Про... одяг май­бу­тньо­го

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Ще 1938 року ком­па­нія «Дю­пон де Не­мур» ого­ло­си­ла про ви­на­йде­н­ня но­во­го син­те­ти­чно­го ма­те­рі­а­лу — ней­ло­ну. Ней­лон впер­ше в істо­рії лег­кої про­ми­сло­во­сті ви­рі­шив пи­та­н­ня на­да­н­ня бу­дья­кій­тка­ни­ні мі­цно­сті та ела­сти­чно­сті, чим одра­зу ско­ри­ста­ли­ся ви­ро­бни­ки пан­чіх та шкар­пе­ток. А пер­ші ней­ло­но­ві пан­чо­хи бу­ло пред­став­ле­но 1939 року на Все­сві­тній­ви­став­ці у Нью- Йорку. Аме­ри­кан­ські жін­ки бу­ли в за­хва­ті від та­кої но­вин­ки і ще до ма­со­во­го по­ши­ре­н­ня та­ких пан­чіх на по­ли­цях ма­га­зи­нів всти­гли на­зва­ти їх «одя­гом май­бу­тньо­го».

Це йне див­но, адже пре­зен­та­ція то­ва­ру на ви­став­ці та­ки вра­жа­ла: бі­ля вхо­ду до па­віль­йо­ну сто­яв два­над­ця­ти­ме­тро­ви­йма­не­кен, одя­гне­нийу над­зви­чай­но мі­цні йто­нень­кі ней­ло­но­ві пан­чі­шки. А ре­клам­ні аген­ти ро­зда­ва­ли без­ко­штов­ні зраз­ки йу­сіх за­пев­ня­ли, що «те­пер но­си­ти шов­ко­ві, а не ней­ло­но­ві пан­чо­хи — це все одно, що їзди­ти вер­хи за­мість то­го, щоб їзди­ти ав­то!»

І ось на­ре­шті 24 жов­тня то­го ж року дов­го­о­чі­ку­ва­ні пан­чо­хи на­ді­йшли до ма­га­зи­нів. Во­ни до­бре роз­тя­гу­ва­ли­ся, не втра­ча­ли фор­ми, ви­три­му­ва­ли і дощ, і мо­роз та не утво­рю­ва­ли га­не­бних, на дум­ку біль­шо­сті леді, змор­щок під ко­лі­на­ми.

Са­ме так роз­по­ча­ла­ся «ней­ло­но­ва хо­да» жі­но­цтва сві­том.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.