Як пе­ре­да­ти дух ча­су

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Уно­чі з 25 на 26 жов­тня о 00.30 на те­ле­ка­на­лі «1+1» ди­ві­ться про­гра­му «Ар­гу­мент-Кі­но» та фільм укра­їн­ської ре­жи­сер­ки Сві­тла­ни Ільїн­ської «Яма».

Ігро­вий­пов­но­ме­тра­жний­де­бют Сві­тла­ни Ільїн­ської «Яма» від­був­ся на Ки­їв­ській­кі­но­сту­дії Дов­жен­ка не без пев­ної швед­ської уча­сті. І це екра­ні­за­ція одно­ймен­ної по­ві­сті ро­сій­сько­го пи­сьмен­ни­ка Олександра Ку­прі­на, якийп’ять ро­ків прожив в Укра­ї­ні, за­ли­шив­ши по то­му свої роз­ма­ї­ті вра­же­н­ня на па­пе­рі.

Сю­жет «Ями» вби­рає в се­бе три мі­ся­ці з жи­т­тя бор­де­лю, за яки­ми вга­ду­ю­ться ки­їв­ські при­го­ди йспо­сте­ре­же­н­ня Ку­прі­на. А се­ред від­ві­ду­ва­чів дому роз­пу­сти зу­стрі­ча­ю­ться пред­став­ни­ки рі­зних ша­рів су­спіль­ства — від дрі­бних зло­дю­жок та вбивць до пе­да­го­гів та гім­на­зи­стів. Один із клі­єн­тів, пе­ре­йняв­шись до­лею не­ща­сної, бе­ре­ться врятувати від бор­дель­но­го жи­т­тя по­вію Лю­бу...

Оле­ксандр Ку­прін по­тра­пив на укра­їн­ські зем­лі як ро­сій­ський вій­сько­вик на­при­кін­ці ХІХ сто­лі­т­тя — спо­ча­тку на По­ді­л­ля, до Про­ску­ро­ва ( ни­ні це мі­сто Хмель­ни­цький), а зго­дом, по­ли­шив­ши ар­мій­ську слу­жбу, чи­ма­ло ман­дру­вав, змі­ню­ю­чи про­фе­сії, спо­сіб жи­т­тя та ото­че­н­ня. Та­ким чи­ном на­би­ра­ю­чись вра­жень для твор­чо­сті.

За час сво­го п’яти­лі­тньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні Ку­прін чи­ма­ло дру­ку­вав­ся в мі­сце­вій­пре­сі. Зокре­ма, при­кме­тним став йо­го цикл на­ри­сів «Ки­їв­ські ти­пи», що бу­ло зі­бра­но із від­по­від­них пу­блі­ка­ційу ки­їв­ських га­зе­тах.

Вла­сне, ці са­мі «ки­їв­ські ти­пи» і скла­да­ють па­лі­тру пер­со­на­жів «Ями», на­пи­са­ної Ку­прі­ним де­що пі­зні­ше, вже по­за Ки­є­вом та Укра­ї­ною, але во­че­видь на ки­їв­сько­му ма­те­рі­а­лі, на спо­га­дах про по­діль­ську ву­ли­цю Ям­ську, яка від 1885 року два де­ся­ти­лі­т­тя ле­галь­но слу­гу­ва­ла « квар­та­лом чер­во­них лі­хта­рів».

Ці­ка­во, що в по­шу­ках до­сто­вір­ної мі­ської на­ту­ри кін­ця ХІХ сто­лі­т­тя ав­то­ри екра­ні­за­ції «Ями» не обме­жи­ли­ся Ки­є­вом зраз­ка 1990 року, ча­сти­на ло­ка­цій— це Віль­нюс, сто­ли­ця Ли­тви.

Що­до то­го, на­скіль­ки сце­на­ри­сти — Ан­дрійКур­ков та са­ма ре­жи­сер­ка Сві­тла­на Ільїн­ська — в екра­ні­за­ції ку­прін­ської «Ями» до­три­му­ва­ли­ся лі­те­ра­тур­ної пер­шо­о­сно­ви, то вар­то за­ува­жи­ти — не ду­же. Та в цьо­му не­має ні­яко­го кри­мі­на­лу. Зре­штою, во­ни зо­се­ре­ди­ли­ся на атмо­сфе­рі опо­віді, на­ма­га­ли­ся пе­ре­да­ти дух ча­су. Для то­го ви­лу­ча­ли ці­лі сю­же­тні лі­нії або йдо­да­ва­ли но­ві окре­мі сце­ни. Че­рез це екра­ні­за­ція за­зна­ла чи­ма­ло кри­ти­ки. Утім, як і са­ма по­вість Ку­прі­на на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя, ко­ли по­ба­чи­ла світ. Вла­сне, за над­то на­ту­ра­лі­сти­чний, одвер­тий, як на той­час, опис пу­блі­чно за­мов­чу­ва­но­го, опис жи­т­тя в бу­дин­ку роз­пу­сти.

Зре­штою, Сві­тла­на Ільїн­ська сво­го ча­су за­ува­жи­ла — во­на ста­ви­ла пе­ред со­бою зав­да­н­ня на­да­ти екран­ній«Ямі», на про­ти­ва­гу ме­ло­дра­ма­ти­чній­лі­те­ра­тур­ні­йо­сно­ві, гро­те­ксно-фар­со­вої то­наль­но­сті.

Для роз­ви­тку те­ми у про­гра­мі де­мон­стру­ва­ти­ме­ться спе­ці­аль­ний сю­жет, у яко­му йти­ме­ться про бор­дель як мо­дель сві­ту в кі­не­ма­то­гра­фі.

На укра­їн­сько­му ТБ по­ка­жуть ігро­вий пов­но­ме­тра­жний де­бют Сві­тла­ни Ільїн­ської «Яма»

ФОТО НА­ДА­НО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ГУ­МЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.