До­тан­цю­ва­ли­ся...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Сер­гій ГРА­БОВ­СЬКИЙ

Най­го­лов­ні­ший « ро­бо­чийін­стру­мент » тан­цю­ри­стів — це, як ві­до­мо, но­ги. На дру­го­му мі­сці — від­чу­т­тя ри­тму та най­мен­ших ню­ан­сів му­зи­ки. Ну а да­лі йде все ін­ше. Але це ли­ше якщо го­во­ри­ти про пе­ре­сі­чних тан­ців­ни­ків. Ви­зна­чні май­стри тан­цю, ба­лет­мей­сте­ри, хо­ре­о­гра­фи- по­ста­нов­ни­ки, тим па­че чле­ни жу­рі рі­зно­го ро­ду тан­цю­валь­них кон­кур­сів му­сять ма­ти, крім до­бре тре­но­ва­них ніг, ще йне­по­га­ні го­ло­ви, зда­тні бли­ска­ви­чно ре­а­гу­ва­ти на най­мен­ші ню­ан­си си­ту­а­ції, вір­но її оці­ню­ва­ти та про­по­ну­ва­ти пра­виль­ні ви­снов­ки.

На жаль, на те­ле­ба­чен­ні і вза­га­лі — в куль­тур­но­му про­сто­рі Укра­ї­ни ді­ють ін­ші за­ко­но­мір­но­сті. Со­ці­аль­ні ме­ре­жі ско­ли­хну­ла вкрай­не­аде­ква­тна ре­а­кція двох із трьох чле­нів жу­рі шоу «Тан­цю­ють всі!» (те­ле­ка­нал СТБ) на те, що кон­кур­сан­тка На­тал­ка Бє­ла­зьо­ра­ва — сту­ден­тка з Мін­ська — спіл­ку­ва­ла­ся з « ме­тра­ми » бі­ло­ру­ською, спе­ці­аль­но за­зна­чив­ши, що во­на до­бре ро­зу­міє укра­їн­ську, то­му з нею мо­жна роз­мов­ля­ти укра­їн­ською мо­вою. Слід ви­зна­ти, що член жу­рі Ко­стян­тин То­міль­чен­ко та­ки має го­ло­ву — він одра­зу ж пе­ре­йшов на укра­їн­ську, тим ча­сом ін­ші чле­ни жу­рі — Влад Яма йТе­тя­на Де­ни­со­ва — від­вер­то смі­я­ли­ся з бі­ло­ру­ської мо­ви, якою го­во­ри­ла дів­чи­на, ка­жу­чи, що ні­чо­го не ро­зу­мі­ють, мов­ляв, «что прои­схо­дит?» Та­ка ре­а­кція чле­нів жу­рі своє­рі­дно під­ба­дьо­ри­ла й пев­ну ча­сти­ну за­лу (за­пис про­гра­ми від­бу­вав­ся у Хар­ко­ві), яка та­кож по­ча­ла по-де­біль­но­му ре­го­та­ти...

Тим ча­сом ко­жній­біль­шменш при­том­ній­та осві­че­ній лю­ди­ні зро­зумі­ло бу­ло, що кон­кур­сан­тка при­їха­ла з Бі­ло­ру­сі. Пе­ре­ди­ві­ться са­мі ві­део­ро­лик ( https:// youtu. be/ tX9ljGEYR)— всту­пні та­кти му­зи­ки, на­ро­дни­йодяг, пер­ші ж сло­ва На­та­лі... Що смі­шно­го у бі­ло­ру­ській­мо­ві? Що в ній не­зро­зумі­ло­го ( зви­чай­но, для то­го, хто віль­но во­ло­діє укра­їн­ською, а не ли­ше «рус­ским со сло­ва­рём)? Лін­гві­сти за­ува­жу­ють, що укра­їн­ська має 84% спіль­ної ле­кси­ки з бі­ло­ру­ською, ще кіль­ка від­со­тків до­дає во­ло­ді­н­ня ро­сій­ською, ну а якщо ви зна­є­те хоч тро­хи ще й поль­ську, то про­блем уза­га­лі бу­ти не мо­же. Але щой­но зга­да­ні «зір­ки» СТБ, схо­же, про­сто глу­хі до всьо­го, крім до­ста­тньо при­мі­тив­ної ро­сій­ської. Хі­ба що укра­їн­ською во­ни па­сив­но во­ло­ді­ють... Тим ча­сом бі­ло­ру­си дру­га за кіль­кі­стю етні­чна мен­ши­на в Укра­ї­ні (вслід за ро­сі­я­на­ми), а бі­ло­ру­ська лі­те­ра­ту­ра дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя да­ла та­ких зна­чних пись- мен­ни­ків, як Алесь Ада­мо­вич, Ва­силь Би­ков і Во­ло­ди­мир Короткевич. І се­ред су­ча­сних лі­те­ра­то­рів, які пи­шуть бі­ло­ру­ською, ви­ста­чає не­пе­ре­сі­чних ав­то­рів. Іна­кше ка­жу­чи, які мо­жуть бу­ти під­ста­ви у нор­маль­них лю­дей­ре­го­та­ти і ка­за­ти, що ні­чо­го не ро­зу­мі­ють, ледь за­чув­ши бі­ло­ру­ську? Жо­дних під­став. Але це, схо­же, у нор­маль­них лю­дей, а не у пред­став­ни­ків « рус­ско­го ми­ра » , для яких укра­їн­ська в Укра­ї­ні — це щось мар­гі­наль­не йдру­го­ря­дне, а бі­ло­ру­ська на ву­стах бі­ло­ру­сів — то вза­га­лі ка­зна- що, гі­дне ли­ше не­ро­зу­мі­н­ня йре­го­ту...

При цьо­му Влад Яма не бачить ні­чо­го не­прийня­тно­го у сво­їй­по­ве­дін­ці: «Ми з уча­сни­цею зро­зумі­ли одне одно­го. І, по- мо­є­му, всі за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ні. Ре­шта — чи­їсь ви­гад­ки. Впер­ше за 8 ро­ків існу­ва­н­ня на­шо­го шоу, хтось так схо­ду, без по­пе­ре­дже­н­ня, з на­ми по­чав роз­мов­ля­ти бі­ло­ру­ською. Сам цей­факт для нас був не­спо­ді­ва­ним, і по­ки ми з нею роз­мов­ля­ли, ні­як не мо­гли до цьо­го звикнути. От і все! Ні­якої не­по­ва­ги до бі­ло­ру­ської мо­ви я тут не ба­чу... Як­би на нас обра­зи­ла­ся са­ма уча­сни­ця, з якою ми роз­мов­ля­ли, я ду­маю, був би сенс ви­ба­чи­тись. Але про­си­ти ви­ба­че­н­ня у лю­дей, які жи­вуть у «Фейс­бу­ці» і яким щось зда­ло­ся, ме­ні зда­є­ться що­най­мен­ше див­ним».

До лю­дей, які «жи­вуть у «Фейс­бу­ці» й обу­ри­ли­ся по­ве­дін­кою жу­рі, Яма за­пи­сав, зокре­ма, Ан­же­лі­ку Ру­дни­цьку, Юрія Вин­ни­чу­ка, Ро­ма­на Ка­ба­чія йниз­ку ін­ших укра­їн­ських ін­те­ле­кту­а­лів і куль­тур­тре­ге­рів. Схо­же, їхні прі­зви­ща і сам факт їхньо­го існу­ва­н­ня для Ями — це та­ка са­ма terra incognita, як і факт існу­ва­н­ня бі­ло­ру­ської мо­ви. Іна­кше ка­жу­чи, тан­цю­ри­стхо­ре­о­граф по­вів­ся по-хам­ськи не ли­ше що­до бі­ло­ру­ської мо­ви, а йщо­до укра­їн­ської куль­ту­ри. Одне сло­во, «рус­ский­со сло­ва­рем» і но­ги за­мість го­ло­ви...

Ця на­ста­но­ва чле­на жу­рі шоу «Тан­цю­ють всі!» ви­да­є­ться не ви­пад­ко­вою. Це — від­дзер­ка­ле­н­ня мов­но-куль­тур­ної по­лі­ти­ки вла­сни­ка (Ві­ктор Пін­чук) і ме­не­джмен­ту СТБ, яка не від­по­від­ає за­галь­но­куль­тур­нійі лін­гво­е­тні­чній­си­ту­а­ції в кра­ї­ні й фа­кти­чно спря­мо­ва­на на ствер­дже­н­ня не­о­ко­ло­ні­аль­но­го ста­ту­су Укра­ї­ни як око­ли­ці «рус­ско­го ми­ра». Та­ка мов­на по­лі­ти­ка те­ле­ка­на­ла від­вер­то грає на ру­ку як офі­цій­ній Бі­ло­кам’яній, так й «опо­зи­цій­ним» до Крем­ля си­лам — від одвер­тих чор­но­со­тен­ців до «си­стем­них лі­бе­ра­лів», які в уні­сон з вла­дою вва­жа­ють усе, що на­пи­са­но та ска­за­но ро­сій­ською мо­вою ча­сти­ною «рус­ской­куль­ту­ры». І річ не ли­ше в без­за­сте­ре­жно­му до­мі­ну­ван­ні ро­сій­ської мо­ви в усіх шоу СТБ йу вель­ми спе­ци­фі­чно­му під цим огля­дом до­бо­рі чле­нів жу­рі кон­кур­сів, а йу «змі­стов­ній­ру­си­фі­ка­ції» те­ле­ка­на­ла. Ча­сто не роз­бе­реш, в якій­кра­ї­ні від­бу­ва­є­ться дія і чиї гро­ма­дя­ни фі­гу­ру­ють на екра­ні. Укра­ї­но­мов­них уча­сни­ків (ска­жі­мо, у по­пу­ляр­но­му ку­лі­нар­но­му те­ле­шоу «Ма­сте­рШеф» — са­ма на­зва є су­міш­шю ро­сій­ської з ан­глій­ською, та­ким со­бі про­він­цій­ним «піджін-рашн») став­лять у та­ку си­ту­а­цію, що во­ни зму­ше­ні пе­ре­хо­ди­ти на якийсь ди­кий суржик, що­би «ба­ла­ка­ти по-го­род­сько­му». І на­зва шоу «Тан­цю­ють всі!» — це теж суржик. Лі­те­ра­тур­ною укра­їн­ською мо­вою ця на­зва має пи­са­ти­ся: «Тан­цю­ють усі!»...

У нор­маль­ній­дер­жа­ві ре­го­ту­ни з жу­рі на­дов­го, якщо не на­зав­жди, зни­кли б з те­ле­е­кра­нів. Але ми жи­ве­мо в Укра­ї­ні, а СТБ на­ле­жить ві­до­мій«сім’ї»...

А ось як оці­ни­ла си­ту­а­цію са­ма На­тал­ка Бє­ла­зьо­ра­ва: «Я вель­мі га­на­ру­ся ва­мі, што вы пі­ша­це мне лі­сты з прось­бай­пра­ба­чыць суд­дзям. Але я про­ста ха­чу, каб вы ве­да­лі, што я вас та­кса­ма вель­мі лю­блю і на суд­дзяў не крыўдую, бо я ве­даю, што са­пра­ўдныя ўкра­ін­цы ма­юць го­нар, і гэта вы яшчэ раз па­цьвер­дзі­лі сва­ёй­пад­трым­кай ! Дзя­куй­вам! Сла­ва Укра­і­ні!»

«Рус­ский мир» за­мість куль­ту­ри та но­ги за­мість го­ло­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.