Мі­шель ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО – по­сла­нець істо­рії

«Глу­хів — як окре­мо взя­те мі­сто — пі­сля перемоги Мі­ше­ля мо­же ста­ти пі­ло­тним про­е­ктом успі­ху», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

64,56% — та­ку підтримку жи­те лів Глу хо ва от ри мав Мі шель Те - ре щен ко за по пе ред ні ми да ни ми йо го Ви бор чо го шта бу. Основ ний кон­ку­рент Те­ре­щен­ка, ді­ю­чий мер Глу­хо­ва Юрій Бур­ла­ка, який ба­ло­ту вав ся від « Во лі на ро ду » та був під три ма ний олі гар хом Ан­дрі єм Дер­ка­чем, отри­мав 31,2%. За ци - ми ж да ни ми, яв ка се ред на се лен - ня скла­ла 53,57%. Ва­жли­вою для ро бо ти на по са ді місь ко го го ло ви та для впро вад жен ня гли бин них змін у мі­сті бу­де й під­трим­ка де­пу­та тів місь кої ра ди. Тож, за по пе - ред ньою ін фор ма ці­єю, до Глу - хівсь кої міськ ра ди ( 32 де пу та ти) про хо дить « Во ля на ро ду » — 13 чол., « Са мо по міч » — 6— 7 чол., « УКРОП » і « Бать ків щи на » — по 4 чол., «Пар­тія про­стих лю­дей» — 3 чол., « Ра ди каль на пар тія » — 2 чол. та « Со лі дар ність » — 2 ман - да ти. До сло ва, та ж « Во ля на ро - ду » не про хо дить до Сумсь кої об - лас ної ра ди.

День ви­бо­рів, як і вся ви­бор­ча кам­па­нія у Глу­хо­ві, бу­ли на­пру­же­ни­ми. Весь час про­ти Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка актив­но за­сто­со­ву­вав­ся адмін­ре­сурс — йо­му на­віть не до­зво - ля ли роз мі щу ва ти рек ла му та арен­ду­ва­ти для зу­стрі­чей з ви­бор­ця ми при мі щен ня, які бу ду ва ли йо го пра щу ри. До цьо го до дав ся « чор ний пі ар » у міс це вих ЗМІ та ли­стів­ках не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня, але за те із доб ре пі зна ва ним « по - чер­ком».

Те­ре­щен­ко ж, взяв­ши за прин­цип вес ти ли ше чис ту кам па нію, зміг об’ єд на ти до вко ла се бе де мо - кра тич ні по лі тич ні си ли, які під - три ма ли йо го кан ди да ту ру у про - ти ва гу ко лиш нім ре гі о на лам, ко - му ніс там та « куч міс там » . Але об - ла­сна «Сво­бо­да», не див­ля­чись на дум ку місь кої, ви ста ви ла про ти Те ре щен ка сво го тех ніч но го кан - ди­да­та, а обла­сні «Ба­тьків­щи­на» й « Ра ди каль на пар тія Оле га Ляш - ка » , без ві до ма місь ких осе ред ків не­о­чі­ку­ва­но за­мі­ни­ли сво­їх чле­нів у ТВК пря­мо на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів. В ре зуль та ті, Ко мі тет ви бор ців Укра­ї­ни по­зна­чив Глу­хів як «чер­во­ну то­чку» на ма­пі по­ру­шень пе­ред­ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства.

Га­зе­та «День» пер­ша по­мі­ти­ла проб ле ми в Глу хо ві і да ла сиг нал три во ги. Ми зро би ла низ ку ре зо - нан­сних ма­те­рі­а­лів, які від­би­ва­ли скла­дну си­ту­а­цію в мі­сті та ста­ви­ли пи тан ня на все ук ра їнсь ко му рів­ні й за кор­до­ном. «Яв­ка в Глу­хо­ві — 13 027 із 24 315 ви­бор­ців. Ре­зуль тат ви со кої учас ті пі сля се рії пу­блі­ка­цій, зокре­ма в цен­траль­них ка­на­лах і га­зе­ті «День», — на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook на­род ний де пу тат Ган на Гоп ко, яка ра­зом з ін­ши­ми пар­ла­мен­та­ря­ми — Ві­кто­ром Кри­вен­ко, Пав­лом Ки­шка­рем, Яро­сла­вом Мар­ке­ви­чем та Оле­гом Ме­ду­ни­цею ви­сту­пи­ла на підтримку Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка та на за­хист ви­бо­рів у мі­сті.

«Мі­шель не має по­лі­ти­чних ко­льо­рів, але має чі­тке ба­че­н­ня еко­но міч но го роз вит ку міс та й ре гі о - ну, — ко мен тує « Дню » Пав ло Киш кар. — Пі сля пе ре мо ги Те ре - щен ка сис те ма кру го вої по ру ки в ре­гіо­ні бу­де зни­ще­на, бо че­сна лю­ди на, яка не має від но шен ня до Ан­дрія Дер ка ча, от ри має мож ли - вість ке­ру­ва­ти Глу­хо­вом. Про­це­си де­цен­тра­лі­за­ції з ча­сом збіль­шать пов но ва жен ня глу хівсь ко го місь - ко­го го­ло­ви, і це мо­же ма­ти вплив на ін­ші гро­ма­ди на Сум­щи­ні та за­га­лом в Укра­ї­ні за лан­цю­го­вою ре­ак ці­єю. Глу хів, як окре мо взя те мі­сто, мо­же ста­ти пі­ло­тним про­ек- том успі ху. Про це свід чать під - при­єм­ства Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка, які ни ні ефек тив но пра цю ють та да - ють лю­дям ро­бо­ту».

Окрім на род них де пу та тів, на під трим ку по том ка ук ра їнсь ких арис то кра тів з офі цій ним лис том до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та­кож звер­нув­ся ві­до­мий гро­мад­ський ді­яч та еко­но­міст Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин. Під­три­ма­ли Те­ре­щен­ка й де­я­кі пред с тав ни ки ук ра їнсь кої ді ас по - ри. На­пе­ре­до­дні ви­бо­рів на діль­ни­ці за­ві­та­ли й пред­став­ни­ки ОБСЄ, що є без­пре­це­ден­тним для Глу­хо­ва.

Ця ува га до Глу хо ва, а та кож участь не пе ре січ но го кан ди да та у мер­ській бо­роть­бі, акти­ві­зу­ва­ли й са­мих мі­стян, які на за­галь­но­укра­їн­ської ста­ти­сти­ки про­де­мон­стру - ва­ли до­ста­тньо ви­со­ку яв­ку. Як за­зна­ча­ли спо­сте­рі­га­чі на діль­ни­цях, йшли го­ло­су­ва­ти не ли­ше лі­тні лю­ди та «бю­дже­тни­ки», а й мо­лодь. «В ме­ри впер­ше ба­ло­ту­вав­ся на­ща­док істо­ри­чної для мі­ста і Укра­ї­ни сім’ї, яка по­бу­ду­ва­ла май­же всі істо рич ні бу дів лі Глу хо ва. Він же єди ний в міс ті за 24 ро ки ство рю - вав ро бо чі міс ця. Тож фак тич но лю­ди го­ло­су­ва­ли за се­бе», — по­ді­лив­ся з «Днем» один із чле­нів ДВК, ко­мен­ту­ю­чи актив­ність глу­хів­чан.

«Та­ка дов­го­о­чі­ку­ва­на в Глу­хо­ві пе­ре­мо­га та пе­ре­мо­жець!

Те пер у нас спіль на від по ві - даль­ність з Мі­ше­лем та ме­шкан­ця­ми — по­вер­ну­ти Глу­хо­ву йо­го сла­ву, гро­ма­дя­нам — за­без­пе­чи­ти за­ти­шок та до­бро­бут.

Де цен т ра лі за ція вла ди! » , — пи­ше Ган­на Го­пко у со­ці­аль­них ме­ре­жах.

«Ра­да за ко­ман­ду Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка і про­гре­сив­ний Глу­хів! А та­кож ві­таю актив­них і хо­ро­брих на­род них де пу та тів, що під три ма ли справ­жню, без­ком­про­мі­сну бо­роть­бу за шанс очи­ще­н­ня від ко­ру­пції в «сто­ли­ці Дер­ка­ча». Все тіль­ки по­чи на єть ся: « кас т рю ля за ки пає з кра їв » ! ... Твер дос ті нам всім і справ ж ньої со лі дар нос ті! » , — від­мі­ти­ла пе­ре­мо­гу Те­ре­щен­ка го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на.

На­дзви­чай­ний еле­кто­раль­ний успіх та пе ре мо га Мі ше ля Те ре - щен­ка — це оцін­ка ви­бор­ців не ли­ше йо го пе ред ви бор чої кам па нії. Це дань то­му, що Те­ре­щен­ко ро­бив остан­ні 10 ро­ків, ство­рю­ю­чи ро­бо­чі мі­сця у ре­гіо­ні та бу­ду­чи фа­кти­чно єди­ним ін­ве­сто­ром у Глу­хо­ві. Це та кож дань глу хів чан іс то рич ній пам’ яті сво го міс та та сла вет но му ро­ду Те­ре­щен­ків, які вкла­ли ве­ли­ку кіль­кість ре­сур­сів та ду­шу до йо­го роз­бу­до­ви. Це оцін­ка ді­яль­но­сті мі­сце­вій вла­ді, яка вже ба­га­то ро­ків ді яла у вер ти каль но му під по - ряд ку ван ні міс це во му олі гар ху із та до­ве­ла мі­сто до зу­бо­жі­н­ня. І це, на­о­ста­нок, істо­ри­чна пе­ре­мо­га укра­їн­ської ари­сто­кра­тії над че­кі­ста­ми, які руй­ну­ва­ли Укра­ї­ну про­тя­гом остан­ніх де­ся­ти­річ.

На фо­ні сум­них ре­зуль­та­тів ви­бо­рів у біль­шо­сті укра­їн­ських міст та низь­кої яв­ки ви­бор­ців, Глу­хів одно­зна­чно ви­окрем­лю­є­ться сво­їм по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том. Успіх Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка мо­жна на­зва­ти справ­жньою пе­ре­мо­гою Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті та її пе­ре­хід у які­сну ста­дію в окре­мо взя­тій ко­за­цькій сто­ли­ці. А успіх має вла­сти­вість за­ра­жа­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.