У топ-100 най­силь­ні­ших – троє укра­їн­ців

Асо­ці­а­ція те­ні­си­стів­про­фе­сіо­на­лів учо­ра опу­блі­ку­ва­ла онов­ле­ний рей­тинг кращих те­ні­си­стів сві­ту

Den (Ukrainian) - - День України -

У ТОП- 100 рей­тин­гу ATP уві­йшли три укра­їн­ські те­ні­си­сти. Оле­ксандр Дол­го­по­лов втра­тив одну по­зи­цію і те­пер за­ймає 36-те мі­сце. Сер­гій Ста- хов­ський, під­няв­шись на чо­ти­ри пун­кти, роз­та­шу­вав­ся на 62- му мі­сці. На­то­мість Іл­ля Мар­чен­ко чо­ти­ри по­зи­ції втра­тив і став 83-м.

Ці­ка­во, що у ТОП- 10 сві­то­во­го рей­тин­гу всі те­ні­си­сти за­ли­ши­лись на ко­ли­шніх по­зи­ці­ях. Очо­лює рей­тинг серб Но­вак Джо­ко­вич, збіль­шив­ши від­рив від най­ближ­чо­го пе­ре­слі­ду­ва­ча бри­тан­ця Ен­ді Мар­рея до 8535 очок. Фран­цуз Жо- Віл­фрід Цон­га за­ми­кає де­ся­тку най­силь­ні­ших.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.