«Чин­ник ін­те­гра­ції»

У Тер­но­по­лі для пе­ре­се­лен­ців ор­га­ні­зо­ву­ють без­ко­штов­ні кур­си укра­їн­ської мо­ви

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

УТер­но­по­лі роз­по­чи­на­є­ться про­ект «Без­ко­штов­ні кур­си укра­їн­ської мо­ви » . За­пла­но­ва­но, що пер­ше за­ня­т­тя від­бу­де­ться 1 листопада. На кур­си за­про­шу­ють ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, які при­їха­ли зі схо­ду Укра­ї­ни, а та­кож тер­но­по­лян, які хо­чуть вдо­ско­на­ли­ти зна­н­ня укра­їн­ської мо­ви.

На­га­да­є­мо, все­укра­їн­ський про­ект «Без­ко­штов­ні кур­си укра­їн­ської мо­ви » є во­лон­тер­ським і ре­а­лі­зо­ву­є­ться з 2012 року. Сьо­го­дні кур­си, окрім Ки­є­ва, про­во­дять у Хер­со­ні, Оде­сі, Хар­ко­ві, За­по­ріж­жі, Кі­ро­во­гра­ді та ін­ших мі­стах. «За­га­лом за три ро­ки на­ші за­ня­т­тя про­йшли по­над пів­то­ри ти­ся­чі осіб. Ли­ше цьо­го року в Ки­є­ві ма­є­мо по­над 600 охочих, які роз­по­ча­ли на­вча­н­ня», — роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор ви­кла­да­чів «Без­ко­штов­них кур­сів укра­їн­ської мо­ви» Ка­те­ри­на Мель­ник. Тер­но­піль є дру­гим мі­стом, де в рам­ках про­е­кту від­бу­ва­ти­му­ться кур­си укра­їн­ської мо­ви для пе­ре­се­лен­ців.

Іні­ці­а­то­ром і ко­ор­ди­на­то­ром про­е­кту в Тер­но­по­лі є кан­ди­дат фі­ло­ло­гі­чних на­ук На­та­лія Гав­ди­да. Са­ме во­на й бу­де ви­кла­да­чем, який ве­сти­ме за­ня­т­тя. «Ви­вче­н­ня укра­їн­ської мо­ви здій­сню­ва­ти­ме­ться у чо­ти­рьох на­пря­мах — чи­та­н­ня, ау­ді­ю­ва­н­ня (сприйня­т­тя на слух), пи­сьмо і го­во­рі­н­ня. І, зви­чай­но, уча­сни­ки кур­сів ви­вча­ти­муть гра­ма­ти­ку, щоб зна­ти, як пра­виль­но по­бу­ду­ва­ти ре­че­н­ня, — роз­по­від­ає На­та­лія Гав­ди­да. — За­ня­т­тя про­во­ди­ти­му­ться раз на ти­ждень — одну го­ди­ну. За та­кою про­гра­мою в Укра­ї­ні ді­ють кур­си без­ко­штов­ної укра­їн­ської мо­ви. Во­ни існу­ють на­сам­пе­ред для то­го, щоб до­по­мог­ти лю­дям, які хо­чуть роз­мов­ля­ти укра­їн­ською мо­вою, але не мо­жуть із пев­них при­чин по­до­ла­ти пси­хо­ло­гі­чний бар’єр. Уча­сни­ки про­е­кту отри­ма­ють та­кож ін-

фор­ма­цію куль­ту­ро­ло­гі­чно­го ха­ра­кте­ру — з істо­рії Укра­ї­ни».

«У Тер­но­по­лі для пе­ре­се­лен­ців мова є чин­ни­ком ін­те­гра­ції в су­спіль­ство, отри­ма­н­ня хо­ро­шої ро­бо­ти, са­мо­ре­а­лі­за­ції. Що­до ви­кла­да­чів, які про­во­дять кур­си, ва­жли­во, щоб лю­ди­на ма­ла від­по­від­ну фа­хо­ву осві­ту. В нас у рі­зних мі­стах ви­кла­да­ють аспі­ран­ти і ма­гі­стри про­від­них уні­вер­си­те­тів, є ви­кла­да­чі, які ма­ють на­у­ко­вий сту­пінь, — за­зна­чає Ка­те­ри­на Мель­ник. — У нас не­має фі­нан­су­ва­н­ня, окрім по­оди­но­ких бла­го­дій­них по­жертв. По­ки що під­трим­ки від дер­жа­ви не отри­ма­ли. До­по­ма­га­ють ді­я­чі куль­ту­ри і на­у­ки, на­при­клад, для про­ве­де­н­ня за­нять на­да­ють без­ко­штов­но при­мі­ще­н­ня. У Тер­но­по­лі — це обла­сний осе­ре­док Все­укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства « Про­сві­та » . В ін­ших мі­стах — бі­блі­о­те­ки, уні­вер­си­те­ти, гро­мад­ські спіл­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.