Мі­шель ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО:

«Для ме­не, як для укра­їн­сько­го єв­ро­пей­ця і єв­ро­пей­сько­го укра­їн­ця, ва­жли­во по­ка­за­ти лю­дям, що на­віть ма­лень­ке мі­сто в Укра­ї­ні мо­же жи­ти, як у Єв­ро­пі»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Єнад чим за­ду­ма­ти­ся пі­сля мі­сце­вих ви­бо­рів. І по­лі­ти­кам, і ви­бор­цям. Бе­зу­мов­но, пер­ший по­ка­зник — яв­ка. За да­ни­ми Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії, во­на скла­ла 46,62%. Мо­жли­во, для ста­лих де­мо­кра­тій За­хо­ду це аб­со­лю­тно нор­маль­ний по­ка­зник. Але для нас це по­ка­зо­вий при­клад — як «по­стмай­дан­ні» по­лі­ти­ки за до­ста­тньо ко­ро­ткий пе­рі­од мо­жуть «роз­ба­за­ри­ти » на­дію лю­дей, які за ра­ху­нок ве­ли­ких жертв при­ве­ли їх до вла­ди. Тра­ди­цій­но най­ви­щу яв­ку де­мон­струє Га­ли­чи­на: Тер­но­піль­ська область — 56,50%, Львів­ська область — 56,31%. Яв­ку по­над 50% та­кож за­фі­ксо­ва­но у Іва­но- Фран­ків­ській, Во­лин­ський, Хмель­ни­цькій, Рів­нен­ській та Він­ни­цькій обла­стях. У Ки­є­ві про­го­ло­су­ва­ли 41,87% ви­бор­ців. Най­мен­ше ви­бор­ців при­йшли на діль­ни­ці в До­не­цькій ( 31,65%) та Лу­ган­ській ( 35,27%) обла­стях. Брак до­ві­ри і роз­ча­ру­ва­н­ня ви­бор­ців — це клю­чо­ва при­чи­на від­су­тно­сті ре­форм у кра­ї­ні, але во­на є по­хі­дною, бо са­ме ба­жа­н­ня вла­ди за­ли­ша­ти­ся в ста­рій си­сте­мі ко­ор­ди­нат ство­рює ве­ли­кі ри­зи­ки і про­бле­ми для дер­жа­ви.

Дру­гий по­ка­зник — не­зва­жа­ю­чи на онов­ле­ний ви­бор­чий за­кон для мі­сце­вих ви­бо­рів, на адре­су яко­го сво­го ча­су про­лу­на­ло до­ста­тньо кри­ти­ки з бо­ку фа­хів­ців, про­блем уни­кну­ти не вда­ло­ся. Ви­нос бю­ле­те­нів із діль­ниць, «ка­ру­се­лі», під­куп ви­бор­ців... — все це ма­ло мі­сце. А в Ма­рі­у­по­лі та Кра­сно­ар­мій­ську, по­при ба­жа­н­ня лю­дей про­го­ло­су­ва­ти, ви­бо­ри вза­га­лі бу­ло ска­со­ва­но. В Ма­рі­у­по­лі тра­пи­ла­ся по­ка­зо­ва істо­рія, ко­ли мо­но­по­ліст у ре­гіо­ні Рі­нат Ахме­тов ви­рі­шив за­без­пе­чи­ти про­хід у мі­сце­ві ради і ме­рію сво­їм став­ле­ни­кам. Са­ме то­му там роз­го­рів­ся скан­дал із дру­ку­ва­н­ням бю­ле­те­нів у йо­го ти­по­гра­фії. Але, схо­же, що для вла­ди то вже бу­ло за­над­то, і Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, який до то­го ба­га­то ра­зів го­во­рив про не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня ви­бо­рів у мі­сті, в цей день по­го­див­ся їх ска­су­ва­ти.

Однак най­більш яскра­вим по­ка­зни­ком не­ба­жа­н­ня щось змі­ню­ва­ти, зви­чай­но, ста­ла ЦВК. Ще під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив: «За­раз по­трі­бно все зро­би­ти, щоб кар­ди­наль­но змі­ни­ти склад ЦВК. Цей склад по­ви­нен бу­ти та­ким, яко­му би до­ві­ря­ла вся кра­ї­на, без цьо­го — тіль­ки по­гли­бле­н­ня кри­зи. Жо­дних ви­бо­рів із та­ким су­дом і з та­ким ЦВК не бу­де вза­га­лі». Так от, склад Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії так і не змі­ни­ли, а от­же за­без­пе­чи­ли по­гли­бле­н­ня кри­зи. Тер­мін пов­но­ва­жень 12 з 15 чле­нів ЦВК сплив ще в черв­ні 2014 року, про­те ні­хто це пи­та­н­ня ви­рі­шу­ва­ти не зби­рав­ся. Адже по­слу­ги ни­ні­шніх чле­нів ЦВК по­трі­бні ни­ні­шній вла­ді так са­мо, як і по­пе­ре­дній, за ча­сів якої і бу­ла сфор­мо­ва­на ко­мі­сія. Біль­ше то­го, го­ло­ва ЦВК Ми­хай­ло Охен­дов­ський у черв­ня 2015 року отри­мав з рук Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка ор­ден Яро­сла­ва Му­дро­го V сту­пе­ня. Чи тре­ба ще щось по­ясню­ва­ти?

Аб­со­лю­тна біль­шість екс­пер­тів від­зна­ча­ють від­су­тність під час ви­бор­чої кам­па­нії обго­во­ре­н­ня по­лі­ти­чни­ми пар­ті­я­ми мі­сце­вих про­блем. Фа­кти­чно всі ло­зун­ги й агі­та­ція сто­су­ва­ли­ся за­галь­но­на­ціо­наль­них пи­тань. І це — тре­тій по­ка­зник. «На від­мі­ну від за­галь­но­на­ціо­наль­них ви­бо­рів гло­баль­но­го « по­кра­ще­н­ня» не очі­кую, ско­рі­ше, очі­кую по­лі­пше­н­ня умов для про­жи­ва­н­ня в мо­є­му рі­дно­му мі­сті, — ко­мен­тує « Дню » ки­я­нин На­зар При­ходь­ко. — Київ — сто­ли­ця Укра­ї­ни, де ін­фра­стру­кту­ра та бла­го­устрій — це «Ав­гі­є­ві ко­ню­шні», які ви­ма­га­ють чис­тки ще з ча­сів Ко­са­ків­сько­го (пер­шо­го ме­ра ча­сів не­за­ле­жно­сті). Цьо­му, на жаль, кан­ди­да­ти як в ме­ри, так і в де­пу­та­ти при­ді­ли­ли обмаль ува­ги. Ви­бор­ців за­ма­ню­ва­ли га­сла­ми, які ма­ють від­но­ше­н­ня до дер­жав­но­го рів­ня, та аж ні­як не до мі­сько­го. В цьо­му — най­го­лов­ні­ша проблема, і не тіль­ки в Ки­є­ві».

За ре­зуль­та­та­ми ек­зит- полу, про­ве­де­но­го цен­тром «Со­ці­аль­ний мо­ні­то­ринг» на за­мов­ле­н­ня Ко­мі­те­ту ви­бор­ців, пе­ре­мож­цем на ви­бо­рах ме­ра сто­ли­ці став Ві­та­лій Кли­чко (40,4%), однак він не на­брав до­ста­тньо го­ло­сів для перемоги у пер­шо­му ту­рі го­ло­су­ва­н­ня. Во­дно­час на­ра­зі не­ві­до­ме ім’ я су­пер­ни­ка Кли­чка у дру­го­му ту­рі, оскіль­ки ре­зуль­та­ти тих, хто йо­го пе­ре­слі­дує, — у рам­ках ста­ти­сти­чної по­хиб­ки: Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко від «Ба­тьків­щи­ни» ( 8,7%), Оле­ксандр Омель­чен­ко від « Єд­но­сті » ( 8,1%), Сер­гій Гу­сов­ський від «Са­мо­по­мо­чі» (8%), Бо­ри­слав Бе­ре­за від «Пар­тії рі­шу­чих гро­ма­дян» (7,5%). На ви­бо­рах до Ки­їв­ра­ди бар’єр у 5% до­ла­ють п’ять по­лі­тсил: «БПП «Со­лі­дар­ність» — 28,3%, «Са­мо­по­міч» — 10,3%, «Ба­тьків­щи­на» — 10,1%, «Сво­бо­да» — 9,7%, «Єд­ність» — 8,3%. На ме­жі по­до­ла­н­ня бар’єру «Пар­тія рі­шу­чих гро­ма­дян» — 4,8%.

На­сту­пним, че­твер­тим по­ка­зни­ком, ста­ло оформ­ле­н­ня на цих ви­бо­рах мо­дер­ні­зо­ва­ної «шир­ки». Пі­сля ого­ло­ше­н­ня оста­то­чних ре­зуль­та­тів ви­бо­рів ми ще по­ба­чи­мо пов­ну кар­тин­ку, але вже за­раз оче­ви­дним є со­юз вла­дної «БПП «Со­лі­дар­ність», ку­ди фа­кти­чно вли­ли­ся «На­ро­дний фронт» і «УДАР», з ко­ли­шні­ми ре­гіо­на­ла­ми від про­е­ктів «Наш край» та « Опо­зи­цій­ний блок » . Най­більш яскра­вим по­ка­зни­ком тут є Дні­про­пе­тровськ. У цьо­му мі­сті основ­не про­ти­сто­я­н­ня роз­гор­ну­ло­ся між пред­став­ни­ком пар­тії «УКРОП» Бо­ри­сом Фі­ла­то­вим та чле­ном «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Оле­ксан­дром Віл­ку­лом. Як по­ка­за­ла ви­бор­ча кам­па­нія, про­ти пер­шо­го в мі­сті об’єд­на­ли­ся фа­кти­чно всі по­лі­ти­чні си­ли. Але за да­ни­ми ек­зит-полу SOCIS, лі­де­ром у спи­ску кан­ди­да­тів на по­са­ду ме­ра Дні­про­пе­тров­ська став Бо­рис Фі­ла­тов — 39,1% го­ло­сів, на дру­го­му мі­сті Оле­ксандр Віл­кул — 33,1%. От­же, основ­на го­стра бо­роть­ба тут ще по­пе­ре­ду.

«Пен­сіо­не­ри у нас го­ло­су­ють за Віл­ку­ла, а зна­чить, за Ахме­то­ва, — ко­мен­тує « Дню » під­при­є­мець із Дні­про­пе­тров­ська Юрій Фо­мен­ко. — Во­ни вва­жа­ють, що го­ло­су­ю­чи за Віл­ку­ла, во­ни го­ло­су­ють за СРСР. Вій­сько­ві вза­га­лі в шо­ку. Во- ни так і го­во­рять, що йшли на вій­ну з нор­маль­но­го мі­ста, а по­вер­ну­ли­ся в «мі­сто Віл­ку­ла». То­го са­мо­го Віл­ку­ла, який про­па­ган­ду­вав се­па­ра­тизм, бив ді­тей, крав ко­му­наль­ну вла­сність. Жо­дній стат­ті за­ко­но­дав­ства Віл­кул не від­по­від­ав, і при цьо­му на­ма­га­є­ться пред­став­ля­ти Дні­про­пе­тровськ, який ще не­дав­но був сим­во­лом па­трі­о­ти­зму і не­ско­ре­но­сті. Основ­ний на­стрій та­кий: лю­ди не ро­зу­мі­ють, що від­бу­ва­є­ться, адже ви­дно, що про­пре­зи­дент­ська « Со­лі­дар­ність » пра­цює ра­зом з «Опо­бло­ком». У са­мій «Со­лі­дар­но­сті» ве­ли­ка кіль­кість ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів. Не­без­пе­ка ре­ін­кар­на­ції ре­гіо­на­лів не про­сто існує, во­на на­стіль­ки є яв­ною, що у ба­га­тьох лю­дей опу­ска­ю­ться ру­ки».

Але не тіль­ки не­га­ти­вом за­пам’ ята­ю­ться ці ви­бо­ри. Сві­тло в кін­ці ту­не­лю та­ки з’ яви­ло­ся — п’ятий по­ка­зник. По­зи­тив­ним яви­щем на цих ви­бо­рах став ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня в мі­сті Глу­хів на Сум­щи­ні. Про прин­ци­по­ву бо­роть­бу в геть­ман­ській сто­ли­ці «День» не­о­дно­ра­зо­во пи­сав, і за­кли­кав укра­їн­ські та між­на­ро­дні ЗМІ звер­ну­ти ува­гу на це мі­сто. І от ма­є­мо трі­ум­фаль­ну пе­ре­мо­гу пред­став­ни­ка ві­до­мо­го укра­їн­сько­го ари­сто­кра­ти­чно­го ро­ду Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка, який, за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми йо­го ви­бор­чо­го шта­бу, отри­мав 64,58% го­ло­сів. Основ­ний кон­ку­рент Мі­ше­ля — ді­ю­чий мер Глу­хо­ва Юрій Бур­ла­ка, ко­ли­шній ре­гіо­нал, який ба­ло­ту­вав­ся від « Во­лі на­ро­ду » та був пред­став­ни­ком мі­сце­во­го «смо­тря­ще­го » Ан­дрія Дер­ка­ча — отри­мав 31,2%. Та­кі при­кла­ди не мо­жуть не на­ди­ха­ти. Подаль­ша по­зи­тив­на ро­бо­та Те­ре­щен­ка на по­са­ді мі­сько­го го­ло­ви ціл­ком пре­тен­ду­ва­ти­ме на при­клад для всі­єї кра­ї­ни. І, зви­чай­но, все­ля­ти­ме на­дію.

«ВИ­БОР­ЧУ ФОР­МУ­ЛУ ОБОВ’ЯЗ­КО­ВО ПО­ТРІ­БНО ЗМІ­НЮ­ВА­ТИ»

Ві­кто­рія ПОДГОРНА,

по­лі­то­лог:

— Моє став­ле­н­ня до ни­ні­шніх мі­сце­вих ви­бо­рів пе­си­мі­сти­чне. Ми ба­чи­мо, що по­лі­ти­чна ко­ру­пція не зни­кла. Адмі­ні­стра­тив­ний ре­сурс змен­шив­ся, але він все одно є. Са­ме час ро­би­ти ре­фор­му де­цен­тра­лі­за­ції ви­бо­рів, що бу­ло б ло­гі­чним у ру­слі за­яв про та­ку де­цен­тра­лі­за­цію. А іна­кше це озна­чає, що де­цен­тра­лі­за­ції ні­якої не бу­де. Ви­бор­чу фор­му­лу на­справ­ді ство­ри­ли по ана­ло­гу Санкт-Пе­тер­бур­га 2011 року. Ця формула притаманна пост­ра­дянсь- ким елі­там. Це мо­ди­фі­ко­ва­на про­пор­цій­на си­сте­ма. На­справ­ді ви­бо­рець бачить пар­тію та її лі­де­ра, а са­мо­го кан­ди­да­та за­зна­че­но ма­лень­ки­ми лі­те­ра­ми. Ця формула фа­кти­чно не до­зво­ляє про­хо­ди­ти ні са­мо­ви­су­ван­цям, ні гро­ма­дян­сько­му су­спіль­ству, ні но­вим по­лі­ти­чним пар­ті­ям. Во­на спе­ці­аль­но так змо­де­льо­ва­на, що діє на ко­ристь ли­ше ве­ли­ким пар­ті­ям і пов’яза­ним із ни­ми мі­сце­вим елі­там. Але не на ко­ристь гро­ма­дам. А са­ме про них має пі­клу­ва­ти­ся дер­жа­ва, адже са­ме ін­те­ре­си гро­ма­ди ма­ють бу­ти су­тні­стю будь-яких ре­форм мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Май­дан про­де­мон­стру­вав ве­ли­кий за­пит су­спіль­ства на роз­ви­ток та­ко­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Вар­то зга­да­ти, що са­ме мі­сце­ві ради ста­ли в опо­зи­цію до Яну­ко­ви­ча. Це бу­ло по­ка­зо­во, але зре­штою та­кий за­пит не бу­ло по­чу­то. Все це до­во­дить, що ні­якої ре­аль­ної ре­фор­ми ми не отри­ма­є­мо.

На всіх мі­сце­вих ви­бо­рах яв­ка низь­ка. Але за­раз во­на ще й по­си­ле­на апа­ті­єю лю­дей, які від­чу­ва­ють, що у ни­ні­шньої вла­ди не­має ба­жа­н­ня про­во­ди­ти будь-які ре­фор­ми. Як на­слі­док во­ни не ба­чать, що мі­сце­ві ви­бо­ри щось змі­нять. Лю­ди не ві­рять в де­цен­тра­лі­за­цію, адже ні­хто ре­аль­них пов­но­ва­жень справ­жнім гро­ма­дам пе­ре­да­ва­ти не зби­ра­є­ться. Ко­ли ми чу­є­мо з вуст Ко­но­нен­ка те, що «Со­лі­дар­ність» ста­не ядром ко­а­лі­ції в мі­сце­вих ра­дах, то це го­во­рить про тенденції Яну­ко­ви­ча. Так са­мо Пар­тія ре­гіо­нів хо­ті­ла ма­ти мо­но­по­лію у всіх ра­дах і ду­же пи­ша­ла­ся цим. На­справ­ді в та­кій ба­га­то­скла­до­вій си­сте­мі, якою є укра­їн­ське су­спіль­ство, ма­ти одну чи дві пар­тії — це за­ма­ло. Не мен­ше 7—8 пар­тій в Укра­ї­ні мо­жуть від­би­ти ін­те­ре­си всіх про­шар­ків на­се­ле­н­ня. Ли­ше та­ка си­сте­ма мо­же зба­лан­су­ва­ти ті кон­флі­кти, які є в се­ре­ди­ні кра­ї­ни. У нас нав­па­ки го­ту­є­ться фа­кти­чно ра­дян­ська мо­дель, яку «БПП» де­монст- рує від­вер­то. Зви­чай­но, стар­ше по­ко­лі­н­ня бу­де за них го­ло­су­ва­ти, адже во­но є ду­же па­тер­на­ліст­ським. Фа­кти­чно ми бу­де­мо ма­ти но­ву пар­тію вла­ди, якою бу­ли ті ж са­мі НДП, а по­тім Пар­тія ре­гіо­нів. Ця мо­дель, яка притаманна пост­ра­дян­ським кра­ї­нам, у нас збе­рі­га­є­ться. І це не­зва­жа­ю­чи на те, що від­був­ся Май­дан і у су­спіль­ства існує чі­тка ви­мо­га що­до ре­аль­ної де­цен­тра­лі­за­ції. Су­спіль­ство ні­хто не чує, а по­лі­ти­чні пар­тії за­ли­ша­ю­ться та­ки­ми ж, яки­ми бу­ли, тоб­то сфор­мо­ва­ни­ми нав­ко­ло лі­де­рів. Щой­но ви­ни­кає пар­тія вла­ди, то про жо­дну ба­га­то­пар­тій­ність і мо­жли­вість фор­му­ва­н­ня но­вих еліт не мо­же бу­ти й мо­ви.

Та­ка ви­бор­ча формула, яку обов’яз­ко­во тре­ба змі­ню­ва­ти, не від­по­від­ає основ­ній ви­мо­зі — ми ні­ко­ли не отри­ма­є­мо но­вих по­лі­ти­чних еліт. Клю­чо­ві пар­тії зро­би­ли все, щоб ще й опа­ну­ва­ти мі­сце­вий рі­вень. Тоб­то їм ма­ло біль­шо­сті в парламенті, во­ни ще й взя­ли­ся за біль­шість на мі­сцях. Це є са­ме спро­ба цен­тра­лі­зу­ва­ти вла­ду.

«ВЛА­ДА ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧИ­ЛА ЧЕ­СНІ ВИ­БО­РИ, АЛЕ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІ СИ­ЛИ І МІ­СЦЕ­ВІ ЕЛІ­ТИ ЦЮ ВІЛЬ­НУ КОН­КУ­РЕН­ЦІЮ СПРИЙНЯ­ЛИ ВИКРИВЛЕНО»

Оле­ксандр ЧЕРНЕНКО, на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «БПП»:

— Це бу­ли ду­же скла­дні ви­бо­ри, і та­ка скла­дність бу­ла про­гно­зо­ва­на. В си­ту­а­ції не­о­дно­зна­чно­го за­ко­ну і не­про­стої по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри, ко ли пар ла мен­тсь кі і по за пар ла - мент­ські пар­тії вда­ли­ся в чи­стий по­пу лізм, та над с к лад ної си ту а ції на схо­ді Укра­ї­ни ми очі­ку­ва­ли, що ви­бо­ри бу­дуть не­про­сті. Але моя оцін­ка що­до че­сно­сті і де­мо­кра­ти­чно­сті цих ви­бо­рів в ці­ло­му від­но­сно по­зи­тив­на. На жаль, цей по­зи­тив був зі­псо ва ний низ кою ін ци ден тів, які пов’яза­ні зі зри­вом ви­бо­рів у на­слі­док не­які­сно­го дру­ку бю­ле­те­нів в де­яких мі­стах. Про за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го ре­сур­су з бо­ку вла­ди на сьо­го­дні го­во­ри­ти не до­во­ди­ться. Блок По­ро­шен­ка на рів­ні обла­сних рад і мі­ських рад обла­сних цен­трів при­су­тній ра­зом і з «На­шим кра­єм», «Ба­тьків­щи­ною», «Са­мо­по­міч­чю», «Ві­дро­дже­н­ням», « Сво бо дою » . Остан ні взя ли нор маль ний ре зуль - тат, що свід­чить про те, що ні­хто їм в адмі­ні­стра­тив­но­му пла­ні не за­ва­жав. Вла­да за­без­пе­чи­ла че­сні ви­бо­ри, але по­лі­ти­чні си­ли і мі­сце­ві елі­ти цю віль­ну кон­ку­рен­цію сприйня­ли викривлено. Го­лов­на проблема — під куп ви бор ців. Адмін ре сурс про - явив­ся в ло­каль­но­му пла­ні са­ме в осо­бі мі­ських го­лів, де­пу­та­тів мі­сце­вих рад, які ма­ють до­ступ до бю­дже­тів міс це вих рад і за лу ча ли йо го в сво­їй ви­бор­чій кам­па­нії. Це сто­су­ва­ло ся всіх по лі тич них сил. Бу ла та - кож ду же низь ка якість ро бо ти те - ри­то­рі­аль­них ви­бор­чих ко­мі­сій.

Що­до «ре­ін­кар­на­ції» ре­гіо­на­лів, то мо­жу ска­за­ти, що та­кий мо­мент при­су­тній, але я б йо­го не пе­ре­біль­шу­вав. Вар­то зга­да­ти, що Пар­тія ре­гіо­нів у схі­дних і на­віть цен­траль­них ре­гіо­нах зав­жди ма­ла від­чу­тний від­со­ток ви­бор­ців. Якщо ці від­со­тки по­рів­ня­ти з ни­ні­шні­ми, то ви­дно, що во­ни в ра­зи мен­ші. Що­до, на­при­клад, Кер­не­са, то для тих, хто сте­жив за со­ціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми в Хар­ко­ві, та­кі по­ка­зни­ки го­ло­су­ва­н­ня не є ди­ви­ною. Ці на­строї ні­ку­ди не по­ді­ли­ся. На пре­зи­дент­ських і остан­ніх пар­ла­мент­ських ви­бо­рах «Опо­зи­цій­ний блок» не на­би­рав від­по­від­них го­ло­сів, то­му що су­спіль­ство бу­ло де­зо­рі­єн­то­ва­но пі­сля вте­чі Яну­ко­ви­ча. За­раз на тлі еко­но­мі­чної кри­зи во­ни бу­дуть на­би­ра­ти ди­ві­ден­ди. Але це не озна­чає, що ця тен­ден­ція від­чу­тна. При­кла­ди мо­жна на­ве­сти ли­ше по де­яким ме­рам міст. Але об’єктив­но ці кан­ди­да­ти ко­ри­сту­ю­ться під­трим­кою у се­бе на мі­сцях. Що­до то­го, що вла­да і де­мо­кра­ти­чні си­ли не спро­мо­гли­ся ви­ста­ви­ти кон­ку­рен­тно­го кан­ди­да­та, то тре­ба по­ста­ви­ти за­пи­та­н­ня — а на ко­го ми там мо­гли зро­би­ти став­ку? То­му не мо­жна ка­за­ти, що ми «зли­ли» Хар­ків. Ду­же важ­ко там бо­ро­ти­ся і зна­йти лю­ди­ну, яка мо­гла б ці на­строї змі­ни­ти. То­му про­сто не­об­хі­дно шу­ка­ти кан­ди­да­та, силь­ні­шо­го за Кер­не­са. Більш то­го, тре­ба за­га­лом по­кра­щу­ва­ти си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, щоб та­кі лю­ди, як Кернес, не пе­ре­ма­га­ли.

Мо­жли­вість кон­со­лі­да­ції про­вла­дних сил з опо­зи­цій­ни­ми пар­ті­я­ми, які пред­став­ля­ють са­ме ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів, я від­ки­даю пов­ні­стю. Мо­жна го­во­ри­ти про спіль­не го­ло­су­ва­н­ня з ни­ми з пи­тань со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня і ко­му­наль­них про­блем. У по­лі­ти­чній сфе­рі та­ке го­ло­су­ва­н­ня неможливе. На­ше зав­да­н­ня — ство­ри­ти са­ме де­мо­кра­ти­чні ко­а­лі­ції в мі­сце­вих ра­дах. Але за при­кла­дом ро­бо­ти ко­а­лі­ції в парламенті мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що зро­би­ти це бу­де скла­дно. Однак ро­би­ти тре­ба.

«СПРАВ­ЖНЯ ДЕ­МО­КРА­ТІЯ ФОР­МУ­Є­ТЬСЯ ЗНИ­ЗУ»

Єв­ген ГОЛОВАХА, про­фе­сор, за­сту­пник го­ло­ви Iн­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії НАН Укра­ї­ни:

— До мі­сце­вих ви­бо­рів я став­лю­ся як до ба­га­то в чо­му ви­зна­чаль­них. Вва­жаю, що якщо бу­дуть прин­ци­по­ві змі­ни в Укра­ї­ні, то во­ни ма­ють по­хо­ди­ти са­ме з мі­сце­вих осе­ред­ків вла­ди. У нас зав­жди на­да­ва­ли біль­шу ва­гу за­галь­но­дер­жав­ним ви­бо­рам, а мі­сце­ві роз­гля­да­ли як дру­го­ря­дні. На­справ­ді істин­на де­мо­кра­тія фор­му­є­ться зни­зу. Там ви­ни­кає мо­жли­вість справ­жньої са­мо­ре­а­лі­за­ції. На­род у та­ко­му ви­пад­ку мо­же без­по­се­ре­дньо спо­сте­рі­га­ти за ді­яль­ні­стю вла­ди, кон­тро­лю­ва­ти її. Якщо ре­во­лю­ція, як ві­до­мо, від­кри­ває со­ці­аль­ні лі­фти, то хо­ті­ло­ся б, щоб ци­ми лі­фта­ми ско­ри­сту­ва­ли­ся лю­ди осві­че­ні і про­фе­сій­ні, і зо­рі­єн­то­ва­ні не на ви­рі­ше­н­ня осо­би­стих пи­тань, а про­блем гро­ма­ди. Я зав­жди на­сам­пе­ред спо­сте­рі­гав са­ме за мі­сце­ви­ми ви­бо­ра­ми і га­даю, що пев­ний крок до де­мо­кра­тії ці ви­бо­ри зро­би­ли. І це не­зва­жа­ю­чи на ба­га­то про­блем, які ви­ни­кли. З обра­них лю­дей на мі­сцях ма­ють фор­му­ва­ти­ся кан­ди­да­ти для ру­ху на­го­ру.

У нас бу­ла по­ро­чна тра­ди­ція, ко­ли одра­зу у Вер­хов­ну Ра­ду про­хо­ди­ли во­дії, охо­рон­ці, ді­ти, сва­ти, ком­пань­йо­ни тих, хто спла­чу­вав гро­ші за пев­ні по­лі­ти­чні про­е­кти. Фа­кти­чно ці лю­ди ви­ко­ну­ва­ли во­лю ро­бо­то­дав­ців. У пар­ла­мент на­справ­ді ма­ють іти адмі­ні­стра­то­ри, управ­лін­ці, мі­сце­ві по­лі­ти­ки. Я зав­жди при­во­див при­клад Аме­ри­ки. Там не при­йде лю­ди­на на ви­со­ку по­са­ду не­ві­до­мо звід­ки. Не ста­не се­на­то­ром, якщо во­на не прой­де си­сте­му мі­сце­вих ви­бо­рів. Са­ме так до вла­ди при­йшов Оба­ма, який по­чи­нав у сво­є­му мі­сті як во­лон­тер. Ли­ше по­тім йо­го по­мі­ти­ли пар­тій­ні бо­си, і по­сту­по­во він став се­на­то­ром, а зго­дом і пре­зи­ден­том. Це вір­ний і при­ро­дній шлях. То­му су­спіль­ство має при­ді­ля­ти осо­бли­ву ува­гу мі­сце­вим ви­бо­рам, хо­ча до­ста­тньо­го ро­зу­мі­н­ня цьо­го в на­ро­ді ще не­має. До­каз то­му — не до­сить ви­со­ка яв­ка на ни­ні­шніх ви­бо­рах.

Те, що по­лі­ти­ка­ми на мі­сце­вих ви­бо­рах бу­ла обра­на ри­то­ри­ка за­галь­но­на­ціо­наль­них ве­кто­рів, по­ясню­є­ться тим, що у су­спіль­стві існує пев­на не­ви­зна­че­ність стра­те­гії шля­ху кра­ї­ни. В умо­вах вій­ни ду­же важ­ко від­во­лі­ка­ти­ся від за­галь­но­на­ціо­наль­них пи­тань. Як­би ува­гу при­ді­ля­ли біль­ше мі­сце­вим питанням, то і актив­ність ви­бор­ців бу­ла б ви­щою. А це вже за­ле­жа­ло від хи­сту по­лі­ти­ків. Якщо на­вчи­мо­ся роз­рі­зня­ти сер­йо­зних лю­дей, то бу­де все до­бре.

Що­до так зва­них до­го­вор­ня­ків і за­яв про те, що ці ви­бо­ри є фі­наль­ною ста­ді­єю пе­ре­на­ван­та­же­н­ня вла­ди, то не­хай по­лі­ти­ки нам роз­по­від­а­ють що хо­чуть, а існує ре­аль­ність. Я був уча­сни­ком ба­га­тьох шоу на те­ле­ба­чен­ні. Ба­чив, як за­пе­клі по­лі­ти­чні во­ро­ги зма­га­ли­ся пе­ред те­ле­ка­ме­ра­ми і як дру­жньо обі­йма­ли один одно­го в ку­лу­а­рах. Проблема та­ких кра­їн, як на­ша, де існує ви­со­кий рі­вень ко­рум­по­ва­но­сті, ще й у то­му, що ду­же скла­дно ро­зі­рва­ти по­ді­бні зв’яз­ки. Існу­ють при­кла­ди то­го, що на­чеб­то опо­зи­цій­ні один до одно­го по­лі­ти­ки ма­ли на­віть спіль­ний бі­знес. Во­ни по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що ста­но­вий прин­цип у кра­ї­ні тре­ба змі­ню­ва­ти. Іна­кше і в них у цій кра­ї­ні не бу­де май­бу­тньо­го.

Які осо­бли­во­сті міс це­вих ви­бо­рів? Які остан­ні ре­зуль­та­ти? Чо­го очі­ку­ва­ти? Ко­мен­ту­ють екс­пер­ти «Дня».

РЕ­ГІО­НИ

«ПО­ЛІ­ТИ­КИ НЕ ЗМО­ГЛИ ПЕ­РЕ­КО­НА­ТИ ОДЕ­СИ­ТІВ ПРИ­ЙТИ НА ДІЛЬ­НИ­ЦІ»

Ана­то­лій БОЙ­КО,

го­ло­ва Оде­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни:

— Го­ло­су­ва­н­ня в Оде­сі й обла­сті від­бу­ва­ло­ся до­сить спо­кій­но. У той же час не­по­ко­їть чи­ма­ла кіль­кість ви­пад­ків фо­то­гра­фу­ва­н­ня бю­ле­те­нів на діль­ни­цях у мі­сті. Ба­га­то хто ро­бив фото, щоб отри­ма­ти зниж­ку або ка­ву у низ­ці мі­сце­вих ка­фе. Але ми пі­до­зрю­є­мо, що ча­сти­на та­ких ви­пад­ків є озна­кою ре­а­лі­за­ції під­ку­пу ви­бор­ців.

Та­кож бу­ли ви­пад­ки «ка­ру­се­лей», не­за­кон­ної ви­да­чі бю­ле­те­нів, про­бле­ми зі спи­ска­ми ви­бор­ців. На 40% діль­ниць спо­сте­рі­га­чі від «ОПО­РИ» за­ре­є­стру­ва­ли про­це­дур­ні по­ру­ше­н­ня. Але я не мо­жу ска­за­ти, що ці по­ру­ше­н­ня якось від­рі­зня­ли­ся від по­ру­шень на ви­бо­рах ми­ну­лих ро­ків.

Про по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти ви­бо­рів по­ки що го­во­ри­ти скла­дно, то­му що ек­зит-по­ли бу­ли пред­став­ле­ні без ви­бір­ки, кіль­ко­сті ре­спон­ден­тів і по­хиб­ки. То­му не зов­сім зро­зумі­лий рі­вень їх до­сто­вір­но­сті. Для ме­не не­спо­ді­ван­кою став до­сить низь­кий ре­зуль­тат кан­ди­да­та у ме­ри Оде­си Еду­ар­да Гур­ві­ца. За­раз йо­му да­ють не біль­ше ніж 10%. Чин­ний мер Ген­на­дій Тру­ха­нов по­ки на­би­рає до 50%, а йо­го опо­нент Са­ша Бо­ро­вик — близь­ко 30%. Го­лов­на ін­три­га за­раз — ре­зуль­тат Тру­ха­но­ва. Від ньо­го за­ле­жить, чи бу­де дру­гий тур ви­бо­рів ме­ра.

Яв­ка ви­бор­ців у Оде­ській обла­сті ста­но­ви­ла 41,87%. Та­ка низь­ка актив­ність гро­ма­дян пов’яза­на з не­до­лу­гою і без­змі­стов­ною ви­бор­чою кам­па­ні­єю. По­лі­ти­ки не змо­гли пе­ре­ко­на­ти оде­си­тів при­йти на діль­ни­ці і про­го­ло­су­ва­ти за них.

«ЖО­ДНА ПО­ЛІ­ТИ­ЧНА СИЛА НЕ ЗМО­ЖЕ СТВО­РИ­ТИ БІЛЬ­ШІСТЬ, ТО­МУ ДО­ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ ДО­МОВ­ЛЯ­ТИ­СЯ»

Ан­дрій ШУЛIКА, по­лі­то­лог, Дні­про­пе­тровськ:

— Да­ні, які по­ка­зу­ють ек­зит-по­ли що­до ре­зуль­та­тів ви­бо­рів у Дні­про­пе­тров­ську, бу­ли ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­ні. Фа­во­ри­та­ми ви­бор­чих пе­ре­го нів ста ли два пре тен ден ти на по - са ду місь ко го го ло ви: Бо рис

Фі­ла­тов від пар­тії « УКРОП » і Оле­ксандр Віл­кул від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». Мо­жна від­зна­чи­ти, що Фі­ла­тов про­тя­гом кам­па­нії зна­чно на­ро­стив еле­кто­раль­ну підтримку. По­ка­зни­ки Віл­ку­ла, нав­па­ки, за­ли­ши­ли­ся май­же на то­му ж рів­ні.

Що сто­су­є­ться го­ло­су­ва­н­ня за пар­тії, то тут роз­клад при­бли­зно той са­мий: за «УКРОП» — 31%, за «Опо­блок» — 30%, «Гро­мад­ська сила» — 9,4%. «СОЛІДАРНОСТЬ-БПП» — 7%. «Ба­тьків­щи­на» й «Са­мо­по­міч» ба­лан­су­ють на ме­жі 4-5%. Ви­хо­дить, що жо­дна по­лі­ти­чна сила не змо­же ство­ри­ти біль­шість, то­му до­ве­де­ться до­мов­ля­ти­ся про ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції в Дні­про­пе­тров­ській мі­ськра­ді. Тут ще ве­ли­ке пи­та­н­ня, з ким бло­ку­ва­ти­ме­ться « БПП « Со­лі­дар­ність » , оскіль­ки під час кам­па­нії бу­ло від­мі­че­но пев­ну спів­пра­цю з «Опо­бло­ком». Су­дя­чи з усьо­го, пар­тії, що отри­ма­ли не­ве­ли­кий від­со­ток го­ло­сів, мо­жуть ста­ти во­ло­да­ря­ми «зо­ло­тої акції». Лі­дер «УКРО­Пу» Бо­рис Фі­ла­тов уже звер­нув­ся до ін­ших по­лі­ти­чних сил з про­по­зи­ці­єю про спів­пра­цю.

Не­при­єм­ною сто­ро­ною ці­єї кам­па­нії бу­ло ви­ко­ри­ста­н­ня « бру­дних » те­хно­ло­гій. Бу­ли і роз­да­ча то­ва­рів, і ано­нім­ні листівки з ком­про­ма­том, спря­мо­ва­ні про­ти опо­нен­тів, бу­ли й чу­тки для за­ля­ку­ва­н­ня ви­бор­ців. На­при­клад, по­ши­ри­ли чу­тки про те, що на ви­бор­чих діль­ни­цях чер­гу­ва­ти­муть во­єн­ко­ми, які роз­да­ва­ти­муть по­віс­тки лю­дям при­зов­но­му ві­ку. Зро­зумі­ло, що во­ни бу­ли роз­ра­хо­ва­ні на те, щоб на ви­бо­ри по­бо­я­ла­ся при­йти мо­лодь, яка зде­біль­шо­го під­три­му­ва­ла Фі­ла­то­ва. Про­те, яв­ка на ви­бо­ри, на мою дум­ку, бу­ла не­по­га­на — 43%, хо­ча про­гно­зу­ва­ла­ся на рів­ні 50—60%. За мір­ка­ми Укра­ї­ни та Дні­про­пе­тров­ської обла­сті на мі­сце­вих ви­бо­рах це нор­маль­ний ре­зуль­тат. Адже ра­ні­ше бу­ва­ло, що на ви­бо­ри при­хо­ди­ло всьо­го 30- 35% від­со­тків ви­бор­ців. У ці­ло­му по обла­сті ре­зуль­та­тів я по­ки не знаю, оскіль­ки ще йде під­ра­ху­нок го­ло­сів.

Мо­жу про­гно­зу­ва­ти, що да­лі, в дру­го­му ту­рі бо­роть­би за по­са­ду ме­ра Дні­про­пе­тров­ська, бу­де ду­же на­пру­же­на бо­роть­ба. Те­пер зій­ду­ться без­по­се­ре­дньо, « лоб у лоб » дві по­лі­ти­чні си­ли і їхні кан­ди­да­ти. До­сі стиль їхніх ви­бор­чих кам­па­ній істо­тно від­рі­зняв­ся. Якщо Віл­кул вів до­сить тра­ди­цій­ну кам­па­нію, то у Фі­ла­то­ва во­на бу­ла агре­сив­ною, він і йо­го ко­ман­да без­по­се­ре­дньо спіл­ку­ва­ли­ся з ви­бор­ця­ми. І це да­ло свій ре­зуль­тат — у рей­тин­гу Фі­ла­то­ва спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до зро­ста­н­ня, і він має шан­си на пе­ре­мо­гу.

«КЕРНЕС ОТРИ­МУЄ ПО­СА­ДУ МІ­СЬКО­ГО ГО­ЛО­ВИ Й ВІД­НО­СНУ БІЛЬ­ШІСТЬ У МІ­СЬКРА­ДІ»

Ві­ктор РОМАНЮК,

до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, про­фе­сор ХДАК:

— Вва жаю, що під час го ло - су ван ня в Хар ко ві й об лас ті не ста­ло­ся ні­чо­го екс­тра­ор­ди­нар­но­го: «Я при­пу­скаю, що кін­це­ві ре­зуль­та­ти істо­тно від­рі­зня­ти­му­ться від да них ек зит- по лів. Але, на­віть су­дя­чи з них, вла­да за­ли­ша­є­ться в ру­ках Кер­не­са. Він отри мує по са ду місь ко го го ло ви й від нос ну біль шість у міськ ра ді. Хо­ча ще має від­бу­ти­ся склад ний під­ра­ху­нок, і тре­ба по­че­ка­ти ре­зуль­та­тів».

Во­ло­ди­мир ЧИСТIЛIН,

жур­на­ліст і гро­мад­ський акти­віст:

— Упев не ний — ре зуль тат був про­гно­зо­ва­ний, але як би яв­ка бу­ла біль­шою, то бу­ла б мо­жли вість дру го го ту ру. « Схо же, що лю­ди, які йшли про­ти Кер­не­са, са­мі не ві­ри­ли у свою пе­ре­мо­гу. Але тре ба ро зу мі ти, що Кер - нес не ви грав! Те, що він на брав 60% при яв­ці 40%, озна­чає, що ни ніш ньо го ме ра під три мує ли - ше чверть хар­ків’ян. По­трі­бні лі­де­ри, які ве­сти­муть си­стем­ну ро­бо­ту з ви­хо­ва­н­ня го­ро­дян». Во­ло­ди мир Чис ті лін упев не ний — Хар ко ву тре ба від мо ви ти ся від ілю­зій, що він «ін­те­ле­кту­аль­ний і про мис ло вий центр » , це за ли - ши­ло­ся у ми­ну­ло­му. «Ці ви­бо­ри да ли нам ду же ви тве рез ний мо - мент! Хар­ків рі­зний, і у ньо­го за­раз важ ка за тяж на сму га, пов’ яза на з пе рі о дом Доб кі на­Кер­не­са. Якщо акти­ві­зу ва­ти зу­си­л­ля про­тя­гом двох мі­ся­ців, то ні чо го не вий де. По трі бен сис - тем­ний ком­пле­ксний під­хід. Тре­ба ство­рю­ва­ти де­який над­пар­тій­ний рух, тре­ба об’єд­ну­ва­ти­ся, за­ли­ша­ти ам­бі­ції, обра­зи й спіль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­сур­си Дав­тя­на, ме­не­джмент Са­про­но­ва, до­свід Ба­лу­ти, ці­ка­ві ідеї Си­тен­ка. Тре­ба зро­зу­мі­ти, за ко­го ми бо­ре­мо ся, — за се бе чи за Хар ків? Тре­ба на­ла­што­ву­ва­ти­ся на ма­ра­фон, ство рю ва ти свої про ек ти, ЗМІ, це дов­га три­ва­ла бо­роть­ба. І її тре ба по чи на ти бук валь но пі - сля під­ра­хун­ку го­ло­сів».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ВИ­БО­РИ НА ТЛІ ВІЙ­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.