ВЕРНIСАЖ МАЙСТРIВ

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Оле­на ШАПІРО, ми­сте­цтво­зна­вець Фото на­да­ні ав­то­ром

У Ки­є­ві від­кри­ла­ся­ви­став­ка до Дня­ху­до­жни­ка

Уза­лах На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни від­кри­ла­ся Все­укра­їн­ська що­рі­чна ви­став­ка «До Дня ху­до­жни­ка», при­свя­че­на про­фе­сій­но­му свя­ту, яке слу­жи­те­лі муз з ен­ту­зі­а­змом від­зна­чи­ли 11 жов­тня. Ор­га­ні­за­то­ри по­ка­за­ли кра­щі ро­бо­ти май­стрів з усіх ре­гіо­нів кра­ї­ни, по­клав­ши в осно­ву тво­ри ху­до­жни­ків Оде­ської, Хар­ків­ської, Львів­ської і Ки­їв­ської ор­га­ні­за­цій Спіл­ки ху­до­жни­ків.

Пер­ше вра­же­н­ня від мас­шта­бної екс­по­зи­ції, гар­мо­ній­но й ефе­ктно роз­мі­ще­ної у п’ятьох за­лах, — ду­же по­зи­тив­не, та і са­ма атмо­сфе­ра на вер­ні­са­жі ди­во­ви­жно до­бра, сві­тла і го­стин­на. Біль­ше чо­ти­рьох со­тень тво­рів жи­во­пи­су, гра­фі­ки, скуль­пту­ри і де­ко­ра­тив­но-при­кла­дно­го ми­сте­цтва від­тво­рю­ють усі гра­ні на­ціо­наль­но­го ми­сте­цтва, а на­яв­ність пред­став­ни­ків рі­зних ху­до­жніх шкіл і на­пря­мів у по­єд­нан­ні з ви­со­ким рів­нем

РЕ­КЛА­МА май­стер­но­сті до­зво­ляє нам пи­ша­ти­ся сво­ї­ми Май­стра­ми.

«Най­га­ря­чі­ші» тво­ри свід­чать про жи­ву не­бай­ду­жість твор­чої бо­ге­ми до ре­аль­них бід сьо­го­де­н­ня. Це кар­ти­ни на вій­сько­ву те­му («У зо­ні АТО» Ві­кто­ра Са­мо­хі­на) і при­свя­че­ні Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті («Отче Наш. Чер­нець на ву­ли­ці Гру­шев­сько­го» Пе­тра Сми­ков­сько­го). Істо­тно до­пов­ни­ли екс­по­зи­цію по­ло­тна, звер­не­ні до істо­рії Укра­ї­ни: при­кла­дом мо­же по­слу­жи­ти на­пи­са­на в кращих тра­ди­ці­ях ре­а­лі­зму картина Ві­кто­ра Ен­де­бе­рі («Роз­кур­ку­ле­на сім’я бі­ля сво­єї ха­ти в 30-ті ро­ки ХХ ст. в се­лі Уда­чне До­не­цької обла­сті»), яка зму­шує нас за­ми­слю­ва­ти­ся про те, що най­сум­ні­ші сто­рін­ки на­шої істо­рії, на жаль, зна­хо­дять своє від­дзер­ка­ле­н­ня у тра­гі­чних по­ді­ях сьо­го­де­н­ня.

Всі жан­ри обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва біль­шою чи мен­шою мі­рою від­обра­жа­ють наш мен­та­лі­тет, істо­рію і

e-mail: chedit@day.kiev.ua куль­ту­ру, ство­рю­ю­чи уза­галь­не­ний образ укра­їн­ця. Пор­тре­тний жанр осо­бли­во цін­ний, бо до­зво­ляє по­ба­чи­ти облич­чя най­більш не­ор­ди­нар­них — а іно­ді і зви­чай­них лю­дей, які во­лею до­лі ста­ли актив­ни­ми ді­йо­ви­ми осо­ба­ми су­ча­сно­сті. В екс­по­зи­ції є і кла­си­чний жі­но­чий образ «по­за ча­сом» — порт­рет мо­ло­дої укра­їн­ки («За­мрі­я­на» Олексія Мо­ро­за) і гру­по­вий порт­рет кря­жи­стих і мі­цних, як ста­рі ду­би, се­лян із стар­шо­го по­ко­лі­н­ня («Ро­ве­сни­ки» Гри­го­рія Ма­це­го­ри), спо­до­ба­є­ться гля­да­чам і слі­пу­ча пер­ли­на: по-лі­тньо­му те­плий і жит­тє­ра­ді­сний порт­рет дів­чин­ки («Моє со­не­чко. Порт­рет Ка­ті Самокиш » Л. Лав­ро­вої). У скуль­пту­рі гля­дач по­ба­чить зна­ко­вих осіб рі­зних епох: від ле­ген­дар­но­го «Ба­я­на» Ва­си­ля Бо­ро­дая, ви­тон­че­но-ду­хов­но­го порт­ре­та Гри­го­рія Ско­во­ро­ди Ві­кто­ра Крав­це­ви­ча і пре­кра­сно­го обра­зу мо­ло­до­го Ан­дрея Ше­пти­цько­го ро­бо­ти Іва­на Бре­зві­на до порт­ре­та на­шо­го су­ча­сни­ка, ство­ре­но­го Ва­си­лем Кор­чо­вим. Са­краль­ній те­ма- ти­ці при­свя­че­ні про­зо­ро-чи­стий, су­во­рий скля­ний «Ан­гел» Іва­на Му­сі­єв­сько­го і «Во­зне­сі­н­ня Ісу­са» В. Гу­ри­лю­ка.

Щи­ро ша­но­ва­ний ба­га­тьма по­ко­лі­н­ня­ми на­ших жи­во­пи­сців пей­за­жний жанр пред­став­ле­ний на вер­ні­са­жі яскра­во й у всій пи­шно­сті. Зов­сім не обов’яз­ко­во бу­ти мі­сти­ком, щоб зу­мі­ти по­ба­чи­ти все жи­т­тя як без­ко­не­чну низ­ку чу­дес: атмо­сфе­ра «Лі­тньої но­чі» Ві­кто­ра Ри­жих по­вер­не гля­да­че­ві від­чу­т­тя но­ви­зни від спо­гля­да­н­ня ча­клун­ства при­ро­ди. Про­зора, прохо­ло­дна і по­е­ти­чна «Се­днів­ська осінь» на кар­ти­ні О. Пе­трен­ко, ще­дрим і те­плим сон­цем зі­гріє нас ім­пре­сіо­ні­сти­чне по­ло­тно «Ли­пень, ко­ли маль­ви цві­туть» Г. Сер­ге­є­вої. Якнай­тон­ші пе­ре­ли­ви не­бе­сно­го пер­ла­му­тру і со­ко­ви­ту сві­жість зе­ле­ні ще­дро да­рує гля­да­чам Ма­ксим Мазур у сво­є­му пей­за­жі «З ри­бал­ки», а Бо­г­дан Ку­зів за­тя­гне най­ура­зли­ві­ших гля­да­чів у су­во­рі сні­го­ві за­ме­ти пе­ред ха­тка­ми під час «Зи­ми в Дзем­бро­ні».

До­свід­че­ним май­стром жанр на­тюр­мор­ту мо­же бу­ти обі­гра­ний ар­ти­сти­чно і з гу­мо­ром: та­ке по­ло­тно «Че­ка­н­ня» В. Шу­лі­ки з роз­та­шо­ва­ним на під­ві­кон­ні рі­зно­ко­льо­ро­вим скля­ним по­су­дом, що на­вер­тає на дум­ку про пер­спе­кти­ву при­го­ту­ва­н­ня до­ма­шньо­го ви­на, бра­ги або шна­псу. Ви­шу­ка­но-стри­ма­не і ду­же кра­си­ве по­ло­тно Бориса Михайлова «Сіль­ське срі­бло» з кра­сно­мов­ним на­пи­сом на ру­шни­ку «Ту­ман яром ко­ти­ться, кра­ще жи­ти хо­че­ться» теж до­зво­ляє при­йти до ви­снов­ку, що, ма­буть, на­тюр­морт — на­йопти­мі­сти­чні­ший з усіх жан­рів. Смі­ли­во на­пи­са­не в яскра­вих і чи­стих ко­льо­рах «Ще­дре лі­то» Га­ли­ни Го­ро­дни­че­вої за­пе­ре­чує гір­ко­ту пе­си­мі­зму з при­во­ду еко­но­мі­чно­го за­не­па­ду і пе­ре­ко­нує нас у не­ви­чер­пно­му багатстві на­шої при­ро­ди і не­по­хи­тній зда­тно­сті укра­їн­ців щи­ро ра­ді­ти жи­т­тю. Про сер­де­чну ще­дрість і зда­тність до ве­ли­ких і справ­жніх від­чут­тів свід­чить по-ван­го­гів­ськи на­пру­же­ний ко­ло­рит, що ство­рює емоційну сим­фо­нію в по­ло­тні «Біль­ше ніж чер­во­ний» Окса­ни Одай­ник.

День Ху­до­жни­ка, яко­му при­уро­че­на ви­став­ка, — чу­до­вий при­від при­ві­та­ти на­ших ме­трів, яким да­но цей див­ний дар: усві­дом­лю­ва­ти і ство­рю­ва­ти Кра­су. По­ра­ду­ва­ти се­бе спо­гля­да­н­ням укра­їн­ських ше­дев­рів мо­жна до 25 жов­тня в за­лах Цен­траль­но­го бу­дин­ку ху­до­жни­ка.

Вхід віль­ний, ви­став­ка пра­цює що­дня з 12.00 до 19.00, ви­хі­дний день — вів­то­рок.

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

О.ПЕ­ТРЕН­КО. «СЕ­ДНІВ­СЬКА ОСІНЬ»

О.ОДАЙ­НИК. «БІЛЬ­ШЕ НІЖ ЧЕР­ВО­НЕ»

Б.МИХАЙЛОВ. «СЕ­ЛЯН­СЬКЕ СРІ­БЛО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.