Ка­тя ПЕ­ТРОВ­СЬКА: «Чу­жих жертв не бу­ває»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Оле­ся ЯРЕМЧУК, «День» Львів — По­тс­дам— Берлін

РЕ­ЦЕН­ЗІЇ, ОГЛЯ­ДИ, АНОНСИ ПРО­ГРАМ І ФІЛЬ­МІВ ТИ­ЖНЯ Ні­ме­цька пи­сьмен­ни­ця укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня — про куль­ту­ру пам’ятіі­по­шук вла­сної іден­ти­чно­сті

Ім’я Ка­ті Пе­тров­ської 2013 року го­ло­сно про­зву­ча­ло в Єв­ро­пі. Спо­ча­тку ав­тор­ка ста­ла ла­у­ре­а­ткою пре­сти­жної пре­мії Інґе­борґ Ба­хман і вже не­за­ба­ром її на­го­ро­джу­ють іта­лій­ською пре­мі­єю Стре­га. За де­бю­тну книж­ку «Ма­буть Естер» — ро­ман, у яко­му пи­сьмен­ни­ця, роз­по­від­а­ю­чи істо­рію сво­єї сім’ї, опо­від­ає одно­ча­сно і про по­дії епо­халь­но­го зна­че­н­ня. Жов­тне­ва ре­во­лю­ція, дві сві­то­ві вій­ни, вте­ча, емі­гра­ція, Ба­бин Яр... Вся тра­ге­дія ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя сплав­ля­є­ться в амаль­га­му доль та імен. Або мо­жли­вих імен. Чо­му «Ма­буть Естер»? Ка­тя Пе­тров­ська не впев­не­на, чи дій­сно її ба­бу­сю, яку вби­ли в Ба­би­но­му Яру, зва­ли Естер? Зни­клі без­ві­сти, стер­ті з ли­ця зем­лі. Ці лю­ди, істо­рії про яких є ма­ло не в ко­жнійукра­їн­ській ро­ди­ні, що во­ни за­ли­ши­ли пі­сля се­бе, що хо­чуть ска­за­ти крізь час? Книж­ка Ка­ті Пе­тров­ської та­кож є своє­рі­дним по­шу­ком вла­сної іден­ти­чно­сті, вла­сно­го ми­ну­ло­го.

КА­ТЯ ПЕ­ТРОВ­СЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.