, фа­кти­чно, стає бі­знес.

«За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них зу­стрі­чейз ав­то­ра­ми ре­фор­ми Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція вва­жає за не­об­хі­дне на­го­ло­си­ти на на­сту­пно­му: 1. Ми вітаємо пла­ни що­до зни­же­н­ня на­ван­та­же­н­ня на опла­ту пра­ці, зокре­ма шля­хом зни­же­н­ня ста­вок єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску. Однак, ми за­сте­рі­га­є­мо від ска­су­ва­н­ня ма­кси­маль­ної ве­ли­чи­ни ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня єди­но­го вне­ску, адже це фа­кти­чно при­зве­де до збіль­ше­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня. Ска­су­ва­н­ня ма­кси­маль­ної ве­ли­чи­ни ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня єди­но­го вне­ску об­тя­жить са­ме за­ко­но­слу­хня­ний­бі­знес, якийв­же за­раз до­бро­со­ві­сно ви­ко­нує ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства, від­кри­то ви-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.