Ка­над­ці втре­тє опе­ру­ють укра­їн­ських бій­ців

Між­на­ро­дна мі­сія охо­пить май­же всіх по­ра­не­них на Дон­ба­сі вій­сько­вих, які по­тре­бу­ють до­по­мо­ги пла­сти­чних хі­рур­гів

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Цьо­го ти­жня 22 ме­ди­ки з Ка­на­ди ра­зом з укра­їн­ськи­ми ко­ле­га­ми про­о­пе­ру­ють 40 па­ці­єн­тів. Лі­ка­рі про­ве­дуть опе­ра­ції на облич­чі та ру­ках, усу­ва­ти­муть де­фор­ма­ції че­ре­па та облич­чя, де­фе­кти м’ яких тка­нин і руб­ці. Ка­над­ські фа­хів­ці пра­цю­ва­ти­муть на ба­зі Го­лов­но­го вій­сько­во­го клі­ні­чно­го го­спі­та­лю — для ро­бо­ти їм ви­окре­ми­ли від­ді­ле­н­ня з трьо­ма опе­ра­цій­ни­ми сто­ла­ми. Це тре­тій ві­зит ка­над­ської мі­сії до Укра­ї­ни. За пер­ші два при­їзди ме­ди­ки про­ве­ли 90 опе­ра­цій, їх па­ці­єн­та­ми ста­ли жер­тви Май­да­ну і вій­сько­ві.

Бла­го­дій­ний про­ект іні­ці­ю­ва­ла Ка­над­сько-Укра­їн­ська фун­да­ція. Ни­ні ка­над­ський уряд ви­ді­лив для ці­єї іні­ці­а­ти­ви 1,2 міль­йо­на ка­над­ських до­ла­рів. «Уні­каль­но, що ка­над­сько- укра­їн­ській уста­но­ві да­ли та­кі ве­ли­кі гро­ші. За­зви­чай та­кі су­ми ви­ді­ля­ють між­на­ро­дним не­уря­до­вим ор­га­ні­за­ці­ям», — ді­ли­ться пре­зи­дент Ка­над­сько- Укра­їн­ської фун­да­ції Ві­ктор Ге­тьман­чук. Зав­дя­ки та­кій до­по­мо­зі ка­над­ці змо­жуть залишити ки­їв­сько­му го­спі­та­лю обла­дна­н­ня вар­ті­стю 700 ти­сяч до­ла­рів.

Па­ці­єн­тів зі­бра­ли з вій­сько­вих шпи­та­лів і ци­віль­них лі­ка­рень Ки­є­ва, Оде­си, Хар­ко­ва, Дні­про­пе­тров­ська то­що. « Для на­ших фа­хів­ців цей про­ект — ве­ли­кий май­стер- клас із ще­ле­пно-ли­це­вої хі­рур­гії. Адже є ти­пи опе­ра­цій, які у нас не про­во­дять, — акцен­тує на­чаль­ник клі­ні­ки ще­ле­пно-ли­це­вої хі- рур­гії та сто­ма­то­ло­гії Го­лов­но­го вій­сько­во­го клі­ні­чно­го го­спі­та­лю, пол­ков­ник ме­ди­чної слу­жби Ігор Фе­дір­ко. — Біль­шість па­ці­єн­тів, яких ві­ді­бра­ли для про­е­кту, вже опе­ру­ва­ли укра­їн­ські лі­ка­рі. Ще­ле­пно-ли­це­ві хі­рур­ги Ки­є­ва до­сить фа­хо­ві, па­ці­єн­ти про­йшли по дві- три основ­ні ре­кон­стру­ктив­ні опе­ра­ції. Про­тя­гом цьо­го ти­жня по­стра­жда­лі прой­дуть на­сту­пний етап. Це, зокре­ма, кіс­тко­ва пла­сти­ка де­фе­ктів ни­жньої та верх­ньої ще­леп, що бій­ці отри­ма­ли че­рез мін­но- ви­бу­хо­ві по­ра­не­н­ня».

У лю­то­му на­сту­пно­го року ка­над­ські ме­ди­ки пла­ну­ють че­твер­тий ві­зит до Ки­є­ва. Але цей про­ект — не єди­на ініціатива Ка­над­сько-Укра­їн­ської фун­да­ції в Укра­ї­ні. Ві­ктор Ге­тьман­чук пе­ре­ра­хо­вує: «Ві­сім ра­зів ор­га­ні­зо­ву­ва­ли по­до­ро­жі вдів і си­ріт бій­ців АТО до Кар­пат, щоб там во­ни по­вер­та­ли­ся до нор­маль­но­го жи­т­тя. У шпи­та­лі в Тер­но­по­лі на­вча­є­мо мед­се­стер пра­цю­ва­ти з па­ці­єн­та­ми з пост­трав­ма­ти­чним син­дро­мом. Та­кож ство­ри­ли до­да­ток для мо­біль­но­го те­ле­фо­ну: якщо у лю­ди­ни стрес, мо­жна від­по­ві­сти на 17 за­пи­тань і зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся у сво­є­му пси­хо­ло­гі­чно­му ста­ні. І за­раз обмір­ко­ву­є­мо, як ін­те­гру­ва­ти у су­спіль­ство хло­пців, які по­вер­та­ю­ться з вій­ни. На­ші про­е­кти мо­жуть зда­ва­ти­ся ма­лень­ки­ми, але во­ни стра­те­гі­чні. Ко­ли ми за­кін­чи­мо че­твер­ту ме­ди­чну мі­сію, про­о­пе­ру­є­мо кіль­ка со­тень па­ці­єн­тів. Ми за­ли­ши­мо у шпи­та­лі ін­фра­стру­кту­ру, вже пе­ре­да­ли укра­їн­ським хі­рур­гам зна­н­ня — те­пер во­ни са­мі опе­ру­ва­ти­муть, як ка­над­ські ко­ле­ги».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.