Пен­ні ПРІ­ЦКЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - мі­ністр тор­гів­лі США: (www.radiosvoboda.org)

У дру­жній бе­сі­ді з Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком ми обго­во­ри­ли впро­ва­дже­н­ня ре­форм у та­ких га­лу­зях, як енер­ге­ти­ка, ри­нок ка­пі­та­лу, по­да­тко­ва си­сте­ма, а най­ва­жли­ві­ше – про­ти­дію ко­ру­пції та су­до­ву ре­фор­му. США ві­рять в Укра­ї­ну і під­три­му­ють її в ни­ні­шніх скла­дних умо­вах, ко­ли во­на на­но­во від­во­йо­вує по­зи­ції у сві­то­вій еко­но­мі­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.