«Не­по­мі­тна» ін­фор­ма­цій­на ін­тер­вен­ція,

Або Чо­му в дис­ку­сі­ях про го­стей укра­їн­ських ток-шоу не вар­то обме­жу­ва­ти­ся«пі­ша­ка­ми»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» -

ту­а­ції ви­ни­ка­ти­муть по­стій­но. Бо це — не по­оди­но­кий ви­па­док, а тен­ден­ція. «За це окре­ме яви­ще і по­яву я б не до­рі­кав ве­ду­чо­му про­гра­ми, — на­пи­сав на сво­їй «Фейс­бук»-сто­рін­ці оде­ський жур­на­ліст, бло­гер «Дня» Оле­ксандр При­ли­пко що­до си­ту­а­ції на «Сво­бо­ді сло­ва». — Звер­нув би ува­гу на ін­ше. Про­гра­ма «Сво­бо­да сло­ва», яку вів то­ва­риш Ку­ли­ков, з дав­ніх ча­сів на­да­ва­ла мі­кро­фон усім па­ра­но­ї­даль­ним не­на­ви­сни­кам Укра­ї­ни. Ін­ди­фе­рен­тно­му по­фі­гі­сту Іщен­ку, «кра­сно­му солн­цу» Го­лу­бу, «на­пів­при­па­до­чно­му» ско­мо­ро­ху Ча­лен­ку, рі­зним жі­но­чкам з ро­сій­ських ЗМІ і ана­ло­гі­чній пу­блі­ці вель­ми низь­ко­го екс­пер­тно­го рів­ня... Тоб­то йде­ться про яви­ще, ко­ли жур­на­ліст, з не­зро­зумі­лих при­чин, ви­явив­ся со­ю­зни­ком і мо­де­ра­то­ром ці­лої ко­гор­ти зра­дни­ків і про­во­ка­то­рів. І ви­па­док з Бон­да­рен­ко слід бу­ло б роз­гля­ну­ти не окре­мо від за­галь­но­го скла­ду і укла­ду «до­ро­гої» пе­ре­да­чі, а як ло­гі­чне про­дов­же­н­ня роз­по­ча­то­го ба­га­то ро­ків то­му про­е­кту».

Але чи на­віть ті, хто хо­тів би це про­го­во­ри­ти, ви­зна­ча­ють це за осно­ву «по­ряд­ку ден­но­го»? Ні. Го­во­ри­ться про слу­жби (і справ­ді ці­ка­во, чи роз­слі­ду­є­ться спра­ва «ор­га­ні­за­цій­но­го цен­тру», який за­мов­ляв, роз­ро­бляв і опла­чу­вав час цих лю­дей в ефі­рі? — Авт.). Ну, і ці­ка­ва дум­ка са­мих ме­дій­ни­ків: ви прав­да вва­жа­є­те, що це діа­лог? Хто на­сту­пний? За­хар­чен­ко? Мо­то­ро­ла? Ді­ма Кі­сє­льов? В них же теж ін­ша дум­ка про Дон­бас». Як упов­но­ва­же­ну Пре­зи­ден­та з пи­тань мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях, лю­ди­ну, яка ча­сто бу­ває у Мін­ську, го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на за­пи­та­ла тут же у ко­мен­та­рях Іри­ну Ге­ра­щен­ко: «Іри­но, за­пи­тай­те про це Ле­о­ні­да Да­ни­ло­ви­ча...! При чо­му тут не­ща­сний, за­му­че­ний сер­віль­ні­стю і ком­про­мі­са­ми, Ку­ли­ков? — і да­лі, — На­ші жур­на­лі­сти впер­то ро­блять ви­гляд, що не ро­зу­мі­ють, чо­му в Мін­ській пе­ре­го­вор­ній гру­пі з’явив­ся Ку­чма, і який зв’язок між цим фа­ктом і по­явою Бон­да­рен­ко в ефі­рі Ку­ли­ко­ва». Про­те від­по­віді по фа­кту — не бу­ло. І єди­ний, хто че­сно про­ко­мен­ту­вав — це опе­ра­тор, про­дю­сер, ре­жи­сер Сер­гій Та­хма­зов, який на­пи­сав: «Так во­ни на­справ­ді не ро­зу­мі­ють». А ін­шим, ви­хо­дить, ви­гі­дно не ро­зу­мі­ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.