Три не­спо­ді­ван­ки поль­ських ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УПоль­щі, як і очі­ку­ва­лось, на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах пе­ре­мо­гла кон­се­рва­тив­на пар­тія «Пра­во і спра­ве­дли­вість» (ПіС), за яку про­го­ло­су­ва­ло 39% ви­бор­ців. Згі­дно з ек­зот-по­ла­ми, — офі­цій­ні ре­зуль­та­ти бу­дуть ві­до­мі сьо­го­дні — ця по­лі­ти­чна сила здо­бу­ває у парламенті 242 ман­да­ти, що до­зво­ляє їй са­мо­стій­но фор­му­ва­ти уряд. Від­так «ПіС» стає пер­шою пар­ті­єю пі­сля ре­во­лю­ції 1989 року, яка отри­мує аб­со­лю­тну біль­шість ман­да­тів у Сей­мі.

Прав­ля­ча пар­тія «Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ська» ( ПО) за­ру­чи­лась під­трим­кою 23,4% го­ло­сів ви­бор­ців і ма­ти­ме в парламенті 137 місць. Вар­то за­ува­жи­ти, що ре­зуль­тат «ПіС» ви­явив­ся зна­чно ви­щім за про­гно­зи со­ціо­ло­гів, які грун­ту­ва­ли­ся на опи­ту­ва­н­нях ти­жне­вої дав­ни­ни. Во­дно­час, пар­тія вла­ди ді­ста­ла ре­зуль­тат, мен­ший за про­гно­зо­ва­ний. Не ви­клю­че­но, що пе­ре­мо­гу опо­зи­ції по­си­лив п’ятни­чний скан­дал — у Вроцлаві за­три­ма­ли за­сту­пни­цю мі­ні­стра юсти­ції,яка сі­ла за кер­мо п’яною та чи­ни­ла опір по­лі­ції.

А на цьо­му не­спо­ді­ван­ки пар­ла­мент­ських ви­бо­рів у Поль­щі не за­кін­чу­ю­ться. На тре­тє мі­сце і че­твер­те мі­сця по­тра­пи­ли від­по­від­но пар­тія рок-му­зи­кан­та Пав­ла Ку­кі­за «Ку­кіз-15» (9%) та пар­тія «Су­ча­сна» (7,1%). А це зов­сім но­ві пар­тії, які бу­ло ство­ре­но зов­сім не­що­дав­но.

Ще одні­єю не­спо­ді­ван­кою ви­бо­рів став про­вал поль­ських лі­вих — Со­ю­зу лі­ви­ці, яка не змо­гла по­до­ла­ти по­ріг у 8% і від­так упер­ше її пред­став­ни­ків не бу­де у парламенті. Та­кож ці­ка­вою є ста­ти­сти­ка, яка по­ка­зує, що 26,6% мо­ло­ді ві­ком 1829 ро­ків го­ло­су­ва­ло за ПіС, 20,6% за Ку­кіз. Чин­на прем’єр-мі­ністр Ева Ко­пач по­дя­ку­ва­ла ви­бор­цям «за ві­сім ро­ків вла­ди «ПО». Лі­дер «ПіС» Яро­слав Ка­чинь­ський при­свя­тив пе­ре­мо­гу сво­є­му бра­то­ві, екс-пре­зи­ден­то­ві Поль­щі Ле­ху Ка­чин­сько­му, який за­ги­нув вна­слі­док авіа­ка­та­стро­фи бі­ля Смо­лен­ська. Він зокре­ма ска­зав на­сту­пне: «Па­не пре­зи­ден­те, мі­сію ви­ко­на­но» і по­обі­цяв, що «ПіС» не вда­ва­ти­ме­ться до «пом­сти» сто­сов­но сво­їх опо­нен­тів. «Би­ти тих, хто впа­ли, ні­хто не бу­де. На­віть якщо во­ни впа­ли з вла­сної ви­ни, і пра­виль­но», — за­явив пан Ка­чин­ський у сво­є­му ви­бор­чо­му шта­бі.

Де­я­кі огля­да­чі за­зна­ча­ють, що при­чи­ною по­раз­ки «ПО», яка має до­брий по­слу­жний спи­сок до­ся­гнень за ві­сім ро­ків прав­лі­н­ня, ста­ло не від­су­тність обі­ця­нок, а де­ге­не­ра­ція прав­ля­чо­го кла­су та від­су­тність но­вих ідей.

«Це був ре­фе­рен­дум що­до «ПО». усіх скан­да­лів і ка­се­тних за­пи­сів, Ту­ска, пен­сій­но­го ві­ку, та ідеї, що для перемоги по­трі­бно за­ля­ка­ти лю­дей Ка­чинь­ським. Це не бу­ли ви­бо­ри про но­ву по­лі­ти­ку, а ви­бо­ри но­вих облич», — на­пи­сав Лукаш Мен­жик у 300polityka.pl.

Тим ча­сом, пред­став­ни­ки опо­зи­ції ро­би­ли став­ку на іде­ях, ба­га­то з яких ж по­пу­ліст­ськи­ми. Май­бу­тній прем’єр Бе­а­та Ши­дло по­обі­ця­ла змен­ши­ти пен­сій­ний вік, збіль­ши­ти мі­ні­маль­ну зар­пла­ту, на­да­ти що­мі­ся­чно 500 зло­тих (120 єв­ро) на ди­ти­ну у сім’ях, а та­кож збіль­ши­ти по­да­тки на бан­ки. А лі­дер пар­тії Ка­чни­ський зі сво­го бо­ку по­обі­цяв по­кла­сти край зло­чин­но­сті та ко­ру­пції.

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у Поль­щі і зро­би­ти про­гноз, як при­хід до вла­ди «ПіС» змо­же впли­ну­ти на укра­їн­сько­поль­ські від­но­си­ни.

«ПО­ЛІ­ТИ­КА З УКРА­Ї­НОЮ БІЛЬ­ШЕ БА­ЗУ­ВА­ТИ­МЕ­ТЬСЯ НА ДВО­СТО­РОН­НІХ ІН­ТЕ­РЕ­САХ»

Ма­рек СІВЕЦЬ, екс-де­пу­тат Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту, екс-ке­рів­ник Бю­ро на­ціо­наль­ної без­пе­ки Поль­щі, Вар­ша­ва:

— По-пер­ше, якщо по­ди­ви­тись на тенденції, то во­ни свід­чать про зна­чні змі­ни в Поль­щі. Пар­тія «Пра­во і спра­ве­дли­вість», яка бу­ла дов­го­три­ва­лим і то­таль­ним опо­нен­том прав­ля­чої «Пла­тфор­ми оби­ва­тель­ської», пе­ре­би­рає вла­ду у свої ру­ки. Ми не зна­є­мо, чи бу­де ця пар­тія утво­рю­ва­ти ко­а­лі­цію, чи ні. Але це озна­ка ве­ли­ких змін у Поль­щі.

По-дру­ге, у нас з’явив­ся та­кий фе­но­мен у Поль­щі, як пар­тія Ку­кі­са і Су­ча­сна пар­тія. А це озна­чає, що все біль­ше і біль­ше лю­дям не по­до­ба­є­ться дво­пар­тій­на си­сте­ма в Поль­щі: «Пра­во і спра­ве­дли­вість» і «Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ська». От­же у нас з’явив­ся но­вий фе­но­мен, пар­тія Ку­кі­са, яка є по­пу­ліст­ською, і Су­ча­сна пар­тія, яка силь­но орі­єн­ту­є­ться на еко­но­мі­ку.

По-тре­тє, що ж до «Поль­ської ле­ві­ци», то це кі­нець по­лі­ти­чної си- ли і са­ме че­рез те, що ця пар­тія не змо­гла під­ла­шту­ва­тись до но­вих ре­а­лій. Че­рез 25 ро­ків пі­сля ре­во­лю­ції во­на хо­че по­си­ла­тись до ста­рих ко­му­ні­сти­чних ча­сів. Але тре­ба зга­да­ти, що мо­ло­да по­лі­ти­чна пар­тія «Ра­зом» на­бра­ла май­же 4% го­ло­сів. І пев­на на­дія на май­бу­тнє, але в да­ний мо­мент у парламенті не бу­де лі­вих.

І ке­ру­ва­ти всім бу­де Яро­слав Ка­чинь­ський, який є ве­ли­ким бо­сом, який си­ді­ти­ме десь і не за­йма­ти­ме ва­жли­вих по­стів. Йо­го лю­ди бу­дуть на­ді­ле­ні упов­но­ва­жен­ні вла­дою. Але са­ме він ство­рю­ва­ти­ме ідеї, про­по­ну­ва­ти­ме по­лі­ти­ку, а во­ни бу­дуть її ре­а­лі­зу­ва­ти.

— Якої по­лі­ти­ки очі­ку­ва­ти від но­во­го уря­ду що­до ЄС і Укра­ї­ни?

— Що ж до ЄС, то слід очі­ку­ва­ти більш жорс­ткої і кон­флі­ктної по­лі­ти­ки, але я не очі­кую дра­ма­ти­чних рі­шень чи гри про­ти ЄС. А по­лі­ти­ка з Укра­ї­ною біль­ше ба­зу­ва­ти­ме­ться на дво­сто­рон­ніх ін­те­ре­сах. До­сі по­лі­ти­чна під­трим­ка з бо­ку Поль­щі не бу­ла пов’яза­на будь-яки­ми умо­ва­ми. А за­раз я очі­кую, що бу­дуть якісь еле­мен­ти сто­сов­но істо­рії. Я очі­кую біль­ше дис­ку­сій що­до за­хи­сту поль­сько­го бі­зне­су то­що. Але не­має жо­дно­го сум­ні­ву, що «ПіС» — про­укра­їн­ська пар­тія.

Що сто­су­є­ться ста­ті, яка бу­ла опу­блі­ко­ва­на в укра­їн­ських ЗМІ: «Як ми втра­ча­є­мо про­укра­їн­ську Поль­щу», то я не по­го­джу­юсь з цим. Ви не втра­ти­ли про­укра­їн­ську Поль­щу, про­сто но­вий час по­тре­бує но­вий під­хід, но­ву по­лі­ти­ку з обох сто­рін, але справ­ді, ви не втра­ти­ли про­укра­їн­ську Поль­щу.

Мо­жна ска­за­ти, що та­кий ре­зуль­тат ви­бо­рів по­ясню­є­ться зна­чною мі­рою тим, що «Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ська» про­гра­ла їх, а не стіль­ки тим, що їх ви­гра­ла «ПіС». То­му що лю­ди втомились від «Пла­тфор­ми оби­ва­тель­ської» і не до­ві­ря­ють цій пар­тії. Лю­дям не по­до­ба­ю­ться скан­да­ли дов­ко­ла «ПО» і див­ля­ться на аль­тер­на­ти­ву і зре­штою ре­аль­ною ве­ли­кою аль­тер­на­ти­вою є «ПіС» і са­ме то­му ця пар­тія ви­гра­ла.

Що сто­су­є­ться по­рів­нянь лі­де­ра «ПіС» з угор­ським прем’єром Онр­ба­ном. Ка­чинь­сько­го я знаю ду­же до­бре як лі­де­ра і не ду­маю, що він бу­де ро­би­ти дур­ни­ці. Я не очі­кую, що Ка­чинь­ський бу­де на­ціо­на­лі­стом чи про­ро­сій­ським по­лі­ти­ком і зро­бить ба­га­то дур­ниць, як це ро­бить Ор­бан. Справ­ді, Ка­чинь­ський за­слу­го­вує на кра­щу оцін­ку, ніж Ор­бан.

«КА­ЧИНЬ­СЬКИЙ ПОВ­НІ­СТЮ КОН­ТРО­ЛЮ­ВА­ТИ­МЕ ВИ­КО­НАВ­ЧУ І ЗА­КО­НО­ДАВ­ЧУ ВЛА­ДУ, ПЕ­РЕ­БУ­ВА­Ю­ЧИ ЗА МЕ­ЖА­МИ КОН­СТИ­ТУ­ЦІЇ»

Мі­халь КОБОСКО, ди­ре­ктор Вро­цлав­сько­го гло­баль­но­го фо­ру­му при Атлан­ти­чній Ра­ді США, Вар­ша­ва:

—Я б на­зи­вав ре­зуль­та­ти цих ви­бо­рів зем­ле­тру­сом, але зві­сно, це ду­же ве­ли­кий зсув у по­лі­ти­ці Поль­щі. А поль­ська по­лі­ти­ка бу­ла до­сить ста­біль­ною від 2007 року, ко­ли «Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ська» пе­ре­мо­гла на ви­бо­рах і ста­ла ке­ру­ва­ти кра­ї­ною. За її во­сьми­рі­чне прав­лі­н­ня все бу­ло ста­біль­но, до мо­мен­ту ко­ли До­нальд Туск ви­рі­шив по­ки­ну­ти кра­ї­ну пі­сля обра­н­ня на пост пре­зи­ден­та Єв­ро­пей­ської Ради. За йо­го прав­лі­н­ня «ПО» бу­ла не­пе­ре­мо­жною. Туск ви­рі­шив при­зна­чи­ти сво­їм спад­ко­єм­цем на по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра Еву Ко­пач. І як ви­дно за­раз, це не бу­ло ро­зум­не рі­ше­н­ня Ту­ска. Він обрав Ко­пач, бо ду­мав, що во­на бу­де ло­яль­на до ньо­го і не змі­нить пар­тій­ної по­зи­ції. І во­на бу­ла ло­яль­ною, але їй бра­ку­ва­ло ха­ри­зми і рі­шу­чо­сті, якраз тих рис, які бу­ли у Ту­ска.

Окрім то­го, поль­ське на­се­ле­н­ня бу­до до­сить втом­ле­не від прав­лі­н­ня одні­єї пар­тії. Лю­ди та­кож вто­ми- лись від скан­да­лів, які ви­ни­кли ми­ну­ло­го року. Зокре­ма мова йде про ка­се­тний скан­дал, ко­ли не­за­кон­но під­слу­хо­ву­ва­ли поль­ських мі­ні­стрів, а та­єм­ні слу­жби не мо­гли їх за­хи­сти­ти від цьо­го. Це по­ка­зу­ва­ло, що да­ний уряд до­сить слаб­кий і не кон­тро­лює все. І йо­го обі­цян­ки на­ро­ду не бу­ли ве­ли­ки­ми кро­ка­ми впе­ред, швид­ки­ми ра­ди­каль­ни­ми ре­фор­ма­ми, по­лі­пше­н­ня жи­т­тя лю­дей в Поль­щі. Ця пар­тія про­сто втра­ти­ла зв’язок з еле­кто­ра­том. І це бу­ла одна з го­лов­них при­чин, чо­му лю­ди по­вер­ну­лись спи­ною на не­діль­них ви­бо­рах до «ПО» і ви­рі­ши­ли на­то­мість го­ло­су­ва­ти за Ка­чинь­сько­го.

Оскіль­ки, ще не­має офі­цій­ний ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, то до­сі не зро­зумі­ло, чи Ка­чинь­ський змо­же сфор­му­ва­ти уряд са­мо­стій­но без за­лу­че­н­ня мен­шої пар­тії. По-дру­ге, Ка­чинь­ський пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти­ме ви­ко­нав­чу і за­ко­но­дав­чу вла­ду, пе­ре­бу­ва­ю­чи за ме­жа­ми кон­сти- ту­ції. Він лю­бить на­зи­ва­ти се­бе і хо­че, щоб лю­ди йо­го по­рів­ню­ва­ли з Юзе­фом Піл­суд­ським, поль­ським мар­ша­лом з 1918 до 1935 рік, який не був ні прем’єр-мі­ні­стром, ні пре­зи­ден­том кра­ї­ни, бу­ду­чи на­чаль­ни­ком кра­ї­ни. Він мав сво­го ро­ду не­кон­сти­ту­цій­ні пов­но­ва­же­н­ня. І пев­ним чи­ном ми за­раз пе­ре­бу­ва­є­мо в по­ді­бній си­ту­а­ції. Ка­чинь­ський пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти­ме пре­зи­ден­та Ан­джея Ду­ду, прем’єр-мі­ні­стра Бе­а­ту Ши­дло, не ма­ю­чи чі­ткої від­по­від­аль­но­сті, чі­тких офі­цій­них пов­но­ва­жень, які ви­хо­дять з Кон­сти­ту­ції. Це зро­бить Поль­щу уні­каль­ною се­ред кра­їн-чле­нів ЄС. У нас бу­де осо­ба, яка кон­тро­лює всі гіл­ки вла­ди, по­чи­на­ю­чи від пре­зи- ден­та до Се­на­ту і Се­йму, яка не не­се від­по­від­аль­но­сті за ухва­ле­н­ня рі­шень. Це зов­сім но­ва си­ту­а­ція для нас і за­ли­ша­є­ться по­ба­чи­ти, як во­на бу­де пра­цю­ва­ти на пра­кти­ці.

— Чи бу­дуть змі­ни зов­ні­шньої по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни?

— Су­дя­чи з пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії, у нас бу­де до­сить кон­се­рва­тив­ний уряд, більш єв­ро­ске­пти­чний, ніж був по­пе­ре­дній уряд. Але я не ду­маю, що ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти на ве­ли­кі змі­ни у зов­ні­шній по­лі­ти­ці Поль­щі. Якщо го­во­ри­ти про Ро­сію та Укра­ї­ну, то Ка­чинь­ський ду­же не­га­тив­но ста­ви­ться до Ро­сії, осо­бли­во пі­сля авіа­ка­та­стро­фи у 2010 ро­ці під Смо­лен­ськом. То­му за­раз мо­жна очі­ку­ва­ти ан­ти­ро­сій­ську ри­то­ри­ку, хо­ча не зро­зумі­ло, як це бу­де спри­йма­ти­ся за­хі­дни­ми со­ю­зни­ка­ми Поль­щі. США, Фран­ція, Ні­меч­чи­на по­си­ла­ють чі­ткі си­гна­ли, що во­ни хо­ті­ли б ви­бу­ду­ва­ти кра­щі від­но­си­ни з Ро­сі­єю. Це одна область, де мо­жна очі­ку­ва­ти роз­хо­дже­н­ня між Поль­щею та за­хі­дни­ми со­ю­зни­ка­ми.

На­сту­пно­го року в ли­пні у Вар­ша­ві бу­де са­міт НАТО. Це ду­же ва­жли­ва зу­стріч у вер­хах пі­сля то­го, як роз­по­ча­лась вій­на в Укра­ї­ні і пер­ший пі­сля Вель­сько­го са­мі­ту, на яко­му Альянс ви­рі­шив ство­ри­ти Си­ли швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня.

І то­му нам по­трі­бен чі­ткий ком­про­міс що­до між поль­ським уря­дом і за­хі­дни­ми со­ю­зни­ка­ми, зокре­ма з Ні­меч­чи­ною, США, Фран­ці­єю.

Я не очі­кую зна­чних змін у поль­ській по­лі­ти­ці що­до Укра­ї­ни. Але на мій по­гляд, ми бу­ли не ду­же ра­ді ді­яль­но­сті уря­ду Ко­пач у цій сфе­рі. Бо до цьо­го у нас був ду­же актив­ний прем’єр-мі­ністр До­нальд Туск і ду­же актив­ний мі­ністр за­кор­дон­них справ Ра­до­слав Сі­кор­ськаий. І пі­сля них Поль­ща ста­ла менш актив­ною у від­но­си­нах з Укра­ї­ною.

На мою дум­ку, ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти на біль­шу актив­ність з бо­ку пар­тії Ка­чинь­сько­го у від­но­си­нах з Укра­ї­ною. То­му по­лі­ти­ка що­до Укра­ї­ни бу­де більш актив­ною, але за­ли­ша­є­ться по­ба­чи­ти, хто бу­де від­по­від­а­ти за зов­ні­шню по­лі­ти­ку. По­ки що не зро­зумі­ло, хто бу­де ці­єю осо­бою. Окрім то­го, по­трі­бно по­ба­чи­ти, які прі­о­ри­те­ти бу­дуть у но­во­го мі­ні­стра.

Чо­го очі­ку­ва­ти Укра­ї­ні від при­хо­ду до вла­ди кон­се­рва­тив­ної пар­тії Яро­сла­ва Ка­чинь­сько­го

«Я БИ НЕ ГО­ВО­РИВ ПРО РІЗ­КІ ЗМІ­НИ У СХІ­ДНІЙ ПО­ЛІ­ТИ­ЦІ ПОЛЬ­ЩІ»

Ле­о­нід ЗАШКІЛЬНЯК, укра­їн­ський істо­рик, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти в Ін­сти­ту­ті укра­ї­но­знав­ства ім. Крип’яке­ви­ча НАН Укра­ї­ни:

— У Поль­щі по­сту­по­во утвер­джу­є­ться вну­трі­шньо­по­лі­ти­чні сто­сун­ки, ха­ра­ктер­ні для де­мо­кра­ти­чних дер­жав, які мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти так: жо­дна по­лі­ти­чна сила не має мо­но­по­лії на три­ва­ле прав­лі­н­ня і му­сить змі­ню­ва­тись ін­шою по­лі­ти­чною си­лою. Зокре­ма в Поль­щі за остан­ні де­сять ро­ків ми ма­є­мо змі­ну по­лі­ти­чної вла­ди від «Пра­во і спра­ве­дли­вість» до «Гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми». І пі­сля двох тер­мі­нів прав­лі­н­ня «Гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми», оче­ви­дно, що поль­ське су­спіль­ство від­чу­ває по­тре­бу змі­ни по­лі­ти­чних лі­де­рів.

Зва­жа­ю­чи на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів мо­жна ска­за­ти, що ми ма­є­мо пев­ний на­хил упра­во у поль­ській по­лі­ти­ці до кон­се­рва­тив­них сил. А що сто­су­є­ться по­яви в парламенті но­вих по­лі­ти­чних сил, то, ду­маю, що де­я­кі пар­тії це — ре­зуль­тат зов­ні­шніх сил, при­чо­му не при­хиль­них Поль­щі. І ре­зуль­тат цих сил ми ба­чи­мо в усіх кра­ї­нах Цен­траль­но­Схі­дної Єв­ро­пи, по­чи­на­ю­чи від Чор­но­го­рії до Поль­щі, вже не ка­жу­чи про Укра­ї­ну. І по­ява та­ких мар­гі­наль­них пар­тій, які ма­ють від­по­від­ну фі­нан­со­ву підтримку, на­пев­не, пев­ною мі­рою зна­ме­нує ре­а­кцію поль­сько­го су­спіль­ства на ці кри­зо­ві яви­ща, які сьо­го­дні в ці­ло­му від­бу­ва­ю­ться в Єв­ро­пі.

— Чи є ри­зи­ки до по­гір­ше­н­ня від­но­син між Укра­ї­ною і Поль­щею пі­сля при­хо­ду до вла­ди «Пра­во і спра­ве­дли­вість», або якщо то­чні­ше ска­за­ти Яро­сла­ва Ка­чинь­сько­го, який ви­зна­ча­ти­ме по­лі­ти­ку ці­єї по­лі­ти­чної си­ли?

— Тру­дно ска­за­ти. Я б ска­зав на­сту­пне, якщо зга­ду­ва­ти ми­ну­ле, то за прав­лі­н­ня «ПіС»у, або пре­зи­ден­та Ле­ха Ка­чинь­сько­го, який фа­кти­чно пред­став­ляв цю пар­тію, укра­їн­сько-поль­ські сто­сун­ки бу­ли не в гір­шо­му ста­но­ви­щі. То­му я би не го­во­рив, що нам до­ве­де­ться че­ка­ти яки­хось різ­ких змін у схі­дній по­лі­ти­ці Поль­щі.

Під час ви­бо­рів під­ні­ма­ю­ться рі­зні пи­та­н­ня, у то­му чи­слі укра­їн­ські пи­та­н­ня. Але за остан­ній рік я не ба­чив у Поль­щі зна­чних ан­ти­укра­їн­ських ви­бри­ків. Улі­тку я був у Вар­ша­ві, а де­кіль­ка ти­жнів то­му у Любліні і не за­ува­жив ан­ти­укра­їн­ських тен­ден­цій чи рад­ше ска­за­ти сим­пто­мів.

Поль­ська по­лі­ти­чна елі­та має ду­же до­брий іму­ні­тет на ро­сій­ську по­лі­ти­ку. І тим біль­ше, ко­ли за­раз при­хо­дить до вла­ди Яро­слав Ка­чинь­ський, то, зро­зумі­ло, поль­сько­ро­сій­ські сто­сун­ки бу­дуть не най­кра­щи­ми. Не за­бу­ва­є­мо, що Лех Ка­чинь­ський рі­дний брат Яро­см­лав і не один раз Яро­слав Ка­чинь­ський під­ні­має спра­ву вбив­ства Ле­ха під Смо­лен­ськом. Але то­го­ча­сні уря­до­ві поль­ські ко­ла її при­ти­шу­ва­ли.

Бу­де­мо спо­ді­ва­тись та­кож, що поль­ська елі­та до­бре за­сво­ї­ла ви­сно­вок Ге­дрой­ца, що «без не­за­ле­жної Укра­ї­ни не­має не­за­ле­жної Поль­щі».. Але тре­ба зва­жа­ти на те, що в поль­ській по­лі­ти­ці, зокре­ма в пра­во­му кри­лі є ре­ван­шист­ський се­ктор з но­сталь­гі­єю за кре­са­ми, який чи­нив вплив на уря­до­ві ко­ла. Але на­скіль­ки він сер­йо­зний і у та­бо­рі «ПіС», я за­раз не бе­ру­ся го­во­ри­ти.

ФОТО РЕЙТЕР

ЛІ­ДЕР ОПО­ЗИ­ЦІЙ­НОЇ ПАР­ТІЇ «ПРА­ВО І СПРА­ВЕ­ДЛИ­ВІСТЬ» ЯРО­СЛАВ КА­ЧИНЬ­СЬКИЙ ВІ­ТАЄ КАН­ДИ­ДА­ТА НА ПО­СА­ДУ ПРЕМ’ЄР-МІ­НІ­СТРА БЕ­А­ТУ ШИ­ДЛО ПІ­СЛЯ ОГО­ЛО­ШЕ­Н­НЯ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ ЕК­ЗИТ-ПОЛУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.