Як пе­ре­мог­ти на «вну­трі­шньо­му фрон­ті»?

Жур­на­лі­сти з ре­гіо­нів — про те, які зу­си­л­ля що­дня тре­ба до­кла­да­ти ме­дій­ни­кам, щоб зно­ву не до­ве­ло­ся ви­хо­ди­ти на Май­дан

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» -

Ві­до­мий жур­на­ліст Оле­ксандр Мо­тор­ний з ка­на­лу «1+1» ра­зом зі сво­їм опе­ра­то­ром Ми­хай­лом Пу­тя­тою на цьо­му фото ря­ту­ю­ться від чер­го­во­го мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу бо­йо­ви­ків на Зе­ні­ті, що в ра­йо­ні До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. Вра­жа­ю­чу ро­бо­ту на Фо­то­кон­курс «Дня» на­ді­слав жур­на­ліст і фо­то­граф «Го­ло­су Укра­ї­ни» Оле­ксандр Кли­мен­ко. «Сим­во­лі­чно, що фото зро­бле­не у День жур­на­лі­ста, 6 черв­ня цьо­го року», — за­ува­жив фо­то­граф.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КЛИ­МЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.