Но­вин­ки «Дня» – на «Книж­ко­во­му Ме­дві­ні»

Шу­кай­те «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» та пу­блі­ци­сти­чний три­птих – на стен­ді №3-3

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Сьо­го­дні на те­ри­то­рії ста­діо­ну «Олім­пій­ський» (вул. Ве­ли­ка Ва­силь­ків­ська,55) роз­по­чи­нає свою ро­бо­ту 14- и й Ки­їв­ський між­на­ро­дний книж­ко­вий яр­ма­рок« Мед він: Книж­ко­вий світ». До уча­сті за­про­ше­но по­над 70 ви­дав­ництв.

У про­гра­мі фо­ру­му — пре­зен­та­ції, зу­стрі­чі з ав­то­ра­ми та ав­то­граф-се­сії. Се­ред за­про­ше­них го­стей: Юрій Муш-ке­тик, Дми­тро Пав­ли­чко, Пав­ло Мов­чан, Ірен Ро­здо­будь­ко, Ан­дрій Кур­ков, Бра­ти Ка­пра­но­ви, Ан­дрій Ко­ко­тю­ха, Зір­ка Мен­за­тюк, Во­ло­ди­мир Арє­нєв та ін­ші. В рам­ках яр­мар­ки ді­я­ти­муть фо­то­ви­став­ка На­та­лії Ко­сти­лє­вої «Лю­ди­на і кни­га», лі­те­ра­тур­на ві­кто­ри­на, май­стер-кла­си з фло­ри­сти­ки, де­ку­па­жу, ма­лю­ва­н­ня, ляль­ки-мо­тан­ки, скрап­бу­кін­гу та квіл­лін­гу. Субота на яр­мар­ці — Ди­тя­чий­день. Ор­га­ні­за­то­ри під­го­ту­ва­ли для мо­лод­шої ау­ди­то­рії спе­ці­аль­ну про­гра­му. Цьо­го ж дня о 17:00 від­бу­де­ться бла­го­дій­ний ве­чір мі­лі­тар­ної лі­те­ра­ту­ри «Фрон­то­ва чверть». В су­бо­ту і не­ді­лю на стен­ді ви­дав­ни­цтва «Яро­сла­вів Вал» пи­сьмен­ник та лі­те­ра­ту­ро­зна­вець Ми­хай­ло Сла­бо­шпи­цький пред­став­ля­ти­ме кни­ги :« По­е­ті з пе­кла », «25 укра­їн­ських по­е­тів на ви­гнан­ні», «З го­ло­су на­шої Кліо», «Чу­да­сія на бал­ко­ні», «Брат зна­ме­ни­то­го во­ро­та­ря», «Зо­ло­ті бджо­ли», «Пав­лин­ка і пта­ши­ний­брат», «Гам­біт на­дії» та «Ве­ли­ка вій­на 2014...»

Тра­ди­цій­но у «Ме­дві­ні» ві­зьме участь га­зе­та «День». Шу­кай­те наш стенд — №3-3. Тут від­ві­ду­ва­чі змо­жуть при­дба­ти книж­ки з Бі­блі­о­те­ки ви­да­н­ня, зокре­ма но­вин­ки: «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» (упо­ря­дник Ігор Сюндюков), «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» (упо­ря­дник Ма­рія Семенченко) та «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» ав­тор­ства Ва­лен­ти­на Тор­би. Та­кож при­йма­є­мо за­мов­ле­н­ня на при­мір­ни­ки з на­сту­пно­го ти­ра­жу книж­ки «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» з се­рії «Но­ві­тня істо­рія для «чай­ни­ків» (упо­ря­дник Іван Ка­пса-мун). Го­сті стен­ду «Дня» ма­ти­муть мо­жли­вість офор­ми­ти ре­да­кцій­ну пе­ред­пла­ту на га­зе­ту та глян­це­вий до­да­ток «Мар­шрут №1» на на­сту­пний рік. Крім то­го, за­про­шу­є­мо всіх взя­ти участь в акції від «Дня» «Кни­га для бі­блі­о­те­ки схо­ду».

Книж­ко­ви йяр­ма­рок «Ме двін: Книж­ко­вий світ» три­ва­ти­ме впро­довж 23—25 жов­тня з 11.00 до 19.00. Вхід віль­ний.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.