По­чав­ся на­ступ на по­ліо­мі­є­літ

Ке­рів­ни­ки МОЗ від­ві­ду­ють ре­гіо­ни, а ба­тьки шу­ка­ють фа­хо­вих роз’яснень

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уди­тя­чих са­до­чках та шко­лах — ме­ди­чний «пе­ре­по­лох». Учителі та ви­хо­ва­те­лі опи­ту­ють усіх ба­тьків, чи зго­дні ро­би­ти ді­тям ще­пле­н­ня від по­ліо­мі­є­лі­ту. Якщо так, тре­ба за­пов­ни­ти спе­ці­аль­ний бланк за­яви про до­звіл чи не­зго­ду на ва­кци­на­цію (ра­ні­ше обме­жу­ва­лись під­пи­сом одно­го з ба­тьків у ме­ди­чній кар­тці ди­ти­ни). За ба­жа­н­ня — да­ють час на кон­суль­та­ції зі сво­ї­ми пе­ді­а­тра­ми, чим ба­тьки і ко­ри­сту­ю­ться: чи хо­ро­ша ва­кци­на, чи це без­пе­чно і чи вар­то ро­би­ти, якщо, при­мі­ром, у ді­тей вже є ще­пле­н­ня від ці­єї не­ду­ги? Так три­ває роз­по­ча­та Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я кам­па­нія зі ще­плень від по­ліо­мі­є­лі­ту. На­га­да­є­мо, що та­ка по­тре­ба ви­ни­кла пі­сля спа­ла­ху хво­ро­би на За­кар­пат­ті, де за­хво­рі­ло двоє ді­ток. Те­пер пер­ші чи пов­тор­ні ще­пле­н­ня отри­ма­ють ді­ти ві­ком від двох мі­ся­ців до де­ся­ти ро­ків. Ва­кци­на­ція про­хо­ди­ти­ме у три ета- пи, за­га­лом її пла­ну­ють за­вер­ши­ти до 31 гру­дня цьо­го року.

Цьо­го ра­зу ва­кци­на­ми нас за­без­пе­чив ди­тя­чий фонд ООН ЮНІСЕФ. У то­му, що во­на які­сна, пе­ре­ві­ре­на, від­по­від­ає всім по­ка­зни­кам, пред­став­ни­ки МОЗ за­раз пе­ре­ко­ну­ють ба­тьків та су­спіль­ство рі­зни­ми ме­то­да­ми: за­сту­пник мі­ні­стра Ігор Пе­ре­гі­нець по­ка­зо­во при­вів на ще­пле­н­ня сво­го дво­рі­чно­го си­на, що за­фі­ксу­ва­ли де­ся­тки те­ле­ка­мер. Уже ти­ждень ке­рів­ни­ки МОЗ від­ві­ду­ють з ро­бо­чи­ми по­їзд­ка­ми ре­гіо­ни, кон­тро­лю­ю­чи, як про­хо­дить ва­кци­на­ція на міс- цях, та по­ясню­ю­чи, що іму­но­біо­ло­гі­чні пре­па­ра­ти ціл­ком без­пе­чні. Пер­шою ке­рів­ни­ки МОЗ від­ві­да­ли За­кар­пат­ську область, звід­ки все і по­ча­лось. По­бу­ва­ли вже на Чер­ка­щи­ні, Жи­то­мир­щи­ні, Львів­щи­ні та Бу­ко­ви­ні. Цьо­го ти­жня від­ві­да­ють схі­дні ре­гіо­ни. Але як бу­ти з не­до­сту­пни­ми те­ри­то­рі­я­ми, які кон­тро­лю­ють бо­йо­ви­ки, якщо го­лов­на ме­та ва­кци­на­ції — ви­ро­би­ти за­галь­ний іму­ні­тет у на­се­ле­н­ня до не­ду­ги?

Іму­но­лог, до­ктор ме­ди­чних на­ук, про­фе­сор Ал­ла Во­ло­ха вва­жає, що си­ту­а­ція на схо­ді мо­же впли­ну­ти пев­ною мі­рою на пе­ре­біг ва­кци­на­ції. «Але більш ва­жли­во за­хи­сти­ти за­га­лом усіх, ко­го мо­жна на­ра­зі убе­рег­ти. Ра­ні­ше по­оди­но­кі ви­пад­ки спа­ла­ху по­ліо­мі­є­лі­ту тра­пля­лись, то­ді так са­мо ор­га­ні­зо­ву­ва­ли схо­жі кам­па­нії з ва­кци­на­ції. Але це бу­ло дав­но, ро­ків 10— 15 то­му, остан­ні ро­ки си­ту­а­ція бу­ла більш-менш бла­го­по­лу­чною. Що­до ни­ні­шньої кам­па­нії, во­на тіль­ки-но роз­по­ча­лась, га­даю, що має прой­ти більм-менш успі­шно. На­се­ле­н­ня му­сить за­ду­ма­тись над тим, що за­хист від по­ліо­мі­є­лі­ту справ­ді по­трі­бен. На­пев­но, по­трі­бно трі­шки біль­ше ін­фор­ма­цій­ної під­трим­ки для ба­тьків, щоб во­ни ро­зумі­ли цю ва­жли­вість. Че­рез за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції та­кі роз’ясне­н­ня є, але і лі­ка­рі, са­ме пе­ді­а­три­чна лан­ка, ма­ють до цьо­го під­клю­чи­тись більш актив­но».

За­га­лом за три ту­ри ва­кци­на­ції пла­ну­є­ться про­ве­сти ще­пле­н­ня у 95% ді­тей. На­то­мість у по­лі­клі­ні­ках та на­вчаль­них за­кла­дах з’яв­ля­ю­ться ого­ло­ше­н­ня про на­каз МОЗ, що яв­ка на та­кі ще­пле­н­ня обов’яз­ко­ва. До­сі у нас ді­ють на­ка­зо­во-ко­ман­дним ме­то­дом. І чи ви­йде мі­ні­стер­ство на за­пла­но­ва­ну ци­фру, за­ле­жить від під­хо­дів, які ви­бе­ре на­да­лі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.