«Хо­ло­дну зи­му» обі­ця­ють Укра­ї­ні в... «Газ­про­мі»

Але ці­на га­зу для Ки­є­ва у бю­дже­ті РФ на 2016 рік — 146,47 до­ла­ра за ку­бо­метр

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

« З а та­кий ко­ро­ткий час, який за­ли­шив­ся до по­ча­тку від­бо­ру га­зу з під­зем­них схо­вищ, Укра­ї­ні не вда­сться за­ка­ча­ти не­об­хі­дний об’єм га­зу. Укра­ї­ні за­раз по­трі­бно близь­ко 18 млрд ку­бо­ме­трів, а кра­ще 20 млрд. І, на жаль, ко­ли це зро­зу­мі­ють, ро­би­ти щось бу­де вже пі­зно, — на­ля­кав го­ло­ва прав­лі­н­ня ро­сій­сько­го « Газ­про­му » Оле­ксій Міл­лер, не ви­хо­дя­чи по­ки що за ме­жі сво­їх пов­но­ва­жень, але одра­зу ж до­дав: У ра­зі різ­кої змі­ни по­го­дних умов і похо­ло­да­н­ня уряд не змо­же за­без­пе­чи­ти сво­є­ча­сне опа­лю­ва­н­ня гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни». І ро­сій­ська пре­са одра­зу ж зро­би­ла го­ло­ві ро­сій­сько­го мо­но­по­лі­ста ре­кла­му як ме­тео­ро­ло­го­ві: Оле­ксій Міл­лер вва­жає, що « зи­ма ( в Укра­ї­ні) бу­де хо­ло­дною».

Тим ча­сом справ­жні си­но­пти­ки так не вва­жа­ють і, нав­па­ки, про­гно­зу­ють те­плу осінь і зи­му. За­ві­ду­ва­чка від­ді­лу клі­ма­ти­чних до­слі­джень і дов­го­стро­ко­вих про­гно­зів по­го­ди Укра­їн­сько­го гід­ро­ме­тео­ро­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту Ва­зі­ра Мар­та­зі­но­ва вва­жає, що ні зи­ма, ні осінь хо­ло­дни­ми в Укра­ї­ні не бу­дуть. «Я мо­жу чі­тко вам ска­за­ти, тем­пе­ра­ту­ри бу­дуть по­зи­тив­ни­ми», — да­ла во­на свій про­гноз жур­на­лі­стам. За сло­ва­ми справ­жньо­го ме­тео­ро­ло­га, за­мо­роз­ки окре­ми­ми дня­ми очі­ку­ю­ться з дру­гої по­ло­ви­ни жов­тня, але в ці­ло­му жов­тень бу­де те­плим і біль­шість днів тем­пе­ра­ту­ра бу­де близь­ко 10 гра­ду­сів те­пла. По­те­плі­н­ня очі­ку­є­ться і на­при­кін­ці ли­сто­па- да — по­ча­тку гру­дня: тем­пе­ра­ту­ра бу­де до 5—7 гра­ду­сів ви­ще ну­ля. Що­прав­да, Но­вий рік мо­же бу­ти сні­го­вим і мо­ро­зним. Тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря в тре­тій де­ка­ді гру­дня опу­сти­ться до 10— 15 гра­ду­сів ниж­че ну­ля, а в сі­чні зна­чно під­ні­ме­ться. «Тіль­ки до 10 сі­чня бу­де мо­роз, а да­лі тем­пе­ра­ту­ра від­но­ви­ться і пі­де ви­ще нор­ми. Якщо мі­нус 3 гра­ду­си — нор­ма, то бу­де на три-чо­ти­ри ви­ще, тоб­то нуль і по­зи­тив­на тем­пе­ра­ту­ра», — про­гно­зує Мар­та­зі­но­ва. Лю­тий, за її сло­ва­ми, бу­де м’який і з не­зна­чни­ми опа­да­ми.

Ду­ма­є­ться, що і в Міл­ле­ра на сто­лі ле­жить при­бли­зно та­кий же про­гноз для Укра­ї­ни, зро­бле­ний справ­жні­ми фа­хів­ця­ми. Але зав­да­н­ня ке­рів­ни­ка «Газ­про­му» спро­бу­ва­ти зля­ка­ти Укра­ї­ну дрі­му­чи­ми мо­ро­за­ми і зму­си­ти ку­пи­ти яко­мо­га біль­ше га­зу. Тим біль­ше що під впли­вом сві­то­вої кон’юн­кту­ри Ро­сії, ма­буть, до­ве­де­ться і да­лі зни­жу­ва­ти на ньо­го ці­ну для Укра­ї­ни. 2016 року, по­ві­дом­ляє РІА «Но­во­сти», во­на про­гно­зу­є­ться в се­ре­дньо­му на рів­ні 146,47 до­ла­ра за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Ця ци­фра лег­ко ви­зна­ча­є­ться, ви­хо­дя­чи з роз­ра­хун­ку над­хо­дже­н­ня до­хо­дів від ви­ві­зних ми­тних збо­рів до фе­де­раль­но­го бю­дже­ту, вне­се­но­го до Дер­жду­ми ра­зом із про­е­ктом бю­дже­ту на 2016 рік. Об’єм екс­пор­ту га­зу до Укра­ї­ни, опо­да­тко­ва­ний ми­том, 2016 року очі­ку­є­ться на рів­ні 10 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Але до­хо­дів при та­кій ці­ні й на­стіль­ки ж низь­ко­му спо­жи­ван­ні ви­хо­дить за­ма­ло. Щоб їх збіль­ши­ти, не тіль­ки си­но­пти­ком, але й ма­ши­ні­стом хо­ло­диль­них ма­шин мо­жна ста­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.