«Не­по­мі­тна» ін­фор­ма­цій­на ін­тер­вен­ція,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

або Чо­му в дис­ку­сі­ях про го­стей укра­їн­ських ток-шоу не вар­то обме­жу­ва­ти­ся «пі­ша­ка­ми»

Ва­цлав Га­вел якось ска­зав: «Якщо на­ціо­наль­на сві­до­мість по­став­ле­на під за­гро­зу, ця за­гро­за ви­хо­дить із се­ре­ди­ни і за ви­бо­ром, який ча­сто ро­би­ться на ви­бор­чих діль­ни­цях че­рез не­зна­н­ня або лі­но­щі». В Укра­ї­ні теж ско­ро ви­бо­ри, тож не­зна­н­ня і лі­но­щі у гро­ма­дян куль­ти­ву­ють усі — від пар­тій­них фун­кціо­не­рів і їхніх шта­бів, до біль­шо­сті укра­їн­ських ЗМІ. Те, що ме­діа і да­лі успі­шно «за­ко­ху­ють» свою ау­ди­то­рію у пев­ні по­лі­ти­чні фі­гу­ри, а по­тім так са­мо успі­шно «роз­ко­ху­ють» за по­тре­би, з одно­го, еле­кто­раль­но­го, бо­ку свід­чить про те, що в Укра­ї­ні й до­сі існує «культ осо­би­сто­сті» й, по­при усіх по­ва­ле­них ле­ні­нів, ми не на­вчи­ли­ся оці­ню­ва­ти по­лі­ти­чні пар­тії та їхніх лі­де­рів за їхньою про­гра­мою, іде­о­ло­гі­єю, «бек­гра­ун­дом», а все ще схиль­ні йти за обі­цян­ка­ми, а з ін­шо­го — про те, що від­по­від­аль­но­сті ні­хто не від­чу­ває — ні по­лі­ти­ки, які при­хо­дять на укра­їн­ські ток-шоу, по­пе­ре­дньо по­кру­тив­шись в ро­сій­ських ефі­рах і май­же не мі­ня­ю­чи ан­ти­укра­їн­ської ри­то­ри­ки, ні жур­на­лі­сти, які пра­цю­ють «ін­фор­ма­цій­ним фо­ном» у та­ких ви­пад­ках, ні тим біль­ше ме­діа-вла­сни­ки, яких вза­га­лі рід­ко зга­ду­ють у та­ких « про­фе­сій­них » дис­ку­сі­ях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.