Бай­ден не бо­ро­ти­ме­ться за Бі­лий дім

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ві­це-пре­зи­дент США Джо Бай­ден за­явив, що не ба­ло­ту­ва­ти­ме­ться на пост пре­зи­ден­та США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії на ви­бо­рах 2016 року. Про це він по­ві­до­мив жур­на­лі­стів у Бі­ло­му до­мі в при­су­тно­сті ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та Спо­лу­че­них Шта­тів Ба­ра­ка Оба­ми і сво­єї дру­жи­ни, пе­ре­дає Reuters. «Я ді­йшов ви­снов­ку, що ві­кно мо­жли­во­стей за­кри­ло­ся», — ци­тує ABC News 72-рі­чно­го Бай­де­на. За сло­ва­ми ві­це­пре­зи­ден­та, йо­му за­бра­кне ча­су, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти успі­шну пе­ред­ви­бор­ну кам­па­нію пі­сля за­кін­че­н­ня тра­у­ру по йо­го си­но­ві Бо Бай­де­ну, який по­мер від ра­ку. Він та­кож за­зна­чив, що має на­мір бо­ро­ти­ся з ра­ком. При цьо­му ві­це-пре­зи­дент за­явив, що «ві­дмо­ва від уча­сті у ви­бо­рах не озна­чає, що він мов­ча­ти­ме». Він під­кре­слив, що має на­мір до­по­ма­га­ти Де­мо­кра­ти­чній пар­тії на ви­бо­рах. « Ми по­вин­ні по­кла­сти край роз­бі­жно­стям, які роз­ри­ва­ють кра­ї­ну на ча­сти­ни. Це про­дов­жу­ва­ло­ся впро­довж дов­го­го ча­су. Я не вва­жаю, що ми ма­є­мо дивитися на ре­спу­блі­кан­ців як на опо­зи­цію. Во­ни не во­ро­ги», — до­дав Бай­ден. Як за­зна­ча­ють ЗМІ, ця ухва­ла Джо Бай­де­на роз­чи­щає шлях пе­ред Гі­ла­рі Клін­тон, якій він міг скла­сти сер­йо­зну кон­ку­рен­цію при ви­су­нен­ні кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.