Мі­шель ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО: «На ме­не по­кла­де­на ду­же ве­ли­ка від­по­від­аль­ність – не­об­хі­дно про­ве­сти ре­фор­ми швид­ко й успі­шно»

Пер­ше ін­терв'ю як пе­ре­мож­ця ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви Глу­хо­ва

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Пі с ля то­го, як ста­ло ві­до­мо про пер­ші ре­зуль­та­ти ви­бо­рів в Глу­хо­ві, ми зв’яза­ли­ся з Мі ше лем Те ре щен ком, щоб роз­пи­та­ти йо­го про від­чу­т­тя від перемоги і, зви­чай­но ж, про пла­ни.

— Я вдячний усім мо­їм дру­зям, які ме­не під­три­му­ва­ли. Для нас це пер­ший крок і но­вий до­свід, адже ми­не є по­лі­ти­ка­ми. У нас пра­цю­ва­ла ко­ман­да во­лон­те­рів— ми­не ку­пу­ва­ли жо­дно­го го­ло­су і не пла­ти­ли за ро­бо­ту на ви­бо­рах жо­дній лю­ди­ні. Цим во­лон­те­рам я зо­бов’яза­ний та­ким ви­со­ким ре­зуль­та­том на ви­бо­рах, адже во­ни с те­жи­ли за всі­ма про­во­ка­ці­я­ми, фі­ксу­ва­ли всі фаль­си­фі­ка­ції, бу­ли актив­ни­ми та про­фе­сій­ни­ми. Ме­ні при­єм­но, що я пра­цюю з та­ки­ми лю­дьми і ві­таю з пе­ре­мо­гою всю на­шу ко­ман­ду.

Та­кож хо­чу окре­мо по­дя­ку­ва­ти га­зе­ті «День», яка де­мон­стру­ва­ла, щ омив Глу­хо він е ізо­льо­ва­ні від усі­єї Укра­ї­ни, а у нас є дру­зі, го­то­ві до­по­мог­ти. За остан­ні де­кіль­ка ти­жнів« День» пі­дго­ту­вав ряд ре­зо­на н сни х ма­те­рі­а­лів про на­ше мі­сто — це бу­ло фан­та­сти­чно. І якщо за­раз про­да­ва­ти ва­шу га­зе­ту в Глу хо ві, во на ма ти ме ду же ве ли - кий успіх, адже лю­ди хо­ті­ли чи­та­ти всі ін­терв’ю і стат­ті, які ви­хо­ди­ли у ва­шій га­зе­ті.

Ми на­віть зди­ву­ва­ли­ся та­ко­му ви­со­ко­му ре­зуль­та­то­ві — 65%, хо­ча ра ні ше і ба чи ли ма со ву під т - рим­ку се­ред глу­хів­чан. Всі ці лю­ди хо чуть змін, і нам обов’ яз ко во пот ріб но їх про во ди ти. Наш прі о - ри­тет за­раз — по­ка­за­ти, як швид­ко, ефе­ктив­но й рі­шу­че ми мо­же­мо це ро­би­ти.

Для ме не як для ук ра їнсь ко го єв­ро­пей­ця і єв­ро­пей­сько­го укра­їн­ця важ ли во по ка за ти лю дям, що на віть ма лень ке міс то в Укра ї ні мо же жи ти як в Єв­ро пі. І як що я не мо­жу очи­сти­ти мі­сто від ко­ру­пції, за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції і за­про­по - ну­ва­ти пер­спе­кти­ви, це го­во­ри­ти­ме про те, що ніх то це зро би ти не мо же. То му на ме ні ду же ве ли ка від по ві даль ність — пот ріб но зро - би ти все це швид ко й ус піш но, інак ше лю ди мо жуть пов ніс тю втра­ти­ти на­дію на змі­ни.

— Пе ред ви бо ра ми про ти вас бу ла роз гор ну та без п ре це ден т на бруд на кам па нія, яка в під сум ку не спра­цю­ва­ла. Чо­му?

— У всьо му « чор но му пі а рі » , спря мо ва но му про ти ме не мо ї ми кон­ку­рен­та­ми, зав­жди пи­са­ли, що моя ко­ман­да — «ди­тя­чий са­док», а я йду на ви бо ри без дос від че них лю дей. І во ни дій с но так ду ма ли. На прик лад, за два дні до ви бо рів на ТБ мі­ський го­ло­ва Бур­ла­ка го - во­рив, що він одно­зна­чно пе­ре­мо­же. Га зе та « Дан кор- Су мы » , яка лю­бить транс­лю­ва­ти дум­ку Дер­ка­ча, на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів да­ва­ла ста­ти­сти­ку, за якою Бур­ла­ка мав 50% під­трим­ки, ая — 20%.

Їхня ко­ман­да ду­ма­ла, що ми не ба чи мо, як во ни ді ють, що ми швид­ко не від­по­від­а­ти­ме­мо на їхні фаль си фі ка ції і про во ка ції, то - му во­ни змо­жуть лег­ко ви­гра­ти ви­бо­ри. Але ми швид­ко ре­а­гу­ва­ли на ко­жну їхню про­во­ка­цію, що ста­ло для них сюр п ри зом. На прик лад, СБУ в Сум­ській обла­сті до­по­ма­га­ла нам бо­ро­ти­ся з під­ку­пом ви­бор­ців- сту ден тів. У ре зуль та ті, на ші кон ку рен ти не змог ли сфаль си фі - ку­ва­ти ви­бо­ри так, як во­ни це пла­ну­ва­ли.

— Як ви оці ню є те си ту а цію в місь кій ра ді? Чи бу де у вас біль - шість, щоб по­ча­ти про­во­ди­ти змі­ни в мі­сті?

— Так. Зві­сно, ще за­ра­но го­во­ри ти про те, як міс це ві де пу та ти пра­цю­ва­ти­муть, але ні­хто не го­то­вий «вми­ра­ти» за Ан­дрія Дер­ка­ча, на­віть се­ред чле­нів «Во­лі на­ро­ду». Окрім, звіс но, па нів Бур ла ки й Гри ба, які йо го за хи ща ти муть до кін ця. Але реш та де пу та тів, ду - маю, — це лю ди, які хо чуть, щоб

Глу хов був ба га тим, кра си вим. Для них ці ка ві ше пра цю ва ти на май­бу­тнє, а не за­хи­ща­ти лю­ди­ну, яка вже не ма­ти­ме та­ко­го ве­ли­ко­го впли­ву в мі­сті.

— А що сто­су­є­ться ви­ко­нав­чої вер­ти­ка­лі? Не бо­ї­те­ся са­бо­та­жу?

— На прик лад, у про ку ра ту рі лю­ди­на, яка по­ру­шу­ва­ла про­ти ме­не та мо­єї ко­ман­ди п’ять по­лі­ти­чно мо ти во ва них кри мі наль них справ, має від­по­від­а­ти згі­дно із за­ко­ном. Але те­пер це пи­та­н­ня рів­ня Пре зи ден та — це не ком пе тен ція ме­ра.

Що сто­су­є­ться са­бо­та­жу, то чи­нов ни ки цьо го не ро би ти муть, ад - же по­над 65% під­трим­ки — це чи­ма лий ре зуль тат. То му це був би опір не од ній лю ди ні — це був би опір міс ту й гро ма ді. Я ду маю, у Пре­зи­ден­та не­має ба­жа­н­ня це під - т ри му ва ти, не по чув ши го ло су й ба жан ня на ро ду. А ми по ка же мо йо­му, чо­го хо­чуть лю­ди. За­раз нам тре ба про де мон ст ру ва ти, що ми мо­же­мо очи­сти­ти наш дім, від­пра­ви­ти до в’язни­ці лю­дей, які ма­ють си­ді­ти, адже в Укра­ї­ні так чи­ни­ли ду же ма ло, а нам тре ба по ка за ти, що це мо­жли­во. І для всьо го цьо­го нам по­трі­бна до­по­мо­га держ­стру­ктур. Для цьо­го в най­ближ­чий ти­ждень я бу­ду в Ки­є­ві й по­про­шу осо­би­сто Пре­зи­ден­та на­да­ти нам до­по­мо­гу ви­ко­нав­чій вер­ти­ка­лі вла­ди, щоб очи­сти­ти мі­сто й область.

— Чи че ка є те ви, що Дер кач спро­бує до­мо­ви­ти­ся або під­ку­пи­ти вас або де­пу­та­тів?

— Пев на річ, Дер кач спро бує ку­пи­ти де­яких де­пу­та­тів, але всіх йо­му ку­пи­ти не вда­сться. Щось по­діб не вже ста ло ся на об лас но му рів ні з пар ті­єю « Бать ків щи на » , « Ра ди каль ною пар ті­єю » і « Сво бо - дою». Але я не ду­маю, що мі­сце­ві де пу та ти на це по го дять ся, ад же во ни ма ють ро зу мі ти, що кра ще для мі­ста. Я ві­рю, що це лю­ди, які хо чуть бра ти участь у роз вит ку Глу­хо­ва.

За­раз у нас є біль­шість з май­бу­тніх де­пу­та­тів від «Пар­тії про­стих лю­дей», «Са­мо­по­мо­чі», «За Укра­ї­ну!», «УКРО­Пу», «Ба­тьків­щи­ни» й «Ра­ди­каль­ної пар­тії». Ра­зом з ни­ми у нас є мо­жли­вість про­во­ди­ти ре­фор­ми й впро­ва­джу­ва­ти змі­ни, яких лю­ди дов­го не че­ка­ти­муть.

— Які ва­ші пла­ни на най­ближ­чий час на по са ді глу хівсь ко го мі­сько­го го­ло­ви?

— Ми ро­зу­мі­є­мо, що за остан­ні ро­ки в мі­сті був ви­со­кий рі­вень ко­ру­пції, ко­ли пан Бур­ла­ка був ме­ром. То­му йо­го ко­ман­да зро­бить усе, щоб ми не мо­гли зна­йти під­твер­дже­н­ня й сліди по­ру­шень. Ми чу­ли, що одра­зу пі­сля ви­бо­рів у ка­бі­не­ті ни­ні­шньо­го ме­ра від­бу­ва­ло­ся зни­ще­н­ня ва­жли­вих до­ку­мен­тів.

На­ше зав­да­н­ня на най­ближ­чий час — про вес ти ау­дит і про де мон - ст ру ва ти гро мадсь кос ті ін фор ма - цію про те, де бу ли фак ти по ру - шень, ко­ру­пції то­що. І до ці­єї ро­бо­ти ми бу де мо за лу ча ти ак тив них глу­хів­чан, які пра­гнуть змін.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ВИ­БОР­ЧИЙ ШТАБ МІ­ШЕ­ЛЯ ТЕ­РЕ­ЩЕН­КА ПРО­ВО­ДИВ ПА­РА­ЛЕЛЬ­НИЙ ПІД­РА­ХУ­НОК ВИ­БОР­ЦІВ, ЯКІ ПРИ­ЙШЛИ НА ДІЛЬ­НИ­ЦІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.