«Крим. Ку­рорт су­во­ро­го ре­жи­му»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Не­що­дав­но в ін­тер­не­ті з’явив­ся фільм- роз слі ду ван ня, як йо го по зи ці о ну ють твор ці, під на звою « Крим. Ку рорт су во ро го ре жи - му » . Це — до ку мен таль на чо ти - ри се рій на роз по відь про іс то рію пів ос т ро ва з 1783 по 1991 рік. І, хоч як див­но для до­ку­мен­таль­них філь мів в ук ра їнсь кій тра ди ції, роз­по­відь ці­ка­ва не ли­ше опо­від­дю, а й кар­тин­кою. Май­же увесь об ра зот вор чий ряд кі но стріч ки по­бу­до­ва­ний на ма­ло­ві­до­мих гра­вю рах ху дож ни ків XVIII— XIX сто­лі­т­тя.

За сло­ва­ми ав­то­ра і ре­жи­се­ра кі но стріч ки Іго ря Під дуб но го, фільм був роз­ра­хо­ва­ний на те­ле­ві­зій ну та ін тер нет- ав ди то рію. « Пра во пер шої но чі » ді ста ло ся UA: Пер ший, так би мо ви ти, « за зем ляц т вом » ( Зу раб Ала са нія і Ігор Під дуб ний — хар ків’ яни). Ци­ми ж ви­хі­дни­ми фільм бу­де по- ка за но на ре гі о наль но му те ле ба - чен ні. Ав­тор та кож звер тав ся з про по зи ці­єю про тран с ля цію філь му на « Ін­тер » і « 1+ 1 » , але від по ві ді по ки що не от ри мав. Істо­рія (не за­мов­ле­на) не над­то ці­ка­вить укра­їн­ське те­ле­ба­че­н­ня.

«У нас вза­га­лі до­ку­мен­таль­них філь­мів не­має — якщо ми го­во­ри­мо про філь­ми, які не со­ром­но по­ка­зу­ва­ти на ши­ро­ку ау­ди­то­рію, — го­стро ре­а­гує Ігор Під­ду­бний. — Те, що гля­дач бачить у філь­мі про Крим, — це екс­клю­зив­на хро­ні­ка. Зав­дя­ки осо­би­стим сто­сун­кам нам вда­ло­ся у двох кі­но-фото-ві­део­ар­хі­вах — Мо­скви та Ки­є­ва — узя­ти та­кі ма­те­рі­а­ли, які ін­шим, мо­жли­во, ду­же скла­дно на­да­ти. Сло­во «Крим» від­сте­жу­ва­ли у рі­зних тво­рах, і де­я­кі ре­зуль­та­ти нас ду­же зди­ву­ва­ли. Ми зна­йшли ві­део Ле­ся Кур­ба­са, за­снов­ни­ка те­а­тру в Хар­ко­ві, яко­го роз­стрі­ля­но в Сан- дар­мо­сі 1937 року. Не ду­маю, що хтось із хар­ків’ян знає, що в Кри­му Кур­бас про­во­див уро­ки без­по­се­ре­дньо пе­ред сво­їм аре­штом. Вла­сне ка­жу­чи, і ар­хів Ша­гін Гі­рея за­раз мі­сти­ться в Санкт-Пе­тер­бур­зі. Це все бу­ло ви­ве­зе­но ще за Ка­те­ри­ни. І бу­ло б не­по­га­но цей ар­хів зна­йти. І ось то­ді з’яви­ться справ­жній фільм про Крим, яко­го ми не зна­є­мо».

Ка­жу­чи про па­ра­ле­лі ми­ну­ло­го із сьо­го­де­н­ням в істо­рії Кри­му, ре жи сер за ува жує: « Ко ли Ша гін Гі­рею (став­ле­ник ро­сій­ської ім­пе­рії, остан ній кримсь кий хан, який втік від на­ро­дно­го бун­ту) ви­їжджав че­рез Ка­лу­гу, отри­мав­ши свої пен сій ні, на Ро дос, я ска зав «Ро­стов». 1918 року бу­ла по­ді­бна до ті­єї, що є сьо год ні, бло ка да Кри­му. І то­ді упро­довж трьох чи п’яти днів уряд Кри­му пе ре­ду­мав і про сив ся в Укра ї ну ( на той час Крим був під ра дянсь кою вла - дою. — Авт.)... Лю ди, як і ра ні - ше, не ста­ли цін­ні­стю ті­єї чи ті­єї дер­жа­ви, ва­жли­ві­шим є флот, як ко лись, так і за раз — флот як війсь ко ва ба за. І за ра ди цьо го — всі ці пи­та­н­ня що­до Кри­му».

Під кі нець роз мо ви Ігор Під - дуб ний ні би не на вмис не за ува - жив: « Ба га то крим чан, до ре чі, пе ре гля ну ло фільм » . І, пі сля уто­чне­н­ня, до­дав: «Крим­чан, які меш ка ють на пів ос т ро ві і ма ють вла­ний по­гляд на те, що від­бу­ва­єть ся » . « На справ ді від по відь на за­пи­та­н­ня «чий Крим?» мі­сти­ться там, в істо­рії три­ва­лі­стю по­над дві­сті ро­ків», — ка­зав в ін­терв’ю для UA:Пер­ший Ігор Під­ду­бний. І якщо переглянути фільм «Крим. Ку рорт су во ро го ре жи му » — все стає гра­ни­чно зро­зумі­лим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.